https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmur)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
19 shoulder      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
67 to sew word info      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
116 flower      
132 fog      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
49 to lie down word info -ririn      
89 to hold word info -lep      
126 lake nu-watoxtox      
157 thick word info i-βtən      
177 this ɣaŋən      
190 other ⁿdoen      
191 all čəleŋ      
193 if teso      
194 how? word info sβetəsneŋən      
6 road/path ⁿdžal   1  
7 to come -ma   1  
11 dust naβ   1  
16 intestines ⁿdžəne-n   1  
18 breast na-suse-n   1  
22 to fear -mtaɣət   1  
23 blood na-nre-ne   1  
44 to hear -rŋo   1  
45 eye ne-mte-n   1  
48 to sleep -metur   1  
61 house na-im   1  
75 to die, be dead -mas   1  
79 stick/wood nə-ɣa   1  
90 to dig -ɣil   1  
97 bird nə-menax   1  
99 feather no-βlo nəmenax   1  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito nemax   1  
120 stone nə-βat   1  
121 sand nə-wowon   1  
129 moon na-βəl   1  
133 rain na-us   1  
148 white i-βəsβəs   1  
156 thin word info i-mniβniβ   1  
165 bad, evil i-sat   1  
174 in, inside lalen   1  
186 you kem pl. 1  
189 who? word info ise   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
201 Five word info i-ləm   1  
202 Six word info i-ɣoen   1  
203 Seven word info xe-ᵐbit   1  
188 what? word info ⁿdžet   1, 57, 73  
100 wing nə-ɣpe-n   1, 12  
184 he/she ɣain   1, 29  
63 name ne-ŋse-n   1, 36  
149 red mial   1, 55  
41 to bite -ɣis   1, 60  
124 sea n-das   1, 61  
98 egg rələ-n   1, 66  
187 they ɣar they 1, 69  
136 wind laŋ   1, 77  
183 thou noɣ   1, 18  
182 I xunu   1, 21, 22  
31 tooth luwo-n   1, 35  
40 to drink -min   1, 49  
27 nose ngəsə-n   1, 58  
2 left nə-mer   1, 59  
200 Four word info i-βat   1, 65  
119 earth/soil n-dan   1, 78  
5 to walk -βal   10  
153 big i-lalam   10  
195 no, not isɣe   10  
112 rotten word info i-mreβriβ   100  
139 cold word info i-ɣaɣas   106  
51 to sit -at   109  
140 dry word info i-mimes   11  
9 to swim -səβ   12  
106 snake nə-mat   12  
21 to think -rumrum   13  
95 to fall word info -tˢop   13  
117 fruit ne-βŋenɣa   13  
71 to stab, pierce -ser   14  
101 to fly -ɣiɣaᵐp   14, 78  
46 to see -les   14, 94  
28 to breathe -neᵐpsas   14?  
36 to spit -tpəs   15  
1 hand ne-βre-n   16  
43 ear ᵐboro-n   16  
155 long word info prap   16  
168 day maᵐbuŋ   16  
102 rat na-ɣarip   18  
88 to squeeze word info -usnani   18, 71?  
39 to cook word info masax   19  
60 father tate Address term 19  
143 fire nə-ɣam   19  
122 water word info nu-wa   2  
145 smoke word info n-es nəɣam   2  
15 bone n-dži-n   2, 31  
115 root no-ɣron   2, 41  
52 to stand -tur   2, 69  
134 thunder ᵐbətəkur   2, 84  
125 salt ⁿdas   20, 45  
13 back word info ⁿdaɣe-n   22  
76 to live, be alive -lul   23?  
8 to turn word info -βlus   24  
55 woman/female ⁿdəβat   24  
81 sharp i-mon   24  
135 lightning nə-βlax   26  
158 narrow i-kotkot   26  
162 old word info i-tʳa   27  
164 good i-nam   27  
78 to cut, hack word info -tetˢ   29  
204 Eight word info iɣ-wil   3  
181 where? word info iᵐbe   3, 59  
64 to say -wer   30  
83 to work word info ᵐbesən   30  
128 sky ᵐbeknaran cloud 30, 31  
104 fat/grease leŋleŋ   31  
142 heavy i-rop   31  
26 hair word info no-βlo-ᵐbate-n   31, 60  
160 painful, sick i-roč   32  
37 to eat -or   35  
53 person/human being moro   35  
14 belly leβɣe-n   37  
57 husband ləlaɣse-n   38  
178 that ɣaɣe   38  
144 to burn word info -ɣan   40  
103 meat/flesh nə-maren   41?  
25 neck ⁿdželɣe-n   42  
152 small i-βelβeli   42  
197 One word info səɣal   42, 57  
80 to split word info -teβɣis   43  
163 new mərax   48  
56 child netə-n   5  
59 mother mama Address term 5  
205 Nine word info iɣa-səβ   5  
206 Ten word info sənaβil   5  
3 right nə-metu   5, 37  
42 to suck -tˢme   51  
118 grass na-mis   51  
114 leaf ro-ɣo   51, 53  
111 fish nə-matˢ   53  
30 mouth ⁿdžoŋo-n   55  
146 ash ne-βlas   56  
192 and ruwen   57  
170 when? word info sβeləŋ   59  
69 to hunt word info -ɣorɣor   59, 64  
10 dirty i-lalo   6  
105 tail welɣau-n   60  
34 to cry -urat   61  
4 leg/foot nə-mile-n   62  
137 to blow word info -suβ   62  
180 far luɣsi   62  
65 rope nə-merət   63  
58 wife ⁿdəβat se-n   64  
167 night lemalek   65  
169 year n-kaka   67  
29 to sniff, smell -rŋo neptən   67, 62  
150 yellow mamaɣal   68  
123 to flow -βla   68?  
77 to scratch word info -kotˢ   69  
196 to count -tˢpen   69  
32 tongue ne-meme-n   7, 41  
96 dog nu-ɣuli   7, 84 L
130 star nə-wəwor   70  
74 to kill -rup pin   71, 1  
54 man/male nə-mirmir   73  
20 to know, be knowledgeable -lusun   79  
35 to vomit -lulu   8  
151 green ɣatˢen   8  
66 to tie up, fasten -mʷič   80  
147 black loŋloŋ   80  
12 skin no-βlopakə-n   84  
72 to hit word info -βečən   86  
94 to throw word info -čeβlin   86  
179 near ɣəriβ   89  
24 head ᵐbate-n   9  
127 woods/forest lamis   92  
33 to laugh -ŋir   93  
138 warm word info ipəxpas   93  
131 cloud word info ᵐbek-naran   94  
141 wet i-rom   97  
185 we word info kənam pl. excl. E42  
185 we word info nakər pl. incl. I  
166 correct, true i-nem good X  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: