https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Malua Bay (Petarmur)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mll  Glottocode: malu1245 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
19 shoulder      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
67 to sew word info      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
116 flower      
132 fog      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ne-βre-n   16  
2 left nə-mer   1, 59  
3 right nə-metu   5, 37  
4 leg/foot nə-mile-n   62  
5 to walk -βal   10  
6 road/path ⁿdžal   1  
7 to come -ma   1  
8 to turn word info -βlus   24  
9 to swim -səβ   12  
10 dirty i-lalo   6  
11 dust naβ   1  
12 skin no-βlopakə-n   84  
13 back word info ⁿdaɣe-n   22  
14 belly leβɣe-n   37  
15 bone n-dži-n   2, 31  
16 intestines ⁿdžəne-n   1  
18 breast na-suse-n   1  
20 to know, be knowledgeable -lusun   79  
21 to think -rumrum   13  
22 to fear -mtaɣət   1  
23 blood na-nre-ne   1  
24 head ᵐbate-n   9  
25 neck ⁿdželɣe-n   42  
26 hair word info no-βlo-ᵐbate-n   31, 60  
27 nose ngəsə-n   1, 58  
28 to breathe -neᵐpsas   14?  
29 to sniff, smell -rŋo neptən   67, 62  
30 mouth ⁿdžoŋo-n   55  
31 tooth luwo-n   1, 35  
32 tongue ne-meme-n   7, 41  
33 to laugh -ŋir   93  
34 to cry -urat   61  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -tpəs   15  
37 to eat -or   35  
39 to cook word info masax   19  
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite -ɣis   1, 60  
42 to suck -tˢme   51  
43 ear ᵐboro-n   16  
44 to hear -rŋo   1  
45 eye ne-mte-n   1  
46 to see -les   14, 94  
48 to sleep -metur   1  
49 to lie down word info -ririn      
51 to sit -at   109  
52 to stand -tur   2, 69  
53 person/human being moro   35  
54 man/male nə-mirmir   73  
55 woman/female ⁿdəβat   24  
56 child netə-n   5  
57 husband ləlaɣse-n   38  
58 wife ⁿdəβat se-n   64  
61 house na-im   1  
63 name ne-ŋse-n   1, 36  
64 to say -wer   30  
65 rope nə-merət   63  
66 to tie up, fasten -mʷič   80  
69 to hunt word info -ɣorɣor   59, 64  
71 to stab, pierce -ser   14  
72 to hit word info -βečən   86  
74 to kill -rup pin   71, 1  
75 to die, be dead -mas   1  
76 to live, be alive -lul   23?  
77 to scratch word info -kotˢ   69  
78 to cut, hack word info -tetˢ   29  
79 stick/wood nə-ɣa   1  
80 to split word info -teβɣis   43  
81 sharp i-mon   24  
83 to work word info ᵐbesən   30  
88 to squeeze word info -usnani   18, 71?  
89 to hold word info -lep      
90 to dig -ɣil   1  
94 to throw word info -čeβlin   86  
95 to fall word info -tˢop   13  
96 dog nu-ɣuli   7, 84 L
97 bird nə-menax   1  
98 egg rələ-n   1, 66  
99 feather no-βlo nəmenax   1  
100 wing nə-ɣpe-n   1, 12  
101 to fly -ɣiɣaᵐp   14, 78  
102 rat na-ɣarip   18  
103 meat/flesh nə-maren   41?  
104 fat/grease leŋleŋ   31  
105 tail welɣau-n   60  
106 snake nə-mat   12  
108 louse word info na-ɣit   1  
109 mosquito nemax   1  
111 fish nə-matˢ   53  
112 rotten word info i-mreβriβ   100  
114 leaf ro-ɣo   51, 53  
115 root no-ɣron   2, 41  
117 fruit ne-βŋenɣa   13  
118 grass na-mis   51  
119 earth/soil n-dan   1, 78  
120 stone nə-βat   1  
121 sand nə-wowon   1  
122 water word info nu-wa   2  
123 to flow -βla   68?  
124 sea n-das   1, 61  
125 salt ⁿdas   20, 45  
126 lake nu-watoxtox      
127 woods/forest lamis   92  
129 moon na-βəl   1  
130 star nə-wəwor   70  
131 cloud word info ᵐbek-naran   94  
133 rain na-us   1  
134 thunder ᵐbətəkur   2, 84  
135 lightning nə-βlax   26  
136 wind laŋ   1, 77  
137 to blow word info -suβ   62  
138 warm word info ipəxpas   93  
139 cold word info i-ɣaɣas   106  
140 dry word info i-mimes   11  
141 wet i-rom   97  
142 heavy i-rop   31  
143 fire nə-ɣam   19  
144 to burn word info -ɣan   40  
145 smoke word info n-es nəɣam   2  
146 ash ne-βlas   56  
147 black loŋloŋ   80  
148 white i-βəsβəs   1  
149 red mial   1, 55  
150 yellow mamaɣal   68  
151 green ɣatˢen   8  
152 small i-βelβeli   42  
153 big i-lalam   10  
155 long word info prap   16  
156 thin word info i-mniβniβ   1  
157 thick word info i-βtən      
158 narrow i-kotkot   26  
160 painful, sick i-roč   32  
162 old word info i-tʳa   27  
163 new mərax   48  
164 good i-nam   27  
165 bad, evil i-sat   1  
167 night lemalek   65  
168 day maᵐbuŋ   16  
169 year n-kaka   67  
170 when? word info sβeləŋ   59  
174 in, inside lalen   1  
177 this ɣaŋən      
178 that ɣaɣe   38  
179 near ɣəriβ   89  
180 far luɣsi   62  
181 where? word info iᵐbe   3, 59  
182 I xunu   1, 21, 22  
183 thou noɣ   1, 18  
184 he/she ɣain   1, 29  
188 what? word info ⁿdžet   1, 57, 73  
189 who? word info ise   1  
190 other ⁿdoen      
191 all čəleŋ      
192 and ruwen   57  
193 if teso      
194 how? word info sβetəsneŋən      
195 no, not isɣe   10  
196 to count -tˢpen   69  
197 One word info səɣal   42, 57  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-til   1  
200 Four word info i-βat   1, 65  
201 Five word info i-ləm   1  
202 Six word info i-ɣoen   1  
203 Seven word info xe-ᵐbit   1  
204 Eight word info iɣ-wil   3  
205 Nine word info iɣa-səβ   5  
206 Ten word info sənaβil   5  
59 mother mama Address term 5  
60 father tate Address term 19  
128 sky ᵐbeknaran cloud 30, 31  
166 correct, true i-nem good X  
186 you kem pl. 1  
185 we word info kənam pl. excl. E42  
185 we word info nakər pl. incl. I  
187 they ɣar they 1, 69  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: