https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: V'ënen Taut (Leviamp)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
112 rotten word info      
113 branch word info      
116 flower      
125 salt      
151 green      
154 short word info      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
190 other      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
27 nose lika-k      
29 to sniff, smell -ⁿdarm̈in      
71 to stab, pierce -v̈a      
103 meat/flesh siⁿdeⁿdʳen      
118 grass ni-na      
156 thin word info i-susupa small    
162 old word info nmaɣnaran      
177 this laɣa      
178 that lera      
185 we word info nakəⁿd ⁿdəru dl. incl.    
185 we word info kam̈em̈ ⁿdəru dl. excl.    
195 no, not iav̈i      
7 to come -ma   1  
19 shoulder βa-   1  
23 blood ⁿdi-k   1  
37 to eat -ɣan   1  
44 to hear -rn   1  
45 eye lə-m̈ata-k   1  
48 to sleep -m̈atər   1  
75 to die, be dead -m̈a   1  
78 to cut, hack word info -tri   1  
79 stick/wood rana-nai   1  
90 to dig -ɣli   1  
97 bird m̈anux   1  
99 feather n-il-n   1  
108 louse word info na-xət   1  
109 mosquito namax   1  
114 leaf raun   1  
120 stone na-v̈at   1  
121 sand n-un   1  
124 sea na-ta   1  
129 moon n-al   1  
133 rain n-u·   1  
143 fire nap̈   1  
147 black i-m̈it   1  
148 white i-tβa   1  
165 bad, evil i-stu   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tl   1  
201 Five word info i-lim̈   1  
183 thou nakəm   1, 17, 18, 25  
203 Seven word info i-sa-ru   1, 2  
117 fruit na-fa-nai   1, 26  
184 he/she xin   1, 29  
43 ear ⁿdʳlna-k   1, 40  
149 red i-m̈ial   1, 55  
188 what? word info v̈ata   1, 57, 58  
41 to bite -ɣai   1, 60  
1 hand ləm̈a-k   1, 64  
98 egg naɣaⁿdl   1, 66  
187 they xer they 1, 69  
136 wind na-lan   1, 77  
140 dry word info i-m̈aran   1, 85?  
186 you kam̈i pl. 1, 13  
182 I kana   1, 21, 22  
31 tooth lu-k   1, 35  
40 to drink -m̈ene   1, 49  
2 left m̈irnak   1, 59  
200 Four word info i-v̈a   1, 65  
5 to walk -v̈el   10  
95 to fall word info -rs   101  
139 cold word info i-ɣaɣa   106  
164 good i-p̈as   108  
119 earth/soil na-ⁿdap̈   11  
204 Eight word info isa-tl   11, 7  
51 to sit -lak   110  
152 small i-susupa   112  
8 to turn word info -βoβox   119  
77 to scratch word info -xorxori   12  
106 snake n-mat   12  
130 star məsi   13  
81 sharp i-ɣan   14  
142 heavy i-ⁿdəβ   14  
36 to spit -tup̈i   15  
155 long word info i-p̈are   16  
168 day na-pən   16  
193 if ipaβr ti   17  
46 to see -la   18, 102  
88 to squeeze word info -pose   18, 71  
12 skin n-ilp̈aka-k   19  
10 dirty i-βalaɣmət   2  
115 root war-nai   2  
122 water word info na-wai   2  
192 and m̈a   2  
52 to stand -p̈ətir   2, 59  
145 smoke word info ienap̈   2, 77  
202 Six word info i-lim̈-ase   20  
205 Nine word info isa-βœt   20  
134 thunder na-v̈el   23  
55 woman/female tav̈at   24  
22 to fear -ⁿdeⁿdʳən   25  
65 rope na-ɣau   25  
197 One word info ist   25  
135 lightning na-v̈el   26  
60 father atatia-k   28  
96 dog lip̈ox   29  
146 ash tiɣnap̈   29  
18 breast nunu   3  
181 where? word info ip̈i   3, 59  
64 to say -βri   30  
128 sky p̈əknaran cloud 30, 31  
104 fat/grease lenlen   31  
26 hair word info n-il pəti-k   31, 60  
88 to squeeze word info -pəɣs   32  
101 to fly -tatəf   32  
4 leg/foot tle-k   34  
53 person/human being m̈ərtu   35  
141 wet i-wir   35, 47  
49 to lie down word info -m̈atər   37  
63 name na-ɣa-k   37  
126 lake na-ləp̈   37  
123 to flow -rarəp   37?  
100 wing n-ilxaiyæn   38  
144 to burn word info -le   4  
21 to think -v̈aɣe   40  
30 mouth pənə-k   41  
189 who? word info xinak   41  
167 night liɣat   42  
3 right m̈əlⁿdauk   44  
25 neck na-taβna-k   45  
54 man/male ⁿdui   45  
102 rat ləpu   45  
6 road/path na-βanai   46  
33 to laugh -βutəma   47  
37 to eat -ɣatat   48  
163 new i-m̈iⁿdax   48  
14 belly v̈atə-k   5  
17 liver ərnə-n   5  
56 child a-natə-k   5  
137 to blow word info -iβ   5  
206 Ten word info snal   5  
206 Ten word info inal   5  
42 to suck -smi   51  
61 house n-max   51  
15 bone su-k   52  
174 in, inside a nl   53  
170 when? word info v̈aran   56  
76 to live, be alive -selœβ   57  
34 to cry -falau   60  
58 wife tav̈at   64  
105 tail βli-n   64  
180 far v̈iv̈a *pipa 65  
194 how? word info inap̈i   65  
67 to sew word info -lili   66  
150 yellow i-was   67  
169 year pae   68  
132 fog m̈eliⁿdu   69  
196 to count -spane   69  
32 tongue nə-&ə-k   7  
83 to work word info parai   7, 73  
191 all uⁿdʳlani   70  
28 to breathe -m̈im̈in   71  
59 mother a-unia-k   71  
74 to kill -rpep̈n   71, 1  
57 husband ⁿdui   72  
16 intestines anə-k   74  
35 to vomit -lu   8  
9 to swim -telv̈a   80  
20 to know, be knowledgeable -rⁿdawe   80  
13 back word info ⁿdu-k   82  
80 to split word info -v̈əl   82  
111 fish tilau   83  
9 to swim -unun   84  
66 to tie up, fasten -xawe   84  
11 dust iæniev̈   84?  
72 to hit word info -ripi   87  
89 to hold word info -waⁿde   89  
24 head pəti-k   9  
94 to throw word info -srane   90?  
153 big i-lil   91  
127 woods/forest lili   92?  
131 cloud word info p̈ak-naran   94  
179 near mima asn   95  
138 warm word info ifuf   97  
185 we word info kam̈im̈ pl. excl. E42  
185 we word info nakiⁿd pl. incl. I  
157 thick word info i-lil big x  
158 narrow i-susupa small x  
186 you kam̈i kəru dl. x  
187 they xir aru they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: