https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: V'ënen Taut (Unmet)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all uⁿdʳlani   70  
192 and m̈a   2  
146 ash tiɣnap̈   29  
173 at      
13 back word info ⁿdu-k   82  
165 bad, evil i-stu   1  
14 belly v̈atə-k   5  
176 below      
153 big i-lil   91  
97 bird m̈anəx   1  
147 black i-m̈et   1  
23 blood ⁿdi-k   1  
15 bone su-k   52  
113 branch word info      
18 breast nunua-k   3  
56 child a-natə-k   5  
131 cloud word info m̈eliⁿdu   34?  
139 cold word info i-ɣaɣa   106  
166 correct, true      
168 day na-pʷən   16  
10 dirty      
96 dog lip̈æx   29  
140 dry word info i-m̈am̈a   11  
82 dull, blunt      
11 dust ne-yev̈   84?  
43 ear ⁿdʳlne-k   1, 40  
119 earth/soil na-ⁿdav̈   11  
98 egg naxaⁿdeli-ntu ntu= fowl? 1, 66  
204 Eight word info sa-tl   11, 7  
45 eye lə-m̈ata-k   1  
180 far iv̈iv̈æ   65  
104 fat/grease      
60 father atetia-k   28  
99 feather n-ilə-m̈anəɣ   1  
208 Fifty word info      
143 fire nap̈   1  
111 fish tilaw   83  
201 Five word info i-lem̈   1  
116 flower      
132 fog m̈eliⁿdu cloud 69  
200 Four word info i-v̈a   1, 65  
117 fruit na-βa-nai   1, 26  
164 good i-p̈as   108  
118 grass ni-na      
151 green      
26 hair word info n-ili-k   31  
1 hand ləm̈æ-k   1, 64  
184 he/she xin   1, 29  
24 head pʷətə-k   9  
142 heavy i-ⁿdəβ   14  
61 house nə-max   51  
194 how? word info ipanap̈i   65  
57 husband anawu-k   61  
182 I kana   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside œnl   53  
16 intestines      
126 lake      
114 leaf ru-nai   1  
2 left m̈irnak   1, 59  
4 leg/foot tele-k   34  
135 lightning na-v̈el   26  
17 liver ərna-k   5  
155 long word info i-p̈are   16  
108 louse word info na-ɣət   1  
54 man/male ⁿdui   45  
103 meat/flesh      
129 moon n-al   1  
109 mosquito namax   1  
59 mother a-unei   71  
30 mouth pənə-k   41  
63 name na-ɣa-k   37  
158 narrow i-susupa small x  
179 near      
25 neck na-taβna-k   45  
68 needle      
163 new i-m̈əⁿdaɣ   48  
167 night liɣat   42  
205 Nine word info sa-v̈ət   20  
195 no, not      
27 nose suka-k   1, 87  
162 old word info i-tərtarp̈   27, 115  
197 One word info isət   25  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick i-m̈at   1, 98  
53 person/human being m̈ərtuiamak   35  
133 rain n-u   1  
102 rat ləpu   45  
149 red i-m̈iel   1, 55  
3 right m̈əlⁿdauk   44  
6 road/path na-βanæl   46  
115 root war-nai   2  
65 rope na-ɣau   25  
112 rotten word info i-mumu   51  
125 salt      
121 sand n-un   1  
124 sea na-ta   1  
203 Seven word info sa-ru   1, 2  
81 sharp i-ɣan   14  
154 short word info      
19 shoulder βœ-k   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info lem̈-sei   20  
12 skin n-ilp̈aka-k   19  
128 sky p̈əknarən   30, 31  
152 small i-susupa   112  
145 smoke word info ienav̈   2, 77  
106 snake nə-mat   12  
110 spider      
130 star mʷəsi   13  
79 stick/wood n-ai   1  
120 stone na-v̈et   1  
105 tail βuli-n   64  
206 Ten word info sənal   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they xir they 1, 69  
187 they xir ru they (dual) x  
157 thick word info i-tiv̈   57, 58  
156 thin word info i-a-tiv̈ not thick    
177 this      
183 thou nakəm   1, 17, 18, 25  
199 Three word info i-tl   1  
134 thunder na-v̈el   23  
41 to bite -xei   1, 60  
137 to blow word info -iβi   5  
28 to breathe -m̈im̈in   71  
144 to burn word info -eli   4  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come ma   1  
39 to cook word info i-m̈aɣ   19, 82  
196 to count -səpani   69  
34 to cry -βalau   60  
78 to cut, hack word info -təri   1  
75 to die, be dead -m̈a   1  
90 to dig -xəli   1  
50 to dream      
40 to drink -m̈eni   1, 49  
37 to eat -xatat   48  
95 to fall word info -arəs   101  
22 to fear -ⁿdeⁿdʳən   25  
123 to flow -rarəp   37?  
101 to fly -tetaβ   32  
86 to grow word info      
44 to hear -rn   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info -use   86  
89 to hold word info -waⁿdei   89  
69 to hunt word info -raɣaraɣ   63  
74 to kill -rəpʷi   71, 1  
20 to know, be knowledgeable -rⁿdawi   80  
33 to laugh -βətəma   47  
49 to lie down word info -m̈atər   37  
76 to live, be alive -silœβ   57  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -βəri   30  
77 to scratch word info -xərxari   12  
46 to see -la   18, 102  
67 to sew word info -lilai   66  
70 to shoot word info      
51 to sit -lək   110  
48 to sleep -m̈atər   1  
29 to sniff, smell -rn m̈in   42, 62?  
36 to spit -tup̈i   15  
80 to split word info -v̈ən pri   82  
88 to squeeze word info -βruti      
71 to stab, pierce -səɣsi   67  
52 to stand -p̈ətir   2, 59  
73 to steal      
42 to suck -səm   51  
87 to swell word info      
9 to swim -telv̈a   80  
21 to think -v̈axe   40  
94 to throw word info -βənəβənes      
66 to tie up, fasten -xawi   84  
8 to turn word info -βaβ   119  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk -v̈el   10  
83 to work word info parei   7, 73  
47 to yawn      
32 tongue nə-&ə-k   7  
31 tooth lu-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info ifuf   97  
122 water word info na-wei   2  
185 we word info nakəⁿd pl. incl. I  
185 we word info kam̈am̈ pl. excl. E42  
185 we word info nakəⁿd ⁿdəru dl. incl.    
185 we word info kam̈am̈ ru dl. excl.    
141 wet i-wir   35, 47  
188 what? word info v̈ata   1, 57, 58  
170 when? word info v̈arən   56  
181 where? word info iv̈i   3, 59  
148 white i-təβa   1  
189 who? word info xinak   41  
159 wide      
58 wife anawu-k   65?  
136 wind na-lən   1, 77  
100 wing n-ilɣeyen   38  
55 woman/female tav̈at   24  
127 woods/forest lili   92?  
107 worm (earthworm)      
169 year pai   68  
150 yellow i-wes   67  
186 you kam̈i pl. 1  
186 you kam̈i ru dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: