https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: V'ënen Taut (Unmet)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
16 intestines      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
116 flower      
125 salt      
126 lake      
151 green      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
190 other      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ləm̈æ-k   1, 64  
2 left m̈irnak   1, 59  
3 right m̈əlⁿdauk   44  
4 leg/foot tele-k   34  
5 to walk -v̈el   10  
6 road/path na-βanæl   46  
7 to come ma   1  
8 to turn word info -βaβ   119  
9 to swim -telv̈a   80  
11 dust ne-yev̈   84?  
12 skin n-ilp̈aka-k   19  
13 back word info ⁿdu-k   82  
14 belly v̈atə-k   5  
15 bone su-k   52  
17 liver ərna-k   5  
18 breast nunua-k   3  
19 shoulder βœ-k   1  
20 to know, be knowledgeable -rⁿdawi   80  
21 to think -v̈axe   40  
22 to fear -ⁿdeⁿdʳən   25  
23 blood ⁿdi-k   1  
24 head pʷətə-k   9  
25 neck na-taβna-k   45  
26 hair word info n-ili-k   31  
27 nose suka-k   1, 87  
28 to breathe -m̈im̈in   71  
29 to sniff, smell -rn m̈in   42, 62?  
30 mouth pənə-k   41  
31 tooth lu-k   1, 35  
32 tongue nə-&ə-k   7  
33 to laugh -βətəma   47  
34 to cry -βalau   60  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -tup̈i   15  
37 to eat -xatat   48  
39 to cook word info i-m̈aɣ   19, 82  
40 to drink -m̈eni   1, 49  
41 to bite -xei   1, 60  
42 to suck -səm   51  
43 ear ⁿdʳlne-k   1, 40  
44 to hear -rn   1  
45 eye lə-m̈ata-k   1  
46 to see -la   18, 102  
48 to sleep -m̈atər   1  
49 to lie down word info -m̈atər   37  
51 to sit -lək   110  
52 to stand -p̈ətir   2, 59  
53 person/human being m̈ərtuiamak   35  
54 man/male ⁿdui   45  
55 woman/female tav̈at   24  
56 child a-natə-k   5  
57 husband anawu-k   61  
58 wife anawu-k   65?  
59 mother a-unei   71  
60 father atetia-k   28  
61 house nə-max   51  
63 name na-ɣa-k   37  
64 to say -βəri   30  
65 rope na-ɣau   25  
66 to tie up, fasten -xawi   84  
67 to sew word info -lilai   66  
69 to hunt word info -raɣaraɣ   63  
71 to stab, pierce -səɣsi   67  
72 to hit word info -use   86  
74 to kill -rəpʷi   71, 1  
75 to die, be dead -m̈a   1  
76 to live, be alive -silœβ   57  
77 to scratch word info -xərxari   12  
78 to cut, hack word info -təri   1  
79 stick/wood n-ai   1  
80 to split word info -v̈ən pri   82  
81 sharp i-ɣan   14  
83 to work word info parei   7, 73  
88 to squeeze word info -βruti      
89 to hold word info -waⁿdei   89  
90 to dig -xəli   1  
94 to throw word info -βənəβənes      
95 to fall word info -arəs   101  
96 dog lip̈æx   29  
97 bird m̈anəx   1  
98 egg naxaⁿdeli-ntu ntu= fowl? 1, 66  
99 feather n-ilə-m̈anəɣ   1  
100 wing n-ilɣeyen   38  
101 to fly -tetaβ   32  
102 rat ləpu   45  
105 tail βuli-n   64  
106 snake nə-mat   12  
108 louse word info na-ɣət   1  
109 mosquito namax   1  
111 fish tilaw   83  
112 rotten word info i-mumu   51  
114 leaf ru-nai   1  
115 root war-nai   2  
117 fruit na-βa-nai   1, 26  
118 grass ni-na      
119 earth/soil na-ⁿdav̈   11  
120 stone na-v̈et   1  
121 sand n-un   1  
122 water word info na-wei   2  
123 to flow -rarəp   37?  
124 sea na-ta   1  
127 woods/forest lili   92?  
128 sky p̈əknarən   30, 31  
129 moon n-al   1  
130 star mʷəsi   13  
131 cloud word info m̈eliⁿdu   34?  
132 fog m̈eliⁿdu cloud 69  
133 rain n-u   1  
134 thunder na-v̈el   23  
135 lightning na-v̈el   26  
136 wind na-lən   1, 77  
137 to blow word info -iβi   5  
138 warm word info ifuf   97  
139 cold word info i-ɣaɣa   106  
140 dry word info i-m̈am̈a   11  
141 wet i-wir   35, 47  
142 heavy i-ⁿdəβ   14  
143 fire nap̈   1  
144 to burn word info -eli   4  
145 smoke word info ienav̈   2, 77  
146 ash tiɣnap̈   29  
147 black i-m̈et   1  
148 white i-təβa   1  
149 red i-m̈iel   1, 55  
150 yellow i-wes   67  
152 small i-susupa   112  
153 big i-lil   91  
155 long word info i-p̈are   16  
156 thin word info i-a-tiv̈ not thick    
157 thick word info i-tiv̈   57, 58  
158 narrow i-susupa small x  
160 painful, sick i-m̈at   1, 98  
162 old word info i-tərtarp̈   27, 115  
163 new i-m̈əⁿdaɣ   48  
164 good i-p̈as   108  
165 bad, evil i-stu   1  
167 night liɣat   42  
168 day na-pʷən   16  
169 year pai   68  
170 when? word info v̈arən   56  
174 in, inside œnl   53  
180 far iv̈iv̈æ   65  
181 where? word info iv̈i   3, 59  
182 I kana   1, 21, 22  
183 thou nakəm   1, 17, 18, 25  
184 he/she xin   1, 29  
185 we word info nakəⁿd pl. incl. I  
185 we word info kam̈am̈ pl. excl. E42  
185 we word info nakəⁿd ⁿdəru dl. incl.    
185 we word info kam̈am̈ ru dl. excl.    
186 you kam̈i pl. 1  
186 you kam̈i ru dl. x  
187 they xir they 1, 69  
187 they xir ru they (dual) x  
188 what? word info v̈ata   1, 57, 58  
189 who? word info xinak   41  
191 all uⁿdʳlani   70  
192 and m̈a   2  
194 how? word info ipanap̈i   65  
196 to count -səpani   69  
197 One word info isət   25  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tl   1  
200 Four word info i-v̈a   1, 65  
201 Five word info i-lem̈   1  
202 Six word info lem̈-sei   20  
203 Seven word info sa-ru   1, 2  
204 Eight word info sa-tl   11, 7  
205 Nine word info sa-v̈ət   20  
206 Ten word info sənal   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: