https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: V'ënen Taut (Unmet)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
16 intestines      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
116 flower      
125 salt      
126 lake      
151 green      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
166 correct, true      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
190 other      
193 if      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
95 to fall word info -arəs   101  
144 to burn word info -eli   4  
137 to blow word info -iβi   5  
46 to see -la   18, 102  
67 to sew word info -lilai   66  
35 to vomit -lu   8  
51 to sit -lək   110  
75 to die, be dead -m̈a   1  
48 to sleep -m̈atər   1  
49 to lie down word info -m̈atər   37  
40 to drink -m̈eni   1, 49  
28 to breathe -m̈im̈in   71  
52 to stand -p̈ətir   2, 59  
123 to flow -rarəp   37?  
69 to hunt word info -raɣaraɣ   63  
44 to hear -rn   1  
29 to sniff, smell -rn m̈in   42, 62?  
74 to kill -rəpʷi   71, 1  
20 to know, be knowledgeable -rⁿdawi   80  
76 to live, be alive -silœβ   57  
42 to suck -səm   51  
196 to count -səpani   69  
71 to stab, pierce -səɣsi   67  
9 to swim -telv̈a   80  
101 to fly -tetaβ   32  
36 to spit -tup̈i   15  
78 to cut, hack word info -təri   1  
72 to hit word info -use   86  
21 to think -v̈axe   40  
5 to walk -v̈el   10  
80 to split word info -v̈ən pri   82  
89 to hold word info -waⁿdei   89  
37 to eat -xatat   48  
66 to tie up, fasten -xawi   84  
41 to bite -xei   1, 60  
90 to dig -xəli   1  
77 to scratch word info -xərxari   12  
34 to cry -βalau   60  
8 to turn word info -βaβ   119  
88 to squeeze word info -βruti      
94 to throw word info -βənəβənes      
64 to say -βəri   30  
33 to laugh -βətəma   47  
22 to fear -ⁿdeⁿdʳən   25  
56 child a-natə-k   5  
59 mother a-unei   71  
57 husband anawu-k   61  
58 wife anawu-k   65?  
60 father atetia-k   28  
156 thin word info i-a-tiv̈ not thick    
201 Five word info i-lem̈   1  
153 big i-lil   91  
112 rotten word info i-mumu   51  
140 dry word info i-m̈am̈a   11  
160 painful, sick i-m̈at   1, 98  
39 to cook word info i-m̈aɣ   19, 82  
147 black i-m̈et   1  
149 red i-m̈iel   1, 55  
163 new i-m̈əⁿdaɣ   48  
155 long word info i-p̈are   16  
164 good i-p̈as   108  
198 Two word info i-ru   1  
165 bad, evil i-stu   1  
152 small i-susupa   112  
158 narrow i-susupa small x  
157 thick word info i-tiv̈   57, 58  
199 Three word info i-tl   1  
162 old word info i-tərtarp̈   27, 115  
148 white i-təβa   1  
200 Four word info i-v̈a   1, 65  
150 yellow i-wes   67  
141 wet i-wir   35, 47  
81 sharp i-ɣan   14  
139 cold word info i-ɣaɣa   106  
142 heavy i-ⁿdəβ   14  
145 smoke word info ienav̈   2, 77  
138 warm word info ifuf   97  
194 how? word info ipanap̈i   65  
197 One word info isət   25  
181 where? word info iv̈i   3, 59  
180 far iv̈iv̈æ   65  
185 we word info kam̈am̈ pl. excl. E42  
185 we word info kam̈am̈ ru dl. excl.    
186 you kam̈i pl. 1  
186 you kam̈i ru dl. x  
182 I kana   1, 21, 22  
202 Six word info lem̈-sei   20  
127 woods/forest lili   92?  
96 dog lip̈æx   29  
167 night liɣat   42  
31 tooth lu-k   1, 35  
45 eye lə-m̈ata-k   1  
1 hand ləm̈æ-k   1, 64  
102 rat ləpu   45  
7 to come ma   1  
130 star mʷəsi   13  
192 and m̈a   2  
97 bird m̈anəx   1  
131 cloud word info m̈eliⁿdu   34?  
132 fog m̈eliⁿdu cloud 69  
2 left m̈irnak   1, 59  
3 right m̈əlⁿdauk   44  
53 person/human being m̈ərtuiamak   35  
79 stick/wood n-ai   1  
129 moon n-al   1  
26 hair word info n-ili-k   31  
12 skin n-ilp̈aka-k   19  
99 feather n-ilə-m̈anəɣ   1  
100 wing n-ilɣeyen   38  
133 rain n-u   1  
121 sand n-un   1  
136 wind na-lən   1, 77  
168 day na-pʷən   16  
124 sea na-ta   1  
25 neck na-taβna-k   45  
134 thunder na-v̈el   23  
135 lightning na-v̈el   26  
120 stone na-v̈et   1  
122 water word info na-wei   2  
63 name na-ɣa-k   37  
65 rope na-ɣau   25  
108 louse word info na-ɣət   1  
117 fruit na-βa-nai   1, 26  
6 road/path na-βanæl   46  
119 earth/soil na-ⁿdav̈   11  
183 thou nakəm   1, 17, 18, 25  
185 we word info nakəⁿd pl. incl. I  
185 we word info nakəⁿd ⁿdəru dl. incl.    
109 mosquito namax   1  
143 fire nap̈   1  
98 egg naxaⁿdeli-ntu ntu= fowl? 1, 66  
11 dust ne-yev̈   84?  
118 grass ni-na      
18 breast nunua-k   3  
32 tongue nə-&ə-k   7  
106 snake nə-mat   12  
61 house nə-max   51  
169 year pai   68  
83 to work word info parei   7, 73  
30 mouth pənə-k   41  
24 head pʷətə-k   9  
128 sky p̈əknarən   30, 31  
114 leaf ru-nai   1  
203 Seven word info sa-ru   1, 2  
204 Eight word info sa-tl   11, 7  
205 Nine word info sa-v̈ət   20  
15 bone su-k   52  
27 nose suka-k   1, 87  
206 Ten word info sənal   5  
55 woman/female tav̈at   24  
4 leg/foot tele-k   34  
111 fish tilaw   83  
146 ash tiɣnap̈   29  
191 all uⁿdʳlani   70  
170 when? word info v̈arən   56  
188 what? word info v̈ata   1, 57, 58  
14 belly v̈atə-k   5  
115 root war-nai   2  
184 he/she xin   1, 29  
189 who? word info xinak   41  
187 they xir they 1, 69  
187 they xir ru they (dual) x  
174 in, inside œnl   53  
17 liver ərna-k   5  
105 tail βuli-n   64  
19 shoulder βœ-k   1  
23 blood ⁿdi-k   1  
13 back word info ⁿdu-k   82  
54 man/male ⁿdui   45  
43 ear ⁿdʳlne-k   1, 40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: