https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Rerep

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:pgk  Glottocode: rere1240 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash na-ᵐbuɣas      
173 at      
13 back word info ⁿduru-ŋ   67, 82  
165 bad, evil mi-čeč   1  
14 belly ⁿduᵐbu-ŋ   20?  
176 below      
153 big βiᵐbut   90  
97 bird ni-min   1  
147 black mœtmœt   1  
23 blood reu-ŋ   1, 27  
15 bone ᵐpuræᵑgu-ŋ   37  
113 branch word info      
18 breast na-sus   1  
56 child natu-ŋ   5  
131 cloud word info roro   90  
139 cold word info ɣoɣo   106  
166 correct, true manmanon straight x  
168 day na-ᵐbuŋ   16  
10 dirty ranu   101  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info mi-mas   11  
82 dull, blunt      
11 dust ᵐbarᵑgoβ   84  
43 ear rerŋo-ŋ   1, 40  
119 earth/soil ne-tan   1  
98 egg ori-nato   1, 66  
204 Eight word info rup-tœr   5, 7  
45 eye metu-ŋ   1  
180 far ramsaβ *ramjap 68  
104 fat/grease mʷi-raᵐb Adjective? 78  
60 father tata su-ŋ Address term 19  
99 feather βiri-n   1  
208 Fifty word info      
143 fire no-ɣoᵐp   19  
111 fish ne-ix   1  
201 Five word info xe-rim   1  
116 flower puŋan   1  
132 fog no-mʷoβ   3, 32  
200 Four word info ɣe-βeč   1, 65  
117 fruit βʷana-niɣe   1, 26  
164 good mi-βo   108  
118 grass ⁿdoᵐbue   75  
151 green mier   73  
26 hair word info βiru-ŋ   31  
1 hand βeru-ŋ   16  
184 he/she xini   1, 29  
24 head karu-ŋ   28  
142 heavy mi-roβ   31  
61 house ne-im   1  
194 how? word info ᵐberaᵐbe   67  
57 husband teβan   73  
182 I xina   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines činu-ŋ   1  
126 lake      
114 leaf raun   1  
2 left xi-mayir   1, 59  
4 leg/foot ᵐbʷaraᵑgu-ŋ   33  
135 lightning ne-ᵐbir   26, 70  
17 liver na-ᵐbʷeᵐbʷe-n   7  
155 long word info ᵐbœrœβre   16  
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male moɣman   1, 14  
103 meat/flesh ne-βusɣon   10  
129 moon ne-βœr   1  
109 mosquito no-nom   1  
59 mother are su-ŋ   17  
30 mouth ᵐboŋo-ŋ   41  
63 name ne-ɣsa-ŋ   1, 35  
158 narrow keroi small x  
179 near morik   91  
25 neck sarnaɣo-ŋ   109  
68 needle      
163 new marmar   49  
167 night aᵐbuŋ   1  
205 Nine word info marope   20  
195 no, not      
27 nose na-ɣunsu-ŋ   1, 58, 89  
162 old word info taraᵐb   27, 115  
197 One word info soɣo   42, 57  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick mesex   1  
53 person/human being      
133 rain na-us   1  
102 rat xasuβ   3  
149 red pʷerpʷer   90  
3 right tin   55  
6 road/path ne-sar   1  
115 root raᵐbʷeniɣe   18  
65 rope no-ɣo   25  
112 rotten word info mi-ŋor   93, 94  
125 salt      
121 sand ⁿdaᵐpnaon   1, 79, 86  
124 sea ni-tes   1  
203 Seven word info ruβ-ru   13  
81 sharp mi-sor   85  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbutβuso-ŋ   65, 71  
161 shy, ashamed      
202 Six word info ruptes   20  
12 skin βirir̥eᵐbo-ŋ   70  
128 sky mamrin   1?  
152 small keroi   110  
145 smoke word info ne-sin ɣuᵐp   2  
106 snake na-mʷat   12  
110 spider      
130 star mʷačo   13  
79 stick/wood ni-ɣe   1  
120 stone ni-βet   1  
105 tail ᵑgare-n   39  
206 Ten word info saŋaβur   5  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they ɣinir they 1, 33, 69  
187 they raru ɣeru they (dual) x  
157 thick word info meteter   3  
156 thin word info meniβniβ   1  
177 this      
183 thou kau   1  
199 Three word info ɣe-ter   1  
134 thunder ᵐbarβar   15, 38  
41 to bite -ɣači   1, 55  
137 to blow word info -pʷi   4  
28 to breathe -ŋaβŋaβ   69  
144 to burn word info -səri   4  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -βine   23  
39 to cook word info mænoŋ   110, 111  
196 to count -βœrəᵑgi   1  
34 to cry -teŋ   1  
78 to cut, hack word info -tei   1  
75 to die, be dead -meč   1  
90 to dig -kirkir   1  
50 to dream      
40 to drink -min   1, 49  
37 to eat -xenixen   1  
95 to fall word info -čœβ   13  
22 to fear -mtox   1  
123 to flow -ᵑgum   63  
101 to fly -merax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -re   57  
171 to hide word info      
72 to hit word info -ᵐberi   94  
89 to hold word info -tori   35  
69 to hunt word info -maroč      
74 to kill -ᵐbæri-mimeč   69, 2  
20 to know, be knowledgeable -rokre   19, 89  
33 to laugh -mæn   51  
49 to lie down word info -mætur   37  
76 to live, be alive -mæur   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -reč   109  
77 to scratch word info -karkare   12  
46 to see -rsi   14, 94  
67 to sew word info -rikrik   64  
70 to shoot word info      
51 to sit -non   111  
48 to sleep -metœr   1  
29 to sniff, smell -munre   65  
36 to spit -rut   37, 101  
80 to split word info -teβrei   1  
88 to squeeze word info -ᵐburi   16  
71 to stab, pierce -seri   14  
52 to stand -tu   2  
73 to steal      
42 to suck -čəmʷičəmʷi   51  
87 to swell word info      
9 to swim -rosəros   8  
21 to think -ŋβe   73  
94 to throw word info -tuβʷini   88  
66 to tie up, fasten -čæri   33  
8 to turn word info -riɣau   111?  
35 to vomit -ru   8  
5 to walk -βeβær   10  
83 to work word info mačiŋan   74  
47 to yawn      
32 tongue no-^imuŋ   7  
31 tooth r̥iβo-ŋ   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ɣe-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info n-ue   2  
185 we word info rite pl. incl. I  
185 we word info nemde pl. excl. E  
185 we word info raru dl. incl.    
185 we word info nemru dl. excl.    
141 wet mi-mœŋ   93  
188 what? word info saɣe   1, 59  
170 when? word info naŋais   1, 43  
181 where? word info aᵐbe   3, 59  
148 white parar   3  
189 who? word info kase   1, 43  
159 wide      
58 wife ne-βseβin   5, 55  
136 wind ni-riŋ   1, 77  
100 wing aᵐbe-n   1, 12  
55 woman/female ne-βseβin   1, 74  
127 woods/forest na-ronɣetʳaᵐp   90  
107 worm (earthworm)      
169 year no-rom   30  
150 yellow heŋaŋ   9  
186 you xamde pl. 1, 13, 32  
186 you xamru dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: