https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Whitesands (Loniel)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnp  Glottocode: whit1269 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all arafwin   98  
192 and məne   2, 68  
146 ash na-næmtau   1, 73  
173 at      
13 back word info na-mta-k   35  
165 bad, evil tarah   1  
14 belly na-rfwa-k   36  
176 below      
153 big tepʷət   10  
97 bird mæniŋ   1  
147 black tapən   9  
23 blood nə-ra-k   1  
15 bone nə-kilkili-k   7  
113 branch word info      
18 breast raha-k   1  
56 child nœtə-k   5  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info tætapo   29  
166 correct, true tawər good x  
168 day nian   6  
10 dirty tapən   54  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info tasək   15  
82 dull, blunt      
11 dust nə-mʷaulul   8  
43 ear nu-ma-tælŋa-k   1  
119 earth/soil nafu-tæni   1, 34  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   1, 61  
204 Eight word info      
45 eye na-mta-k   1  
180 far isau   1  
104 fat/grease      
60 father təmʷa-k   1  
99 feather nə-mʷemei-n   23  
208 Fifty word info      
143 fire nə-ŋam   19  
111 fish namu   51  
201 Five word info kariləm   1, 14  
116 flower na-uŋə-nəŋi   1  
132 fog no-rowien   3  
200 Four word info ku-et   1  
117 fruit na-wa-nəŋi   1, 26  
164 good tawər   61  
118 grass nə-mʷanwel̥i   1  
151 green tamemta   1  
26 hair word info na-wanu-k   59  
1 hand na-l̥ma-k   1, 64  
184 he/she in   1, 43  
24 head rakapʷa   9, 17  
142 heavy tafəŋam   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info ar̥ol   87  
57 husband yermʷan   17  
182 I io   1, 21  
193 if namʷa   22  
174 in, inside nəpʷaŋnawan      
16 intestines ni-siŋa-k   1, 77  
126 lake      
114 leaf nə-mʷalən   30  
2 left moul   1, 59  
4 leg/foot na-lka-k   25  
135 lightning no-raipien   25  
17 liver na-ŋanmʷapʷu-k   4, 7  
155 long word info tapʷamʷah   14  
108 louse word info kəŋət   1  
54 man/male yermʷan   1, 14  
103 meat/flesh naw̥æŋəni   10  
129 moon mawuŋ   28  
109 mosquito kəmʷaŋ   1  
59 mother ita-k   1, 61  
30 mouth no-l̥i-k   76  
63 name na-rŋa-k   1, 18  
158 narrow      
179 near iwakər   32  
25 neck nektawi   107  
68 needle      
163 new inwi   1  
167 night lapən   1  
205 Nine word info      
195 no, not sanien      
27 nose nə-pʷaŋ-na#a-k   1, 33  
162 old word info nawal̥i      
197 One word info kačia   14, 44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick tatiməs   1  
53 person/human being yetamimi   55  
133 rain nu-w̥an   1  
102 rat kahau   3  
149 red təraræu   52  
3 right maru   5, 77  
6 road/path suaru   47  
115 root n-okən   2  
65 rope ne-laus   11  
112 rotten word info tæpien   98  
125 salt nə-ŋam   44  
121 sand nə-pakəl   30  
124 sea ni-tahi   1  
203 Seven word info      
81 sharp tasəlæ   17  
154 short word info      
19 shoulder na-weŋa-k   62  
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin nosə-k   73  
128 sky kapau   x  
152 small takaku   104  
145 smoke word info n-ah nəŋam   2  
106 snake      
110 spider      
130 star mʷahau   13  
79 stick/wood n-əŋi   1  
120 stone kapʷiel   6  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
206 Ten word info      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they ilah they 1, 75  
157 thick word info      
156 thin word info takaku      
177 this      
183 thou ik   1, 17  
199 Three word info kəsəl   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
41 to bite -us   1, 60  
137 to blow word info -aləfu   61  
28 to breathe -eahaŋ   15  
144 to burn word info -awæn   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -uæ   25  
39 to cook word info napʷa   86  
196 to count -afin   26  
34 to cry -eau   24  
78 to cut, hack word info -atei   1  
75 to die, be dead -əməs   1  
90 to dig -il   1  
50 to dream      
40 to drink -amnəm   1, 72  
37 to eat -un   1  
95 to fall word info -amʷei   40  
22 to fear -aŋən   60  
123 to flow -aiu =run 57  
101 to fly -iwœŋ   1  
86 to grow word info      
44 to hear -atau   56  
171 to hide word info      
72 to hit word info -oh   85  
89 to hold word info -os   113  
69 to hunt word info -uæn mæči   11  
74 to kill -ohuamu   1, 58  
20 to know, be knowledgeable -ar̥un   18  
33 to laugh -alæh   97  
49 to lie down word info -amæl̥i   8  
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -ani   104  
77 to scratch word info -aki   13  
46 to see -eruh   81  
67 to sew word info -al̥i   67  
70 to shoot word info      
51 to sit -aharaŋ   106  
48 to sleep -apʷəli   11  
29 to sniff, smell -apin   42, 73  
36 to spit -aŋah   14, 83  
80 to split word info -atarəs   98  
88 to squeeze word info -awər   90  
71 to stab, pierce -au   75  
52 to stand -atul   2, 57  
73 to steal      
42 to suck -arəm      
87 to swell word info      
9 to swim -eai   5, 24  
21 to think niki-k t-iti   75  
94 to throw word info -atulan   114  
66 to tie up, fasten -apʷæris      
8 to turn word info -ahulin   123  
35 to vomit -ewa   8  
5 to walk -aliwak   97  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue na-mæ-k   7, 49  
31 tooth na-l̥œ-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ka-iu   1  
138 warm word info tarewan   1, 98  
122 water word info na-hu   2  
185 we word info ᵑgitat pl. incl. I  
185 we word info itemah pl. excl. E  
141 wet tapʷərəŋ   13  
188 what? word info nak      
170 when? word info naŋ̥ən   1, 43  
181 where? word info ihia   91  
148 white taruan   14  
189 who? word info pah   1, 30  
159 wide      
58 wife patan   5, 58  
136 wind nə-metaŋi   1, 66  
100 wing nal̥-men   66  
55 woman/female patan   1, 35  
127 woods/forest ni-kinati   99  
107 worm (earthworm)      
169 year n-u   41  
150 yellow tawiah   42  
186 you itamʷah pl. 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: