https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Whitesands (Loniel)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnp  Glottocode: whit1269 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
190 other      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
196 to count -afin   26  
51 to sit -aharaŋ   106  
8 to turn word info -ahulin   123  
123 to flow -aiu =run 57  
77 to scratch word info -aki   13  
5 to walk -aliwak   97  
33 to laugh -alæh   97  
137 to blow word info -aləfu   61  
67 to sew word info -al̥i   67  
40 to drink -amnəm   1, 72  
49 to lie down word info -amæl̥i   8  
95 to fall word info -amʷei   40  
64 to say -ani   104  
29 to sniff, smell -apin   42, 73  
66 to tie up, fasten -apʷæris      
48 to sleep -apʷəli   11  
42 to suck -arəm      
20 to know, be knowledgeable -ar̥un   18  
80 to split word info -atarəs   98  
44 to hear -atau   56  
78 to cut, hack word info -atei   1  
52 to stand -atul   2, 57  
94 to throw word info -atulan   114  
71 to stab, pierce -au   75  
144 to burn word info -awæn   83  
88 to squeeze word info -awər   90  
36 to spit -aŋah   14, 83  
22 to fear -aŋən   60  
28 to breathe -eahaŋ   15  
9 to swim -eai   5, 24  
34 to cry -eau   24  
46 to see -eruh   81  
35 to vomit -ewa   8  
90 to dig -il   1  
101 to fly -iwœŋ   1  
72 to hit word info -oh   85  
74 to kill -ohuamu   1, 58  
89 to hold word info -os   113  
37 to eat -un   1  
41 to bite -us   1, 60  
7 to come -uæ   25  
69 to hunt word info -uæn mæči   11  
75 to die, be dead -əməs   1  
191 all arafwin   98  
194 how? word info ar̥ol   87  
181 where? word info ihia   91  
183 thou ik   1, 17  
187 they ilah they 1, 75  
184 he/she in   1, 43  
163 new inwi   1  
182 I io   1, 21  
180 far isau   1  
59 mother ita-k   1, 61  
186 you itamʷah pl. 1, 13  
185 we word info itemah pl. excl. E  
179 near iwakər   32  
198 Two word info ka-iu   1  
102 rat kahau   3  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
128 sky kapau   x  
120 stone kapʷiel   6  
201 Five word info kariləm   1, 14  
197 One word info kačia   14, 44  
200 Four word info ku-et   1  
96 dog kuri   7 L
109 mosquito kəmʷaŋ   1  
199 Three word info kəsəl   1  
108 louse word info kəŋət   1  
167 night lapən   1  
3 right maru   5, 77  
129 moon mawuŋ   28  
2 left moul   1, 59  
97 bird mæniŋ   1  
192 and məne   2, 68  
130 star mʷahau   13  
145 smoke word info n-ah nəŋam   2  
115 root n-okən   2  
169 year n-u   41  
79 stick/wood n-əŋi   1  
122 water word info na-hu   2  
4 leg/foot na-lka-k   25  
1 hand na-l̥ma-k   1, 64  
31 tooth na-l̥œ-k   1, 35  
13 back word info na-mta-k   35  
45 eye na-mta-k   1  
32 tongue na-mæ-k   7, 49  
146 ash na-næmtau   1, 73  
131 cloud word info na-pua   16  
14 belly na-rfwa-k   36  
63 name na-rŋa-k   1, 18  
116 flower na-uŋə-nəŋi   1  
117 fruit na-wa-nəŋi   1, 26  
26 hair word info na-wanu-k   59  
19 shoulder na-weŋa-k   62  
17 liver na-ŋanmʷapʷu-k   4, 7  
119 earth/soil nafu-tæni   1, 34  
188 what? word info nak      
100 wing nal̥-men   66  
111 fish namu   51  
193 if namʷa   22  
39 to cook word info napʷa   86  
162 old word info nawal̥i      
103 meat/flesh naw̥æŋəni   10  
170 when? word info naŋ̥ən   1, 43  
65 rope ne-laus   11  
25 neck nektawi   107  
127 woods/forest ni-kinati   99  
61 house ni-mʷa   1  
16 intestines ni-siŋa-k   1, 77  
124 sea ni-tahi   1  
168 day nian   6  
21 to think niki-k t-iti   75  
30 mouth no-l̥i-k   76  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   1, 61  
135 lightning no-raipien   25  
132 fog no-rowien   3  
12 skin nosə-k   73  
43 ear nu-ma-tælŋa-k   1  
133 rain nu-w̥an   1  
56 child nœtə-k   5  
15 bone nə-kilkili-k   7  
136 wind nə-metaŋi   1, 66  
114 leaf nə-mʷalən   30  
118 grass nə-mʷanwel̥i   1  
11 dust nə-mʷaulul   8  
99 feather nə-mʷemei-n   23  
121 sand nə-pakəl   30  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
27 nose nə-pʷaŋ-na#a-k   1, 33  
23 blood nə-ra-k   1  
125 salt nə-ŋam   44  
143 fire nə-ŋam   19  
174 in, inside nəpʷaŋnawan      
189 who? word info pah   1, 30  
55 woman/female patan   1, 35  
58 wife patan   5, 58  
18 breast raha-k   1  
24 head rakapʷa   9, 17  
195 no, not sanien      
6 road/path suaru   47  
142 heavy tafəŋam   30  
152 small takaku   104  
156 thin word info takaku      
151 green tamemta   1  
10 dirty tapən   54  
147 black tapən   9  
155 long word info tapʷamʷah   14  
141 wet tapʷərəŋ   13  
165 bad, evil tarah   1  
138 warm word info tarewan   1, 98  
148 white taruan   14  
140 dry word info tasək   15  
81 sharp tasəlæ   17  
160 painful, sick tatiməs   1  
150 yellow tawiah   42  
164 good tawər   61  
166 correct, true tawər good x  
153 big tepʷət   10  
112 rotten word info tæpien   98  
139 cold word info tætapo   29  
60 father təmʷa-k   1  
149 red təraræu   52  
54 man/male yermʷan   1, 14  
57 husband yermʷan   17  
53 person/human being yetamimi   55  
185 we word info ᵑgitat pl. incl. I  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: