https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Whitesands (Loniel)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
190 other      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
69 to hunt word info -uæn mæči      
80 to split word info -atarəs      
150 yellow tawiah      
153 big tepʷət      
156 thin word info takaku      
162 old word info nawal̥i      
166 correct, true tawər good    
188 what? word info nak      
191 all arafwin      
193 if namʷa      
194 how? word info ar̥ol      
195 no, not sanien      
1 hand na-l̥ma-k   1  
20 to know, be knowledgeable -ar̥un   1  
23 blood nə-ra-k   1  
37 to eat -un   1  
45 eye na-mta-k   1  
60 father təmʷa-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
75 to die, be dead -əməs   1  
78 to cut, hack word info -atei   1  
90 to dig -il   1  
97 bird mæniŋ   1  
109 mosquito kəmʷaŋ   1  
116 flower na-uŋə-nəŋi   1  
117 fruit na-wa-nəŋi   1  
124 sea ni-tahi   1  
133 rain nu-w̥an   1  
151 green tamemta   1  
160 painful, sick tatiməs   1  
165 bad, evil tarah   1  
167 night lapən   1  
180 far isau   1  
183 thou ik   1  
184 he/she in   1  
198 Two word info ka-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
79 stick/wood n-əŋi   1, 26  
108 louse word info kəŋət   1, 27, 29  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
119 earth/soil nafu-tæni   1, 34  
43 ear nu-ma-tælŋa-k   1, 44  
44 to hear -atau   1, 56  
16 intestines ni-siŋa-k   1, 57  
189 who? word info pah   1, 61  
136 wind nə-metaŋi   1, 66  
187 they ilah they 1, 70  
138 warm word info tarewan   1, 98  
186 you itamʷah pl. 1, 13  
54 man/male yermʷan   1, 14  
182 I io   1, 21  
31 tooth na-l̥œ-k   1, 35  
170 when? word info naŋ̥ən   1, 43  
40 to drink -amnəm   1, 49  
2 left moul   1, 59  
200 Four word info ku-et   1, 65  
163 new inwi   10  
148 white taruan   103  
64 to say -ani   104  
152 small takaku   104  
51 to sit -aharaŋ   106  
25 neck nektawi   107  
139 cold word info tætapo   109  
48 to sleep -apʷəli   11  
94 to throw word info -atulan   114  
27 nose nə-pʷaŋ-na#a-k   12, 68  
8 to turn word info -ahulin   123  
77 to scratch word info -aki   13  
130 star mʷahau   13  
141 wet tapʷərəŋ   13  
155 long word info tapʷamʷah   14  
201 Five word info kariləm   14, 1  
36 to spit -aŋah   14, 83  
164 good tawər   140  
28 to breathe -eahaŋ   15  
140 dry word info tasək   15  
95 to fall word info -amʷei   16  
103 meat/flesh naw̥æŋəni   16  
131 cloud word info na-pua   16  
24 head rakapʷa   17  
57 husband yermʷan   17  
134 thunder kalualua   18  
81 sharp tasəlæ   19  
143 fire nə-ŋam   19, 40  
101 to fly -iwœŋ   1?  
115 root n-okən   2  
122 water word info na-hu   2  
145 smoke word info n-ah nəŋam   2  
192 and məne   2, 40  
52 to stand -atul   2, 69  
7 to come -uæ   24  
196 to count -afin   26  
102 rat kahau   3  
132 fog no-rowien   3, 68  
114 leaf nə-mʷalən   30  
121 sand nə-pakəl   30  
142 heavy tafəŋam   30  
41 to bite -us   31  
118 grass nə-mʷanwel̥i   31  
179 near iwakər   32  
34 to cry -eau   34  
181 where? word info ihia   34  
13 back word info na-mta-k   35  
17 liver na-ŋanmʷapʷu-k   4, 7  
63 name na-rŋa-k   40  
169 year n-u   41  
59 mother ita-k   44  
125 salt nə-ŋam   44  
89 to hold word info -os   46  
18 breast raha-k   49  
56 child nœtə-k   5  
3 right maru   5, 37  
58 wife patan   5, 58  
42 to suck -arəm   50  
111 fish namu   51  
174 in, inside nəpʷaŋnawan   51  
129 moon mawuŋ   52  
149 red təraræu   52  
10 dirty tapən   54  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   57  
123 to flow -aiu =run 57  
53 person/human being yetamimi   57, 63  
26 hair word info na-wanu-k   59  
6 road/path suaru   6  
99 feather nə-mʷemei-n   6  
120 stone kapʷiel   6  
168 day nian   6  
22 to fear -aŋən   60  
65 rope ne-laus   61  
137 to blow word info -aləfu   61  
14 belly na-rfwa-k   62  
19 shoulder na-weŋa-k   62  
100 wing nal̥-men   66  
67 to sew word info -al̥i   67  
146 ash na-næmtau   67, 71  
15 bone nə-kilkili-k   7  
32 tongue na-mæ-k   7  
96 dog kuri   7 L
29 to sniff, smell -apin   73  
12 skin nosə-k   73?  
21 to think niki-k t-iti   75  
66 to tie up, fasten -apʷæris   75  
71 to stab, pierce -au   75  
9 to swim -eai   75?  
30 mouth no-l̥i-k   76  
74 to kill -ohuamu   78  
135 lightning no-raipien   78  
11 dust nə-mʷaulul   8  
35 to vomit -ewa   8  
49 to lie down word info -amæl̥i   8  
197 One word info kačia   80  
46 to see -eruh   81  
144 to burn word info -awæn   83  
72 to hit word info -oh   85  
39 to cook word info napʷa   86  
4 leg/foot na-lka-k   9  
147 black tapən   9  
88 to squeeze word info -awər   90  
55 woman/female patan   94  
5 to walk -aliwak   97  
33 to laugh -alæh   97  
112 rotten word info tæpien   98  
127 woods/forest ni-kinati   99  
185 we word info itemah pl. excl. E  
185 we word info ᵑgitat pl. incl. I  
128 sky kapau   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: