https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Whitesands (Loniel)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnp  Glottocode: whit1269 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
104 fat/grease      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
190 other      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
42 to suck -arəm      
66 to tie up, fasten -apʷæris      
156 thin word info takaku      
162 old word info nawal̥i      
174 in, inside nəpʷaŋnawan      
188 what? word info nak      
195 no, not sanien      
18 breast raha-k   1  
23 blood nə-ra-k   1  
37 to eat -un   1  
43 ear nu-ma-tælŋa-k   1  
45 eye na-mta-k   1  
60 father təmʷa-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
75 to die, be dead -əməs   1  
78 to cut, hack word info -atei   1  
79 stick/wood n-əŋi   1  
90 to dig -il   1  
97 bird mæniŋ   1  
101 to fly -iwœŋ   1  
108 louse word info kəŋət   1  
109 mosquito kəmʷaŋ   1  
116 flower na-uŋə-nəŋi   1  
118 grass nə-mʷanwel̥i   1  
124 sea ni-tahi   1  
133 rain nu-w̥an   1  
151 green tamemta   1  
160 painful, sick tatiməs   1  
163 new inwi   1  
165 bad, evil tarah   1  
167 night lapən   1  
180 far isau   1  
198 Two word info ka-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info ku-et   1  
189 who? word info pah   1, 30  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
119 earth/soil nafu-tæni   1, 34  
41 to bite -us   1, 60  
1 hand na-l̥ma-k   1, 64  
136 wind nə-metaŋi   1, 66  
187 they ilah they 1, 75  
16 intestines ni-siŋa-k   1, 77  
138 warm word info tarewan   1, 98  
186 you itamʷah pl. 1, 13  
54 man/male yermʷan   1, 14  
201 Five word info kariləm   1, 14  
183 thou ik   1, 17  
63 name na-rŋa-k   1, 18  
182 I io   1, 21  
117 fruit na-wa-nəŋi   1, 26  
27 nose nə-pʷaŋ-na#a-k   1, 33  
31 tooth na-l̥œ-k   1, 35  
55 woman/female patan   1, 35  
170 when? word info naŋ̥ən   1, 43  
184 he/she in   1, 43  
74 to kill -ohuamu   1, 58  
2 left moul   1, 59  
59 mother ita-k   1, 61  
98 egg no-nal̥e-mæniŋ   1, 61  
40 to drink -amnəm   1, 72  
146 ash na-næmtau   1, 73  
103 meat/flesh naw̥æŋəni   10  
153 big tepʷət   10  
64 to say -ani   104  
152 small takaku   104  
51 to sit -aharaŋ   106  
25 neck nektawi   107  
48 to sleep -apʷəli   11  
65 rope ne-laus   11  
69 to hunt word info -uæn mæči   11  
89 to hold word info -os   113  
94 to throw word info -atulan   114  
8 to turn word info -ahulin   123  
77 to scratch word info -aki   13  
130 star mʷahau   13  
141 wet tapʷərəŋ   13  
148 white taruan   14  
155 long word info tapʷamʷah   14  
36 to spit -aŋah   14, 83  
197 One word info kačia   14, 44  
28 to breathe -eahaŋ   15  
140 dry word info tasək   15  
131 cloud word info na-pua   16  
57 husband yermʷan   17  
81 sharp tasəlæ   17  
20 to know, be knowledgeable -ar̥un   18  
143 fire nə-ŋam   19  
115 root n-okən   2  
122 water word info na-hu   2  
145 smoke word info n-ah nəŋam   2  
192 and məne   2, 68  
52 to stand -atul   2, 57  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
193 if namʷa   22  
99 feather nə-mʷemei-n   23  
34 to cry -eau   24  
4 leg/foot na-lka-k   25  
7 to come -uæ   25  
135 lightning no-raipien   25  
196 to count -afin   26  
129 moon mawuŋ   28  
139 cold word info tætapo   29  
102 rat kahau   3  
132 fog no-rowien   3  
114 leaf nə-mʷalən   30  
121 sand nə-pakəl   30  
142 heavy tafəŋam   30  
179 near iwakər   32  
13 back word info na-mta-k   35  
14 belly na-rfwa-k   36  
17 liver na-ŋanmʷapʷu-k   4, 7  
95 to fall word info -amʷei   40  
169 year n-u   41  
150 yellow tawiah   42  
29 to sniff, smell -apin   42, 73  
125 salt nə-ŋam   44  
6 road/path suaru   47  
56 child nœtə-k   5  
9 to swim -eai   5, 24  
58 wife patan   5, 58  
3 right maru   5, 77  
111 fish namu   51  
149 red təraræu   52  
10 dirty tapən   54  
53 person/human being yetamimi   55  
44 to hear -atau   56  
123 to flow -aiu =run 57  
26 hair word info na-wanu-k   59  
120 stone kapʷiel   6  
168 day nian   6  
22 to fear -aŋən   60  
137 to blow word info -aləfu   61  
164 good tawər   61  
19 shoulder na-weŋa-k   62  
100 wing nal̥-men   66  
67 to sew word info -al̥i   67  
15 bone nə-kilkili-k   7  
96 dog kuri   7 L
32 tongue na-mæ-k   7, 49  
12 skin nosə-k   73  
21 to think niki-k t-iti   75  
71 to stab, pierce -au   75  
30 mouth no-l̥i-k   76  
11 dust nə-mʷaulul   8  
35 to vomit -ewa   8  
49 to lie down word info -amæl̥i   8  
46 to see -eruh   81  
144 to burn word info -awæn   83  
72 to hit word info -oh   85  
39 to cook word info napʷa   86  
194 how? word info ar̥ol   87  
147 black tapən   9  
24 head rakapʷa   9, 17  
88 to squeeze word info -awər   90  
181 where? word info ihia   91  
5 to walk -aliwak   97  
33 to laugh -alæh   97  
80 to split word info -atarəs   98  
112 rotten word info tæpien   98  
191 all arafwin   98  
127 woods/forest ni-kinati   99  
185 we word info itemah pl. excl. E  
185 we word info ᵑgitat pl. incl. I  
128 sky kapau   x  
166 correct, true tawər good x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: