https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kwamera (Yatukwey)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnk  Glottocode: kwam1252 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash nə-məraku   1, 73  
173 at      
13 back word info taukta-k   12  
165 bad, evil raraha   1  
14 belly təpʷə-k   36  
176 below      
153 big rasori   47  
97 bird manu   1  
147 black rəpitœ   104  
23 blood ne-te-k   1  
15 bone nə-kakəri-k   7  
113 branch word info      
18 breast na-n̥ə-k   1  
56 child narə-k   5  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info rakʷiei   108  
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
168 day napən   x  
10 dirty ramkəmʷək   14  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info reβəhak   15  
82 dull, blunt      
11 dust nə-mʷakərur   8  
43 ear nə-βəreŋə-k   43  
119 earth/soil teβə-rana   1  
98 egg narerea   1, 61  
204 Eight word info kərirəm kahar      
45 eye na-nime-k   1  
180 far      
104 fat/grease na-rəpʷa   15  
60 father remʷə-k   1  
99 feather nə-m̥ʷerə-n   23  
208 Fifty word info      
143 fire n-apʷ   19, 25  
111 fish namu   51  
201 Five word info kərirəm   1, 14  
116 flower tihi-nei   73  
132 fog na-mahakʷian   3, 32  
200 Four word info ke-fa   1, 65  
117 fruit nu-kʷai-nei   1, 26  
164 good ramʷasan   140  
118 grass nə-mʷainœr̥i   1  
151 green ramramera   1  
26 hair word info nə-mʷai-nu-kʷanea-k   59  
1 hand raŋə-k   32  
184 he/she yin   1, 43  
24 head nu-kʷanea-k   9, 17  
142 heavy refam   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info      
57 husband yerumʷan   17  
182 I iau   1, 21  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines na-nin̥a   1, 77  
126 lake      
114 leaf nə-mʷan   30  
2 left mawul   1, 59  
4 leg/foot nə-su-k   75  
135 lightning na-rawapənien   25  
17 liver na-kanmapʷə-k   4, 7  
155 long word info rapamʷəs   14  
108 louse word info ur   1  
54 man/male yerumʷan   1, 14  
103 meat/flesh nəsan   10  
129 moon mʷakʷa   28  
109 mosquito mʷi   1  
59 mother rin̥ə-k   1, 61  
30 mouth na-kʷa-k   84  
63 name na-ŋ̥ə-k   1, 18  
158 narrow rukʷakʷa   37  
179 near      
25 neck nə-pʷataki-nua-k   18, 83  
68 needle      
163 new saβi   1  
167 night yenapen   1  
205 Nine word info kərirəm kefa      
195 no, not      
27 nose nə-paseŋə-k   1, 33  
162 old word info βeβəs   83  
197 One word info reči   14, 44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick ramem̥a   1  
53 person/human being yerumʷan   55  
133 rain ne-san   1  
102 rat yasuk   3  
149 red raruβərə   52  
3 right mʷatu-k   5, 77  
6 road/path suatuk   47  
115 root nu-ainei   50  
65 rope na-kus   60  
65 rope taura   57  
112 rotten word info rəmʷarər   116  
125 salt n-apʷ   x  
121 sand nə-pakər   30  
124 sea tasi   1  
203 Seven word info kərirəm karu      
81 sharp rahia   17  
154 short word info      
19 shoulder n-ura-k   61  
161 shy, ashamed      
202 Six word info kərirəm kʷačia      
12 skin tekə-k   27  
128 sky n-eai   12  
152 small rauhi   142  
145 smoke word info n-əse-napʷ   2  
106 snake taŋarua   14  
110 spider      
130 star kəmahau   13  
79 stick/wood n-ai   1  
120 stone kapʷiar   6  
105 tail nə-pəki-kuri   1, 31  
206 Ten word info kərirəm kərirəm      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they ira they 1, 75  
157 thick word info rakəmkəm   38  
156 thin word info raŋeaŋei   20  
177 this      
183 thou yik   1, 17  
199 Three word info kahar   1  
134 thunder karuarua   2, 64, 18  
41 to bite -ahi   1, 60  
137 to blow word info -ase   83  
28 to breathe -aihaŋ   15  
144 to burn word info -wani   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -βehe   25  
39 to cook word info rafwa   86  
196 to count -ausəni   26  
34 to cry -asak   33  
78 to cut, hack word info -arai   1  
75 to die, be dead -(r)em̥a   1  
90 to dig -eri   1  
50 to dream      
40 to drink -anəmʷi   1, 72  
37 to eat -ani   1  
95 to fall word info -mʷei   40  
22 to fear -ehekər   69  
123 to flow -aiu =run 57  
101 to fly -iβa   1  
86 to grow word info      
44 to hear -reŋi   1, 84  
171 to hide word info      
72 to hit word info -wasi   85  
89 to hold word info -autam̥iri      
69 to hunt word info      
74 to kill -ausia-pune   1, 77  
20 to know, be knowledgeable -kurukuran   18  
33 to laugh -arəs   97  
49 to lie down word info -amʷak   46  
76 to live, be alive -amœrœ   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -aᵑkiari   105  
77 to scratch word info -akiaki   13  
46 to see -atoni   1  
67 to sew word info -čiri   71  
70 to shoot word info      
51 to sit -akʷurei   107  
48 to sleep -apʷəri   11  
29 to sniff, smell -peŋi   42, 73  
36 to spit -arŋaβas *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
80 to split word info -ausəskəriŋi   81  
88 to squeeze word info -aβaipən   90  
71 to stab, pierce -api   74  
52 to stand -arer   2, 57  
73 to steal      
42 to suck -esəs   25, 57  
87 to swell word info      
9 to swim -aru   5, 24  
21 to think -atarəŋ   19  
94 to throw word info -ararəki   52  
66 to tie up, fasten -akutarin̥i      
8 to turn word info -βœsənik =turn round (Reflexive) 20?  
35 to vomit -ewa   8  
5 to walk -aβan   2  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue na-ramə-k   7, 48  
31 tooth rewə-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ka-ru   1  
138 warm word info rarewan   1, 98  
122 water word info nu-wi   2  
185 we word info kətaha pl. incl. I  
185 we word info kamaha pl. excl. E  
141 wet rapʷətəŋ   13  
188 what? word info nafe   60  
170 when? word info tənesan   1, 43  
181 where? word info isa   91  
181 where? word info yinpaku   92  
148 white rapʷsan   14  
189 who? word info sin   1  
159 wide      
58 wife pəran   5, 58  
136 wind mətaŋi   1, 66  
100 wing raŋe-n   65  
55 woman/female pəran   1, 35  
127 woods/forest nə-menari   98  
107 worm (earthworm)      
169 year n-uk   41  
150 yellow rakʷes   42  
186 you kəmiha pl. 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: