https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kwamera (Yatukwey)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:tnk  Glottocode: kwam1252 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
75 to die, be dead -(r)em̥a   1  
41 to bite -ahi   1, 60  
28 to breathe -aihaŋ   15  
123 to flow -aiu =run 57  
77 to scratch word info -akiaki   13  
66 to tie up, fasten -akutarin̥i      
51 to sit -akʷurei   107  
76 to live, be alive -amœrœ   1, 76  
49 to lie down word info -amʷak   46  
37 to eat -ani   1  
40 to drink -anəmʷi   1, 72  
71 to stab, pierce -api   74  
48 to sleep -apʷəri   11  
78 to cut, hack word info -arai   1  
94 to throw word info -ararəki   52  
52 to stand -arer   2, 57  
9 to swim -aru   5, 24  
36 to spit -arŋaβas *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
33 to laugh -arəs   97  
34 to cry -asak   33  
137 to blow word info -ase   83  
21 to think -atarəŋ   19  
46 to see -atoni   1  
74 to kill -ausia-pune   1, 77  
196 to count -ausəni   26  
80 to split word info -ausəskəriŋi   81  
89 to hold word info -autam̥iri      
88 to squeeze word info -aβaipən   90  
5 to walk -aβan   2  
64 to say -aᵑkiari   105  
22 to fear -ehekər   69  
90 to dig -eri   1  
42 to suck -esəs   25, 57  
35 to vomit -ewa   8  
101 to fly -iβa   1  
20 to know, be knowledgeable -kurukuran   18  
95 to fall word info -mʷei   40  
29 to sniff, smell -peŋi   42, 73  
44 to hear -reŋi   1, 84  
144 to burn word info -wani   83  
72 to hit word info -wasi   85  
67 to sew word info -čiri   71  
7 to come -βehe   25  
8 to turn word info -βœsənik =turn round (Reflexive) 20?  
182 I iau   1, 21  
187 they ira they 1, 75  
181 where? word info isa   91  
198 Two word info ka-ru   1  
199 Three word info kahar   1  
185 we word info kamaha pl. excl. E  
120 stone kapʷiar   6  
134 thunder karuarua   2, 64, 18  
200 Four word info ke-fa   1, 65  
96 dog kuri   7 L
130 star kəmahau   13  
186 you kəmiha pl. 1, 13  
201 Five word info kərirəm   1, 14  
204 Eight word info kərirəm kahar      
203 Seven word info kərirəm karu      
205 Nine word info kərirəm kefa      
206 Ten word info kərirəm kərirəm      
202 Six word info kərirəm kʷačia      
185 we word info kətaha pl. incl. I  
97 bird manu   1  
2 left mawul   1, 59  
136 wind mətaŋi   1, 66  
129 moon mʷakʷa   28  
3 right mʷatu-k   5, 77  
109 mosquito mʷi   1  
79 stick/wood n-ai   1  
125 salt n-apʷ   x  
143 fire n-apʷ   19, 25  
128 sky n-eai   12  
169 year n-uk   41  
19 shoulder n-ura-k   61  
145 smoke word info n-əse-napʷ   2  
17 liver na-kanmapʷə-k   4, 7  
65 rope na-kus   60  
30 mouth na-kʷa-k   84  
132 fog na-mahakʷian   3, 32  
45 eye na-nime-k   1  
16 intestines na-nin̥a   1, 77  
18 breast na-n̥ə-k   1  
131 cloud word info na-pua   16  
32 tongue na-ramə-k   7, 48  
135 lightning na-rawapənien   25  
104 fat/grease na-rəpʷa   15  
63 name na-ŋ̥ə-k   1, 18  
188 what? word info nafe   60  
111 fish namu   51  
168 day napən   x  
98 egg narerea   1, 61  
56 child narə-k   5  
133 rain ne-san   1  
23 blood ne-te-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
115 root nu-ainei   50  
117 fruit nu-kʷai-nei   1, 26  
24 head nu-kʷanea-k   9, 17  
122 water word info nu-wi   2  
15 bone nə-kakəri-k   7  
127 woods/forest nə-menari   98  
146 ash nə-məraku   1, 73  
26 hair word info nə-mʷai-nu-kʷanea-k   59  
118 grass nə-mʷainœr̥i   1  
11 dust nə-mʷakərur   8  
114 leaf nə-mʷan   30  
99 feather nə-m̥ʷerə-n   23  
121 sand nə-pakər   30  
27 nose nə-paseŋə-k   1, 33  
105 tail nə-pəki-kuri   1, 31  
25 neck nə-pʷataki-nua-k   18, 83  
4 leg/foot nə-su-k   75  
43 ear nə-βəreŋə-k   43  
103 meat/flesh nəsan   10  
55 woman/female pəran   1, 35  
58 wife pəran   5, 58  
39 to cook word info rafwa   86  
81 sharp rahia   17  
157 thick word info rakəmkəm   38  
150 yellow rakʷes   42  
139 cold word info rakʷiei   108  
160 painful, sick ramem̥a   1  
10 dirty ramkəmʷək   14  
151 green ramramera   1  
164 good ramʷasan   140  
155 long word info rapamʷəs   14  
148 white rapʷsan   14  
141 wet rapʷətəŋ   13  
165 bad, evil raraha   1  
138 warm word info rarewan   1, 98  
149 red raruβərə   52  
153 big rasori   47  
166 correct, true ratukʷatuk straight x  
152 small rauhi   142  
100 wing raŋe-n   65  
156 thin word info raŋeaŋei   20  
1 hand raŋə-k   32  
142 heavy refam   30  
60 father remʷə-k   1  
31 tooth rewə-k   1, 35  
197 One word info reči   14, 44  
140 dry word info reβəhak   15  
59 mother rin̥ə-k   1, 61  
158 narrow rukʷakʷa   37  
112 rotten word info rəmʷarər   116  
147 black rəpitœ   104  
163 new saβi   1  
189 who? word info sin   1  
6 road/path suatuk   47  
124 sea tasi   1  
13 back word info taukta-k   12  
65 rope taura   57  
106 snake taŋarua   14  
12 skin tekə-k   27  
119 earth/soil teβə-rana   1  
116 flower tihi-nei   73  
170 when? word info tənesan   1, 43  
14 belly təpʷə-k   36  
108 louse word info ur   1  
102 rat yasuk   3  
167 night yenapen   1  
53 person/human being yerumʷan   55  
54 man/male yerumʷan   1, 14  
57 husband yerumʷan   17  
183 thou yik   1, 17  
184 he/she yin   1, 43  
181 where? word info yinpaku   92  
162 old word info βeβəs   83  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: