https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maii

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mmm  Glottocode: maii1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Epi:Bieria-Maii 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all mau   81  
192 and      
146 ash mərəkiap      
173 at      
13 back word info ⁿdiu-ŋ   82  
165 bad, evil mta·      
14 belly maᵐbo-ŋ   74  
176 below      
153 big tom      
97 bird n-man   1  
147 black m-lolo   41?  
23 blood ⁿda·-ŋ   1  
15 bone pər-iu-ŋ   71  
113 branch word info      
18 breast mərək-iu-ŋ   47  
56 child t-naru-ŋ   5  
131 cloud word info ᵐbanei   1, 91  
139 cold word info ma·ⁿdin   1, 100  
166 correct, true molual straight x  
168 day ᵐboŋ   16  
10 dirty ᵐbe-namə   65  
96 dog ləᵐbaŋə   29  
140 dry word info fərəma   11  
82 dull, blunt      
11 dust mərəkiap   84  
43 ear talŋo-ŋ   1  
119 earth/soil ᵐbuk-tan   1, 70  
98 egg aβak to      
204 Eight word info lok-rol   5, 7  
45 eye kənək-maru-ŋ   1  
180 far ŋa·      
104 fat/grease n-mure   72  
60 father tata Address term 19  
99 feather βil-nəman   1  
208 Fifty word info      
143 fire n-kam   19  
111 fish n-i·kə   1  
201 Five word info i-limə   1  
116 flower finkrənə      
132 fog ᵐbətma·p   3, 32  
200 Four word info i-βar   1, 65  
117 fruit mətəkiakai   36  
164 good ᵐboi   108  
118 grass lukʷai      
151 green məməhake      
26 hair word info βilu-ŋ   31  
1 hand luma-ŋ   1, 64  
184 he/she ŋanə   1, 6  
24 head paru-ŋ   9  
142 heavy maⁿdei      
61 house ni-umə   1  
194 how? word info nəᵐbakrə      
57 husband kia-ŋ   62?  
182 I tnau   1, 21, 22  
193 if βərə   17  
174 in, inside      
174 in, inside iumə   18  
16 intestines tna·-ŋ   1  
126 lake      
114 leaf lurə-nə      
2 left mau   1, 59  
4 leg/foot ila-ŋ   30  
135 lightning kəᵐblaiə   26, 70, 72  
17 liver ᵐbər-warə   17  
155 long word info ᵐbalei   16, 96  
108 louse word info n-kor   1  
54 man/male arar   14, 90  
103 meat/flesh ᵐbərβiəkə   15, 79  
129 moon kaᵐbariə   6, 29  
109 mosquito ⁿdiə   82  
59 mother mama Address term 5  
30 mouth ŋo-ŋ   80  
30 mouth lufa-ŋ      
63 name kia-ŋ   66  
158 narrow      
179 near ᵐbukək      
25 neck ⁿdo-ŋ   42  
68 needle      
163 new feo   1  
167 night iᵐboŋ   1  
205 Nine word info lak-βar   20  
195 no, not ᵐbuəl   103  
27 nose kuniu-ŋ   1, 58  
162 old word info aruai   1, 35  
197 One word info təkai   53  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other ⁿdəl   54  
160 painful, sick tukun      
53 person/human being ətəma·n   4, 27  
133 rain niuwə   1  
102 rat ka·p   3  
149 red ᵐbilβil   18  
3 right marwə   5, 37  
6 road/path məlwa   41  
115 root pak lakai   45, 46 L?
65 rope təlkai   5  
112 rotten word info ᵐbəpᵐbəp      
125 salt n-tai   20  
121 sand əniən   1?  
124 sea n-tai   1  
203 Seven word info loku-lua   4, 2  
81 sharp məkalkal   14, 79, 81  
154 short word info      
19 shoulder ⁿdo-ŋ   57  
161 shy, ashamed      
202 Six word info lokroᵑgai      
12 skin kulu-ŋ   1  
128 sky ᵐbanə-βar   29  
152 small təβe·nə      
145 smoke word info ᵐbotluluau      
106 snake n-marə   12  
110 spider      
130 star moi   13  
79 stick/wood lakai   1, 25  
120 stone nə-βar   1  
105 tail ᵑgenə   61  
206 Ten word info lualimə   4  
178 that ŋa·ŋ   36  
62 thatch/roof      
187 they ŋalə they 1, 69?  
187 they ŋalə iluə they (dual) x  
157 thick word info mərorol   3  
156 thin word info məniβniβ   1  
177 this ŋei   1?  
183 thou kaikə   1, 26  
199 Three word info i-tol   1  
134 thunder ᵐbo·lil   83  
41 to bite -βuar   51  
137 to blow word info -luβup   4  
28 to breathe -tak nlaŋ      
144 to burn word info -nər   86  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -βənmə   1, 23  
39 to cook word info ma·kə   19  
196 to count -βuk   1, 82  
34 to cry -kai   57  
78 to cut, hack word info -ra      
75 to die, be dead -mar   1  
90 to dig -kil   1  
50 to dream      
40 to drink -mun   1, 73  
37 to eat -kan   1  
37 to eat βaŋa   1, 14  
95 to fall word info -lər      
22 to fear -marək   1  
123 to flow -ial   38  
101 to fly -kakə   14  
86 to grow word info      
44 to hear -ləŋə   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info -lai   41  
89 to hold word info -kungar   3  
69 to hunt word info -i·tu      
74 to kill -lai      
20 to know, be knowledgeable -mdom-kle   18, 96  
33 to laugh -iul   13  
49 to lie down word info -iənətan   1  
76 to live, be alive -maul   1, 76  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -βər   30  
77 to scratch word info -kar   12  
46 to see -iop      
67 to sew word info -tul   60  
70 to shoot word info      
51 to sit -rəkətan   1?  
48 to sleep -iənəᵐban   93  
29 to sniff, smell -βini   77  
36 to spit -flae   35  
80 to split word info -ra·pa      
88 to squeeze word info -fik      
88 to squeeze word info lumfo   89  
71 to stab, pierce -ial   14  
52 to stand -rmal   25  
73 to steal      
42 to suck -muniə   11, 52  
87 to swell word info      
9 to swim -loloβ   8  
21 to think -ⁿdomʷi   13  
94 to throw word info -kəβək   84  
66 to tie up, fasten -faⁿdə      
8 to turn word info -βliŋ-kə   4  
35 to vomit -lualuə   8  
5 to walk -fial   10  
83 to work word info βiβianə   90  
47 to yawn      
32 tongue məna-ŋ   7, 40  
31 tooth luβu-ŋ   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-luə   1  
138 warm word info frufrun   12?  
122 water word info nu-wai   2  
185 we word info kaiⁿde pl. incl. I  
185 we word info kamei pl. excl. E  
185 we word info kaiⁿdə iluə dl. incl.    
185 we word info kamei iluə dl. excl.    
141 wet momo      
188 what? word info apkei      
170 when? word info ᵐbəᵑgrə      
181 where? word info ᵐbei   3, 59  
148 white miuβoβo   98, 101  
189 who? word info sei   1  
159 wide      
58 wife kia-ŋ   1, 53  
136 wind n-laŋ   1, 77  
100 wing kəpa-nə   1, 12  
55 woman/female fafin   1, 106  
55 woman/female βəp      
127 woods/forest təmaruwə   79?  
107 worm (earthworm)      
169 year ukau   41  
150 yellow m-leler   76  
186 you kamiu pl. 1, 13  
186 you kamiu iluə dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: