https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maii

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mmm  Glottocode: maii1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Epi:Bieria-Maii 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
192 and      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
66 to tie up, fasten -faⁿdə      
5 to walk -fial   10  
88 to squeeze word info -fik      
36 to spit -flae   35  
71 to stab, pierce -ial   14  
123 to flow -ial   38  
46 to see -iop      
33 to laugh -iul   13  
69 to hunt word info -i·tu      
49 to lie down word info -iənətan   1  
48 to sleep -iənəᵐban   93  
34 to cry -kai   57  
101 to fly -kakə   14  
37 to eat -kan   1  
77 to scratch word info -kar   12  
90 to dig -kil   1  
89 to hold word info -kungar   3  
94 to throw word info -kəβək   84  
72 to hit word info -lai   41  
74 to kill -lai      
9 to swim -loloβ   8  
35 to vomit -lualuə   8  
137 to blow word info -luβup   4  
95 to fall word info -lər      
44 to hear -ləŋə   1  
75 to die, be dead -mar   1  
22 to fear -marək   1  
76 to live, be alive -maul   1, 76  
20 to know, be knowledgeable -mdom-kle   18, 96  
40 to drink -mun   1, 73  
42 to suck -muniə   11, 52  
144 to burn word info -nər   86  
78 to cut, hack word info -ra      
80 to split word info -ra·pa      
52 to stand -rmal   25  
51 to sit -rəkətan   1?  
28 to breathe -tak nlaŋ      
67 to sew word info -tul   60  
29 to sniff, smell -βini   77  
8 to turn word info -βliŋ-kə   4  
41 to bite -βuar   51  
196 to count -βuk   1, 82  
7 to come -βənmə   1, 23  
64 to say -βər   30  
21 to think -ⁿdomʷi   13  
188 what? word info apkei      
54 man/male arar   14, 90  
162 old word info aruai   1, 35  
98 egg aβak to      
55 woman/female fafin   1, 106  
163 new feo   1  
116 flower finkrənə      
138 warm word info frufrun   12?  
140 dry word info fərəma   11  
201 Five word info i-limə   1  
198 Two word info i-luə   1  
199 Three word info i-tol   1  
200 Four word info i-βar   1, 65  
4 leg/foot ila-ŋ   30  
174 in, inside iumə   18  
174 in, inside      
167 night iᵐboŋ   1  
183 thou kaikə   1, 26  
185 we word info kaiⁿde pl. incl. I  
185 we word info kaiⁿdə iluə dl. incl.    
185 we word info kamei pl. excl. E  
185 we word info kamei iluə dl. excl.    
186 you kamiu pl. 1, 13  
186 you kamiu iluə dl. x  
102 rat ka·p   3  
129 moon kaᵐbariə   6, 29  
57 husband kia-ŋ   62?  
58 wife kia-ŋ   1, 53  
63 name kia-ŋ   66  
12 skin kulu-ŋ   1  
27 nose kuniu-ŋ   1, 58  
45 eye kənək-maru-ŋ   1  
100 wing kəpa-nə   1, 12  
135 lightning kəᵐblaiə   26, 70, 72  
205 Nine word info lak-βar   20  
79 stick/wood lakai   1, 25  
204 Eight word info lok-rol   5, 7  
202 Six word info lokroᵑgai      
203 Seven word info loku-lua   4, 2  
206 Ten word info lualimə   4  
30 mouth lufa-ŋ      
118 grass lukʷai      
1 hand luma-ŋ   1, 64  
88 to squeeze word info lumfo   89  
114 leaf lurə-nə      
31 tooth luβu-ŋ   1, 35  
96 dog ləᵐbaŋə   29  
150 yellow m-leler   76  
147 black m-lolo   41?  
59 mother mama Address term 5  
3 right marwə   5, 37  
2 left mau   1, 59  
191 all mau   81  
39 to cook word info ma·kə   19  
139 cold word info ma·ⁿdin   1, 100  
14 belly maᵐbo-ŋ   74  
142 heavy maⁿdei      
148 white miuβoβo   98, 101  
130 star moi   13  
166 correct, true molual straight x  
141 wet momo      
165 bad, evil mta·      
81 sharp məkalkal   14, 79, 81  
6 road/path məlwa   41  
151 green məməhake      
32 tongue məna-ŋ   7, 40  
156 thin word info məniβniβ   1  
157 thick word info mərorol   3  
18 breast mərək-iu-ŋ   47  
11 dust mərəkiap   84  
146 ash mərəkiap      
117 fruit mətəkiakai   36  
111 fish n-i·kə   1  
143 fire n-kam   19  
108 louse word info n-kor   1  
136 wind n-laŋ   1, 77  
97 bird n-man   1  
106 snake n-marə   12  
104 fat/grease n-mure   72  
124 sea n-tai   1  
125 salt n-tai   20  
61 house ni-umə   1  
133 rain niuwə   1  
122 water word info nu-wai   2  
120 stone nə-βar   1  
194 how? word info nəᵐbakrə      
115 root pak lakai   45, 46 L?
24 head paru-ŋ   9  
15 bone pər-iu-ŋ   71  
189 who? word info sei   1  
56 child t-naru-ŋ   5  
43 ear talŋo-ŋ   1  
60 father tata Address term 19  
182 I tnau   1, 21, 22  
16 intestines tna·-ŋ   1  
153 big tom      
160 painful, sick tukun      
197 One word info təkai   53  
65 rope təlkai   5  
127 woods/forest təmaruwə   79?  
152 small təβe·nə      
169 year ukau   41  
187 they ŋalə they 1, 69?  
187 they ŋalə iluə they (dual) x  
184 he/she ŋanə   1, 6  
180 far ŋa·      
178 that ŋa·ŋ   36  
177 this ŋei   1?  
30 mouth ŋo-ŋ   80  
121 sand əniən   1?  
53 person/human being ətəma·n   4, 27  
37 to eat βaŋa   1, 14  
99 feather βil-nəman   1  
26 hair word info βilu-ŋ   31  
83 to work word info βiβianə   90  
55 woman/female βəp      
193 if βərə   17  
155 long word info ᵐbalei   16, 96  
131 cloud word info ᵐbanei   1, 91  
128 sky ᵐbanə-βar   29  
10 dirty ᵐbe-namə   65  
181 where? word info ᵐbei   3, 59  
149 red ᵐbilβil   18  
164 good ᵐboi   108  
145 smoke word info ᵐbotluluau      
134 thunder ᵐbo·lil   83  
168 day ᵐboŋ   16  
119 earth/soil ᵐbuk-tan   1, 70  
179 near ᵐbukək      
195 no, not ᵐbuəl   103  
112 rotten word info ᵐbəpᵐbəp      
17 liver ᵐbər-warə   17  
103 meat/flesh ᵐbərβiəkə   15, 79  
132 fog ᵐbətma·p   3, 32  
170 when? word info ᵐbəᵑgrə      
105 tail ᵑgenə   61  
23 blood ⁿda·-ŋ   1  
13 back word info ⁿdiu-ŋ   82  
109 mosquito ⁿdiə   82  
19 shoulder ⁿdo-ŋ   57  
25 neck ⁿdo-ŋ   42  
190 other ⁿdəl   54  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: