https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maii

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:mmm  Glottocode: maii1238 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Epi:Bieria-Maii 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
175 above      
176 below      
192 and      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
28 to breathe -tak nlaŋ      
30 mouth lufa-ŋ      
46 to see -iop      
55 woman/female βəp      
66 to tie up, fasten -faⁿdə      
69 to hunt word info -i·tu      
74 to kill -lai      
78 to cut, hack word info -ra      
80 to split word info -ra·pa      
88 to squeeze word info -fik      
95 to fall word info -lər      
98 egg aβak to      
112 rotten word info ᵐbəpᵐbəp      
114 leaf lurə-nə      
116 flower finkrənə      
118 grass lukʷai      
141 wet momo      
142 heavy maⁿdei      
145 smoke word info ᵐbotluluau      
146 ash mərəkiap      
151 green məməhake      
152 small təβe·nə      
153 big tom      
160 painful, sick tukun      
165 bad, evil mta·      
170 when? word info ᵐbəᵑgrə      
174 in, inside      
179 near ᵐbukək      
180 far ŋa·      
185 we word info kaiⁿdə iluə dl. incl.    
185 we word info kamei iluə dl. excl.    
188 what? word info apkei      
194 how? word info nəᵐbakrə      
202 Six word info lokroᵑgai      
12 skin kulu-ŋ   1  
16 intestines tna·-ŋ   1  
22 to fear -marək   1  
23 blood ⁿda·-ŋ   1  
37 to eat -kan   1  
43 ear talŋo-ŋ   1  
44 to hear -ləŋə   1  
45 eye kənək-maru-ŋ   1  
49 to lie down word info -iənətan   1  
61 house ni-umə   1  
75 to die, be dead -mar   1  
90 to dig -kil   1  
97 bird n-man   1  
99 feather βil-nəman   1  
108 louse word info n-kor   1  
111 fish n-i·kə   1  
120 stone nə-βar   1  
124 sea n-tai   1  
133 rain niuwə   1  
156 thin word info məniβniβ   1  
163 new feo   1  
167 night iᵐboŋ   1  
189 who? word info sei   1  
198 Two word info i-luə   1  
199 Three word info i-tol   1  
201 Five word info i-limə   1  
139 cold word info ma·ⁿdin   1, 100  
100 wing kəpa-nə   1, 12  
7 to come -βənmə   1, 23  
79 stick/wood lakai   1, 25  
183 thou kaikə   1, 26  
162 old word info aruai   1, 35  
58 wife kia-ŋ   1, 53  
1 hand luma-ŋ   1, 64  
187 they ŋalə they 1, 69?  
119 earth/soil ᵐbuk-tan   1, 70  
76 to live, be alive -maul   1, 76  
136 wind n-laŋ   1, 77  
196 to count -βuk   1, 82  
131 cloud word info ᵐbanei   1, 91  
55 woman/female fafin   1, 106  
186 you kamiu pl. 1, 13  
37 to eat βaŋa   1, 14  
182 I tnau   1, 21, 22  
31 tooth luβu-ŋ   1, 35  
27 nose kuniu-ŋ   1, 58  
2 left mau   1, 59  
184 he/she ŋanə   1, 6  
200 Four word info i-βar   1, 65  
40 to drink -mun   1, 73  
5 to walk -fial   10  
195 no, not ᵐbuəl   103  
164 good ᵐboi   108  
140 dry word info fərəma   11  
42 to suck -muniə   11, 52  
77 to scratch word info -kar   12  
106 snake n-marə   12  
138 warm word info frufrun   12?  
21 to think -ⁿdomʷi   13  
33 to laugh -iul   13  
130 star moi   13  
71 to stab, pierce -ial   14  
101 to fly -kakə   14  
81 sharp məkalkal   14, 79, 81  
54 man/male arar   14, 90  
103 meat/flesh ᵐbərβiəkə   15, 79  
168 day ᵐboŋ   16  
155 long word info ᵐbalei   16, 96  
17 liver ᵐbər-warə   17  
193 if βərə   17  
149 red ᵐbilβil   18  
174 in, inside iumə   18  
20 to know, be knowledgeable -mdom-kle   18, 96  
39 to cook word info ma·kə   19  
60 father tata Address term 19  
143 fire n-kam   19  
51 to sit -rəkətan   1?  
121 sand əniən   1?  
177 this ŋei   1?  
122 water word info nu-wai   2  
125 salt n-tai   20  
205 Nine word info lak-βar   20  
52 to stand -rmal   25  
135 lightning kəᵐblaiə   26, 70, 72  
96 dog ləᵐbaŋə   29  
128 sky ᵐbanə-βar   29  
89 to hold word info -kungar   3  
102 rat ka·p   3  
157 thick word info mərorol   3  
132 fog ᵐbətma·p   3, 32  
181 where? word info ᵐbei   3, 59  
4 leg/foot ila-ŋ   30  
64 to say -βər   30  
26 hair word info βilu-ŋ   31  
36 to spit -flae   35  
117 fruit mətəkiakai   36  
178 that ŋa·ŋ   36  
123 to flow -ial   38  
8 to turn word info -βliŋ-kə   4  
137 to blow word info -luβup   4  
206 Ten word info lualimə   4  
203 Seven word info loku-lua   4, 2  
53 person/human being ətəma·n   4, 27  
6 road/path məlwa   41  
72 to hit word info -lai   41  
169 year ukau   41  
147 black m-lolo   41?  
25 neck ⁿdo-ŋ   42  
115 root pak lakai   45, 46 L?
18 breast mərək-iu-ŋ   47  
56 child t-naru-ŋ   5  
59 mother mama Address term 5  
65 rope təlkai   5  
3 right marwə   5, 37  
204 Eight word info lok-rol   5, 7  
41 to bite -βuar   51  
197 One word info təkai   53  
190 other ⁿdəl   54  
19 shoulder ⁿdo-ŋ   57  
34 to cry -kai   57  
129 moon kaᵐbariə   6, 29  
67 to sew word info -tul   60  
105 tail ᵑgenə   61  
57 husband kia-ŋ   62?  
10 dirty ᵐbe-namə   65  
63 name kia-ŋ   66  
32 tongue məna-ŋ   7, 40  
15 bone pər-iu-ŋ   71  
104 fat/grease n-mure   72  
14 belly maᵐbo-ŋ   74  
150 yellow m-leler   76  
29 to sniff, smell -βini   77  
127 woods/forest təmaruwə   79?  
9 to swim -loloβ   8  
35 to vomit -lualuə   8  
30 mouth ŋo-ŋ   80  
191 all mau   81  
13 back word info ⁿdiu-ŋ   82  
109 mosquito ⁿdiə   82  
134 thunder ᵐbo·lil   83  
11 dust mərəkiap   84  
94 to throw word info -kəβək   84  
144 to burn word info -nər   86  
88 to squeeze word info lumfo   89  
24 head paru-ŋ   9  
83 to work word info βiβianə   90  
48 to sleep -iənəᵐban   93  
148 white miuβoβo   98, 101  
185 we word info kamei pl. excl. E  
185 we word info kaiⁿde pl. incl. I  
166 correct, true molual straight x  
186 you kamiu iluə dl. x  
187 they ŋalə iluə they (dual) x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: