https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lenakel (Lenaukas)

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash nə-mrau   67, 71  
173 at      
13 back word info nə-mʷanta-k   35  
165 bad, evil tetat   1  
14 belly na-tipʷo-k   36  
176 below      
153 big yaŋ̥in      
97 bird nə-mænuk-min   1  
147 black tapən   9  
23 blood ni-ta-k   1  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
113 branch word info      
18 breast na-ha-k   49  
56 child næti-k   5  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info natapan   109  
166 correct, true tetuatu straight 36  
168 day nian   6  
10 dirty namkəmək   14  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info taβəsək   15  
82 dull, blunt      
11 dust nə-maulul   8  
43 ear nə-mʷa-taliŋo-k   1, 44  
119 earth/soil nə-mʷop-tan   1, 34  
98 egg no-wan̥ali-mænuk   57  
204 Eight word info katiləm kəsəl   19  
45 eye na-nameto-k   1  
180 far      
104 fat/grease ne-lipʷa   15  
60 father təmʷo-k   1  
99 feather nə-mʷamʷi   1  
208 Fifty word info      
143 fire nə-kam   19, 40  
111 fish nam   51  
201 Five word info katiləm   14, 1  
116 flower na-uŋə-nək   1  
132 fog no-rowan   3, 68  
200 Four word info kə-wet   1, 65  
117 fruit no-wan   1  
164 good taβət   140  
118 grass nə-mʷalw̥al   31  
151 green tamimita   1  
26 hair word info na-wanu-k   59  
1 hand næ-limo-k   1  
184 he/she yin   1  
24 head tahak kapʷa   17  
142 heavy tapʷəkam   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info      
57 husband yahiŋal      
182 I io   1, 21  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines nə-sŋa-k   1, 57  
126 lake      
114 leaf nə-mʷalin   30  
2 left mul   1, 59  
4 leg/foot na-liko-k   9  
135 lightning nə-pʷitan      
17 liver na-nimapʷə-k   7  
155 long word info kayepʷam   14  
108 louse word info kut   1  
54 man/male yerumʷan   1, 14  
103 meat/flesh nauŋa   16  
129 moon mowuk   52  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
59 mother ino-k   1  
30 mouth nə-pʷaŋ-nawa-k   1, 41  
63 name næ-tiŋo-k   40  
158 narrow arumʷas small    
179 near      
25 neck nektau   107  
68 needle      
163 new natβi   10  
167 night lapən   1  
205 Nine word info katiləm kəwet   16  
195 no, not      
27 nose nə-pʷə-$aŋo-k   12, 33  
162 old word info natowas      
197 One word info katena   44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick nəməsan   1  
53 person/human being      
133 rain no-huan   1  
102 rat kahau   3  
149 red təlewlew   52  
3 right matu   5, 37  
6 road/path suatu   6  
115 root n-okən nək   2  
65 rope n-ul   62  
112 rotten word info nomnamʷet   92  
125 salt nə-kam   44  
121 sand nə-mʷaklakəl   30  
124 sea ne-teh   1  
203 Seven word info katiləm kaiu   15  
81 sharp tasila   19  
154 short word info      
19 shoulder na-wiko-k   59  
161 shy, ashamed      
202 Six word info katiləm katena      
12 skin nə-βiŋo-k   79  
128 sky kapuapən   x  
152 small naterumʷes      
145 smoke word info n̥a-nəkam   2  
106 snake taŋalua   14  
110 spider      
130 star mʷahau   13  
79 stick/wood nək   1, 26  
120 stone kapʷiel   6  
105 tail ni-pikə-n   1, 31  
206 Ten word info katiləm katiləm   19  
178 that      
62 thatch/roof      
187 they ilat they 1, 70  
187 they ilau they (dual) x  
157 thick word info arumʷes      
156 thin word info naturimʷəs small    
177 this      
183 thou yik   1  
199 Three word info kəsəl   1  
134 thunder kalalua   18  
41 to bite -watin   1, 55  
137 to blow word info -halapu   61  
28 to breathe -amiŋ   73  
144 to burn word info -wan   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -wa   24  
39 to cook word info tənapʷa   86  
196 to count -aw̥in   26  
34 to cry -asak   33  
78 to cut, hack word info -atai   1  
75 to die, be dead -məs   1  
90 to dig -il   1  
50 to dream      
40 to drink -amnəm   1, 49  
37 to eat -awuŋan intransitive verb 1, 12?  
95 to fall word info -autinik   99  
22 to fear -aŋən   60  
123 to flow -ahi   57  
101 to fly -iwək   1?  
86 to grow word info      
44 to hear -atawu   1, 56  
171 to hide word info      
72 to hit word info -oho   85  
89 to hold word info -askaləm   113  
69 to hunt word info -βen marupun      
74 to kill -hoa-pnin   58, 1  
20 to know, be knowledgeable -hinetin   138  
33 to laugh -al̥iel̥   97  
49 to lie down word info -amæl   8  
76 to live, be alive -æmiuh   61  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say      
77 to scratch word info -aki   13  
46 to see -am̥   80  
46 to see arəp   118?  
67 to sew word info -al̥i   67  
70 to shoot word info      
51 to sit -awata   108  
48 to sleep -apʷəl   11  
29 to sniff, smell -amiaβin   73  
36 to spit -aŋ̥   14, 83  
80 to split word info -atæpiai   4, 6  
88 to squeeze word info -awət   17  
71 to stab, pierce -atək   76  
52 to stand -ayil   57  
73 to steal      
42 to suck -am̥ʷa   21, 57  
87 to swell word info      
9 to swim -ayik   24  
21 to think -ateliŋin   19  
94 to throw word info -arakin epʷək   52  
66 to tie up, fasten -alis   75  
8 to turn word info -aitait   124  
35 to vomit -ewa   8  
5 to walk -aliok   97  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue na-mo-k   7  
31 tooth na-liwo-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ka-iu   1  
138 warm word info tatyuən   1, 98  
122 water word info n-oh   2  
185 we word info katat pl. incl. I  
185 we word info kamat pl. excl. E  
185 we word info kalau dl. incl.    
185 we word info kamlau dl. excl.    
141 wet tapʷətiŋ   13  
188 what? word info tetol      
170 when? word info toŋ̥an      
181 where? word info paten      
148 white tetuan   103?  
189 who? word info pehe   1, 61  
159 wide      
58 wife pataβin   5, 58  
136 wind nə-mataŋ   1, 66  
100 wing nə-mʷalmʷale-n   66  
55 woman/female pataβin   94  
127 woods/forest lakəru   46  
107 worm (earthworm)      
169 year n-u   41?  
150 yellow tawiha      
186 you kamiat pl. 1, 13, 46  
186 you kamilau dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: