https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lenakel

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nə-ləmə-n   1, 64  
2 left mul   1, 59  
3 right mʷatu   5, 37  
4 leg/foot ne-lkə-n   25  
5 to walk -aliuok   97  
6 road/path suatu   6  
7 to come -βa   23  
8 to turn word info -hualəlin   123  
9 to swim -aik   5, 24  
10 dirty amkəmək   14  
11 dust nə-moulul   8  
12 skin nə-βiŋən   28  
13 back word info nə-mʷata-n   35  
14 belly təpʷewa   36  
15 bone nə-kəlkəli-n   7  
16 intestines nə-sŋa-n   1, 77  
17 liver na-kanmopu-n   4, 7  
18 breast na-ha-n   1  
19 shoulder na-wikə-n   59  
20 to know, be knowledgeable -hinatin   138  
21 to think nəki-   75  
22 to fear -aŋən   60  
23 blood nə-ta-n   1  
24 head tankabwa   9, 17  
25 neck nenrow   18  
26 hair word info no-wanu-n   59  
27 nose nə-pʷaŋ-$aŋə-n   1, 33  
28 to breathe -amiŋ   73  
29 to sniff, smell -apien   42, 73  
29 to sniff, smell arou   62, 74  
30 mouth nə-pʷaŋ-nowa-   41  
31 tooth ne-lu-n   1, 35  
32 tongue na-mə-n   7, 49  
33 to laugh -el̥yel̥   97  
34 to cry -asək   33  
35 to vomit -ewa   8  
36 to spit -aŋ̥   14, 83  
37 to eat -kən intransitive verb 1  
37 to eat awəŋən intransitive verb 1, 53  
38 to chew word info      
39 to cook word info rənmatak   19  
40 to drink -amnumʷ   1, 72  
41 to bite -kəs   1, 60  
42 to suck -amha   25, 57  
42 to suck təm   17  
43 ear nə-mʷa-teləŋə-n   1  
44 to hear -arou   56  
44 to hear teləŋ   1, 84  
45 eye nə-mrə-n   1  
46 to see -am̥   80  
47 to yawn      
48 to sleep -apʷul   11  
49 to lie down word info -amel   8  
50 to dream      
51 to sit -oβətə   108  
52 to stand -ail   64  
53 person/human being ieramim   55  
54 man/male yeremʷan   1, 14  
55 woman/female pəraβən   1, 35  
56 child nərə-k   5  
57 husband ieraman   17  
58 wife pəraβen   5, 58  
59 mother in-   1, 61  
60 father rəmokʷ   1  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name ne-təŋə-n   1, 18  
64 to say -əni   104  
65 rope n-ul   61  
65 rope toula   57  
66 to tie up, fasten -əlis   1, 39  
67 to sew word info -til   71  
68 needle      
69 to hunt word info -ol pəskəl      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -ətik   76  
72 to hit word info -ep   92  
73 to steal      
74 to kill -auna-pnin   1  
75 to die, be dead -məs   1  
76 to live, be alive -amiuh   61  
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -arai   1  
79 stick/wood noua-nək      
80 to split word info -arpiai   4, 6  
81 sharp asla   19  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -aβət   17  
89 to hold word info -os   46  
90 to dig -il   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -atək      
94 to throw word info alakin   52  
95 to fall word info -əm   42  
96 dog kuri   7 L
97 bird menuk   1  
98 egg no-wan̥alən   57  
99 feather ne-momʷi   1  
100 wing nə-kaβkaβə-n   1, 39  
101 to fly -iβək   1?  
102 rat kahaw   3  
103 meat/flesh nauŋa   16  
104 fat/grease ne-lpʷa   15  
105 tail nə-pikə-n   1, 31  
106 snake      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kur   1  
109 mosquito mumuk   1  
110 spider      
111 fish nam   51  
112 rotten word info amramər   116  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷalən   30  
115 root n-uk-   2  
116 flower no-uŋ-   1  
117 fruit no-ua-nək   1, 26  
118 grass nə-βhal   1  
119 earth/soil nə-mop-tən   1, 34  
120 stone kopʷiel   6  
121 sand nə-makəl   30  
122 water word info n-u   2  
123 to flow -aih   57  
124 sea tehe   1  
125 salt nə-kom   44  
126 lake nə-siu      
127 woods/forest nə-pun      
127 woods/forest leluan      
128 sky n-eai   12  
129 moon mouk   52  
130 star mʷahau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog no-roan   3, 68  
133 rain ni-hin   1  
134 thunder kalualua   18  
135 lightning na-siapumlan   79  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
137 to blow word info -halapu   61  
138 warm word info atiβan   1, 98  
139 cold word info arap   29  
139 cold word info amra   29  
140 dry word info rawsək   15  
141 wet raptɘŋ   13  
142 heavy rapəkom   30  
143 fire nə-kom   19, 40  
144 to burn word info -βan   83  
144 to burn word info kəs      
145 smoke word info n̥a-nkom   2  
146 ash nə-mraw   67, 71  
147 black rapən   9  
148 white rətuan   103  
149 red rəleβleβ   52  
150 yellow tauhia      
151 green məra   1  
152 small reswas      
153 big rəpʷər      
153 big asul   47  
154 short word info      
155 long word info apʷomh   14  
156 thin word info aβileŋ   70  
156 thin word info akəlkəl      
157 thick word info pək   36  
157 thick word info ipʷər      
158 narrow eβtetin   14  
159 wide      
160 painful, sick rəməs   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info ouas      
162 old word info ahiŋəl      
163 new βi   10  
164 good rəβət   140  
165 bad, evil rətat   1  
166 correct, true aukər straight    
166 correct, true etuatu straight 36  
167 night lapən   1  
168 day nian   6  
169 year n-u   41?  
170 when? word info ton̥ən      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside le   1  
175 above      
176 below      
177 this hua      
177 this uk   17  
178 that an   1?  
178 that apʷa      
179 near iuokət   32  
180 far isou   1  
181 where? word info ihie   34  
182 I yo   1, 21  
183 thou yik   1  
184 he/she in   1  
185 we word info katar pl. incl. I  
185 we word info kamar pl. excl.    
185 we word info kalaw dl. incl.    
185 we word info kamlaw dl. excl.    
186 you kamyar pl. 1, 13  
186 you kamilaw dl. x  
187 they ilar they 1, 70  
187 they ilaw they (dual) x  
188 what? word info nəta      
189 who? word info pehe   1, 61  
190 other pəsən      
191 all atahun      
192 and məne   2, 40  
193 if kapamʷa      
194 how? word info retuol      
195 no, not kapʷa   105  
196 to count -aβhin   26  
197 One word info karena   44  
198 Two word info k-iu   1  
199 Three word info kəsəl   1  
200 Four word info ku-βer   1, 65  
201 Five word info katilum   14, 1  
202 Six word info katilum karena      
203 Seven word info katilum kiu   15  
204 Eight word info katilum kəsəl   19  
205 Nine word info katilum kuβer   16  
206 Ten word info katilum katilum   19  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: