https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ikiyau

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash nə-lamnapʷ      
173 at      
13 back word info nə-mʷata-k   35  
165 bad, evil lahas   1  
14 belly təpʷə-k   36  
176 below      
153 big lew̥apək   10  
97 bird manemna   1  
147 black lapəŋ   9  
23 blood nə-tawu-k   1  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
113 branch word info      
18 breast na-hi-k   1  
56 child nali-k   5  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info lokwiai   108  
166 correct, true letuatukʷ straight x  
168 day nə-pəŋ   x  
10 dirty lemkəmək   14  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info nœsikasək   15  
82 dull, blunt      
11 dust nə-maulul   8  
43 ear nə-mʷa-talŋe-k   1  
119 earth/soil mʷop-tana   1, 34  
98 egg kʷan̥le-mana   1, 61  
204 Eight word info      
45 eye nə-mlə-k   1  
180 far      
104 fat/grease lapʷapœk   15  
60 father tata Address term 19  
99 feather nə-mʷli-n   23  
208 Fifty word info      
143 fire n-apʷ   19, 25  
111 fish kamʷamʷ   51, 86  
201 Five word info kəlkəlip   1, 14  
116 flower tihi-nai   73  
132 fog nə-m̥ʷakʷian   3, 32  
200 Four word info ku-was   1, 65  
117 fruit nə-kʷai-nai   1, 26  
164 good lœhœa   61  
118 grass mʷanw̥ilik   1  
151 green nəmlamla   1  
26 hair word info nu-kʷone-k   59  
1 hand kʷa-lmə-k   1, 64  
184 he/she in   1, 43  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
142 heavy ləpʷaᵐpək   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info      
57 husband yelmʷan   17  
182 I iau   1, 21  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines ni-sinawə-k   1, 77  
126 lake      
114 leaf nə-mʷalin   30  
2 left mawul   1, 59  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
135 lightning laməsiapumal   79  
17 liver kahip      
155 long word info lapʷam̥   14  
108 louse word info kel   1  
54 man/male yelmama   1, 14  
103 meat/flesh nauŋa   16  
129 moon mʷakʷa   28  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
59 mother yamʷa   5  
30 mouth n̥elə-k   76  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
158 narrow      
179 near      
25 neck nə-pʷatak-noa-k   18, 83  
68 needle      
163 new yilβe   1  
167 night yənpəŋ   1  
205 Nine word info kələkəlip kuwas      
195 no, not      
27 nose kʷa-$iŋə-k   1, 33  
162 old word info w̥alœ   131  
197 One word info kəlikiana   14, 44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
53 person/human being      
133 rain ne-hen   1  
102 rat yahuk   3  
149 red low̥au   52  
3 right mʷatu-k   5, 77  
6 road/path suatuk   47  
115 root nu-ainai   50  
65 rope taula   57  
112 rotten word info luwapʷial   98  
125 salt n-apʷ   x  
121 sand nə-mʷaklakəl   30  
124 sea tahik   1  
203 Seven word info kələkəlip kəlalu      
81 sharp lasəla   17  
154 short word info      
19 shoulder n-ula-k   61  
161 shy, ashamed      
202 Six word info kələkəlip mʷəkilikian      
12 skin təki-k   27  
128 sky n-eai   12  
152 small lakatət   111  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
106 snake taŋalua   14  
110 spider      
130 star kəm̥ʷau   13  
79 stick/wood n-ai   1  
120 stone kapʷiel   6  
105 tail nə-pikau-n   1, 31  
206 Ten word info      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they ilia they 1, 75  
157 thick word info lew̥a big x  
156 thin word info lakatət      
177 this      
183 thou ik   1, 17  
199 Three word info kəsisəl   1  
134 thunder karuarua   2, 64, 18  
41 to bite -an =eat 38  
137 to blow word info -helapu   61  
28 to breathe -eheaŋ   15  
144 to burn word info -βan   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -ua   25  
39 to cook word info napʷa   86  
196 to count -w̥ekin   26  
34 to cry -asak   33  
78 to cut, hack word info -ælai   1  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
90 to dig -kil   1  
50 to dream      
40 to drink -nəm   1, 72  
37 to eat -an   1  
95 to fall word info -nakʷamʷəl   40  
22 to fear -əŋən   60  
123 to flow -aiu   57  
101 to fly -iβa   1  
86 to grow word info      
44 to hear -aleŋ   1, 84  
171 to hide word info      
72 to hit word info -uh   85  
89 to hold word info -laptelaken      
69 to hunt word info -ahai      
74 to kill -nəmʷouluam̥ʷa   26  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -al̥   97  
49 to lie down word info -aməl   8  
76 to live, be alive -əmlaŋ   60  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -aᵑkial   105  
77 to scratch word info -akiaki   13  
46 to see -am   80  
67 to sew word info -til   71  
70 to shoot word info      
51 to sit akʷota   108  
48 to sleep -apʷəl   11  
29 to sniff, smell -aləŋ   62, 74  
36 to spit -elŋaœh *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
80 to split word info -hoplai   98  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -uh =hit    
52 to stand -hekəmtel   2, 57  
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim -al   5, 24  
21 to think liki-m lul̥u   65  
94 to throw word info -alakyekin   52  
66 to tie up, fasten -alkis   1, 39  
8 to turn word info -al̥ælalu   123  
35 to vomit -lua   8  
5 to walk -æliwak   97  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
31 tooth kʷalœ-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
138 warm word info lokʷeai   x  
122 water word info n-u   2  
185 we word info kəlau pl. incl. I  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
141 wet laptiŋpʷək   13  
188 what? word info naha   1  
170 when? word info nopəŋ kœhœ      
181 where? word info ikən pawæn      
148 white l̥awan   14  
189 who? word info pae   1, 30  
159 wide      
58 wife pilaβen   5, 58  
136 wind mætaŋ   1, 66  
100 wing ta-mʷalmʷale-n   66  
55 woman/female pilaβən   1, 35  
127 woods/forest likinal   96  
107 worm (earthworm)      
169 year ne-ukʷ   41  
150 yellow lakula   42  
186 you kimia pl. 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: