https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ikiyau

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
38 to chew word info      
42 to suck      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
204 Eight word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
69 to hunt word info -ahai      
123 to flow -aiu   57  
77 to scratch word info -akiaki   13  
9 to swim -al   5, 24  
94 to throw word info -alakyekin   52  
44 to hear -aleŋ   1, 84  
66 to tie up, fasten -alkis   1, 39  
29 to sniff, smell -aləŋ   62, 74  
33 to laugh -al̥   97  
8 to turn word info -al̥ælalu   123  
46 to see -am   80  
49 to lie down word info -aməl   8  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
37 to eat -an   1  
41 to bite -an =eat 38  
48 to sleep -apʷəl   11  
34 to cry -asak   33  
64 to say -aᵑkial   105  
28 to breathe -eheaŋ   15  
36 to spit -elŋaœh *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
52 to stand -hekəmtel   2, 57  
137 to blow word info -helapu   61  
80 to split word info -hoplai   98  
101 to fly -iβa   1  
90 to dig -kil   1  
89 to hold word info -laptelaken      
35 to vomit -lua   8  
95 to fall word info -nakʷamʷəl   40  
40 to drink -nəm   1, 72  
74 to kill -nəmʷouluam̥ʷa   26  
67 to sew word info -til   71  
7 to come -ua   25  
71 to stab, pierce -uh =hit    
72 to hit word info -uh   85  
196 to count -w̥ekin   26  
78 to cut, hack word info -ælai   1  
5 to walk -æliwak   97  
76 to live, be alive -əmlaŋ   60  
22 to fear -əŋən   60  
144 to burn word info -βan   83  
51 to sit akʷota   108  
182 I iau   1, 21  
183 thou ik   1, 17  
181 where? word info ikən pawæn      
187 they ilia they 1, 75  
184 he/she in   1, 43  
17 liver kahip      
111 fish kamʷamʷ   51, 86  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
120 stone kapʷiel   6  
134 thunder karuarua   2, 64, 18  
108 louse word info kel   1  
186 you kimia pl. 1, 13  
200 Four word info ku-was   1, 65  
96 dog kuri   7 L
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
185 we word info kəlau pl. incl. I  
197 One word info kəlikiana   14, 44  
201 Five word info kəlkəlip   1, 14  
205 Nine word info kələkəlip kuwas      
203 Seven word info kələkəlip kəlalu      
202 Six word info kələkəlip mʷəkilikian      
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
130 star kəm̥ʷau   13  
199 Three word info kəsisəl   1  
27 nose kʷa-$iŋə-k   1, 33  
1 hand kʷa-lmə-k   1, 64  
31 tooth kʷalœ-k   1, 35  
98 egg kʷan̥le-mana   1, 61  
165 bad, evil lahas   1  
152 small lakatət   111  
156 thin word info lakatət      
150 yellow lakula   42  
135 lightning laməsiapumal   79  
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
141 wet laptiŋpʷək   13  
147 black lapəŋ   9  
155 long word info lapʷam̥   14  
104 fat/grease lapʷapœk   15  
81 sharp lasəla   17  
10 dirty lemkəmək   14  
166 correct, true letuatukʷ straight x  
157 thick word info lew̥a big x  
153 big lew̥apək   10  
21 to think liki-m lul̥u   65  
127 woods/forest likinal   96  
139 cold word info lokwiai   108  
138 warm word info lokʷeai   x  
149 red low̥au   52  
112 rotten word info luwapʷial   98  
164 good lœhœa   61  
142 heavy ləpʷaᵐpək   30  
148 white l̥awan   14  
97 bird manemna   1  
2 left mawul   1, 59  
136 wind mætaŋ   1, 66  
129 moon mʷakʷa   28  
118 grass mʷanw̥ilik   1  
3 right mʷatu-k   5, 77  
119 earth/soil mʷop-tana   1, 34  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
79 stick/wood n-ai   1  
125 salt n-apʷ   x  
143 fire n-apʷ   19, 25  
128 sky n-eai   12  
122 water word info n-u   2  
19 shoulder n-ula-k   61  
18 breast na-hi-k   1  
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
131 cloud word info na-pua   16  
188 what? word info naha   1  
56 child nali-k   5  
39 to cook word info napʷa   86  
103 meat/flesh nauŋa   16  
133 rain ne-hen   1  
169 year ne-ukʷ   41  
61 house ni-mʷa   1  
16 intestines ni-sinawə-k   1, 77  
170 when? word info nopəŋ kœhœ      
115 root nu-ainai   50  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
26 hair word info nu-kʷone-k   59  
140 dry word info nœsikasək   15  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
117 fruit nə-kʷai-nai   1, 26  
146 ash nə-lamnapʷ      
11 dust nə-maulul   8  
45 eye nə-mlə-k   1  
43 ear nə-mʷa-talŋe-k   1  
121 sand nə-mʷaklakəl   30  
114 leaf nə-mʷalin   30  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
99 feather nə-mʷli-n   23  
132 fog nə-m̥ʷakʷian   3, 32  
105 tail nə-pikau-n   1, 31  
168 day nə-pəŋ   x  
25 neck nə-pʷatak-noa-k   18, 83  
23 blood nə-tawu-k   1  
151 green nəmlamla   1  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
30 mouth n̥elə-k   76  
189 who? word info pae   1, 30  
58 wife pilaβen   5, 58  
55 woman/female pilaβən   1, 35  
6 road/path suatuk   47  
100 wing ta-mʷalmʷale-n   66  
124 sea tahik   1  
60 father tata Address term 19  
65 rope taula   57  
106 snake taŋalua   14  
116 flower tihi-nai   73  
12 skin təki-k   27  
14 belly təpʷə-k   36  
162 old word info w̥alœ   131  
102 rat yahuk   3  
59 mother yamʷa   5  
54 man/male yelmama   1, 14  
57 husband yelmʷan   17  
163 new yilβe   1  
167 night yənpəŋ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: