https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ikiyau

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
38 to chew word info      
42 to suck      
47 to yawn      
50 to dream      
53 person/human being      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
154 short word info      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
204 Eight word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
17 liver kahip      
69 to hunt word info -ahai      
71 to stab, pierce -uh =hit    
89 to hold word info -laptelaken      
146 ash nə-lamnapʷ      
156 thin word info lakatət      
170 when? word info nopəŋ kœhœ      
181 where? word info ikən pawæn      
202 Six word info kələkəlip mʷəkilikian      
203 Seven word info kələkəlip kəlalu      
205 Nine word info kələkəlip kuwas      
18 breast na-hi-k   1  
23 blood nə-tawu-k   1  
37 to eat -an   1  
43 ear nə-mʷa-talŋe-k   1  
45 eye nə-mlə-k   1  
61 house ni-mʷa   1  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
78 to cut, hack word info -ælai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
90 to dig -kil   1  
97 bird manemna   1  
101 to fly -iβa   1  
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
118 grass mʷanw̥ilik   1  
124 sea tahik   1  
133 rain ne-hen   1  
151 green nəmlamla   1  
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
163 new yilβe   1  
165 bad, evil lahas   1  
167 night yənpəŋ   1  
188 what? word info naha   1  
199 Three word info kəsisəl   1  
54 man/male yelmama   1, 14  
189 who? word info pae   1, 30  
105 tail nə-pikau-n   1, 31  
119 earth/soil mʷop-tana   1, 34  
1 hand kʷa-lmə-k   1, 64  
136 wind mætaŋ   1, 66  
187 they ilia they 1, 75  
16 intestines ni-sinawə-k   1, 77  
44 to hear -aleŋ   1, 84  
186 you kimia pl. 1, 13  
201 Five word info kəlkəlip   1, 14  
183 thou ik   1, 17  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
182 I iau   1, 21  
117 fruit nə-kʷai-nai   1, 26  
27 nose kʷa-$iŋə-k   1, 33  
31 tooth kʷalœ-k   1, 35  
55 woman/female pilaβən   1, 35  
66 to tie up, fasten -alkis   1, 39  
184 he/she in   1, 43  
2 left mawul   1, 59  
98 egg kʷan̥le-mana   1, 61  
200 Four word info ku-was   1, 65  
40 to drink -nəm   1, 72  
153 big lew̥apək   10  
64 to say -aᵑkial   105  
51 to sit akʷota   108  
139 cold word info lokwiai   108  
48 to sleep -apʷəl   11  
152 small lakatət   111  
128 sky n-eai   12  
8 to turn word info -al̥ælalu   123  
77 to scratch word info -akiaki   13  
130 star kəm̥ʷau   13  
141 wet laptiŋpʷək   13  
162 old word info w̥alœ   131  
10 dirty lemkəmək   14  
106 snake taŋalua   14  
148 white l̥awan   14  
155 long word info lapʷam̥   14  
197 One word info kəlikiana   14, 44  
28 to breathe -eheaŋ   15  
104 fat/grease lapʷapœk   15  
140 dry word info nœsikasək   15  
103 meat/flesh nauŋa   16  
131 cloud word info na-pua   16  
57 husband yelmʷan   17  
81 sharp lasəla   17  
25 neck nə-pʷatak-noa-k   18, 83  
60 father tata Address term 19  
143 fire n-apʷ   19, 25  
36 to spit -elŋaœh *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
122 water word info n-u   2  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
52 to stand -hekəmtel   2, 57  
134 thunder karuarua   2, 64, 18  
99 feather nə-mʷli-n   23  
7 to come -ua   25  
74 to kill -nəmʷouluam̥ʷa   26  
196 to count -w̥ekin   26  
12 skin təki-k   27  
129 moon mʷakʷa   28  
102 rat yahuk   3  
132 fog nə-m̥ʷakʷian   3, 32  
114 leaf nə-mʷalin   30  
121 sand nə-mʷaklakəl   30  
142 heavy ləpʷaᵐpək   30  
34 to cry -asak   33  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
14 belly təpʷə-k   36  
41 to bite -an =eat 38  
95 to fall word info -nakʷamʷəl   40  
169 year ne-ukʷ   41  
150 yellow lakula   42  
6 road/path suatuk   47  
56 child nali-k   5  
59 mother yamʷa   5  
9 to swim -al   5, 24  
58 wife pilaβen   5, 58  
3 right mʷatu-k   5, 77  
115 root nu-ainai   50  
111 fish kamʷamʷ   51, 86  
94 to throw word info -alakyekin   52  
149 red low̥au   52  
65 rope taula   57  
123 to flow -aiu   57  
26 hair word info nu-kʷone-k   59  
120 stone kapʷiel   6  
22 to fear -əŋən   60  
76 to live, be alive -əmlaŋ   60  
19 shoulder n-ula-k   61  
137 to blow word info -helapu   61  
164 good lœhœa   61  
29 to sniff, smell -aləŋ   62, 74  
21 to think liki-m lul̥u   65  
100 wing ta-mʷalmʷale-n   66  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
96 dog kuri   7 L
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
67 to sew word info -til   71  
116 flower tihi-nai   73  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
30 mouth n̥elə-k   76  
135 lightning laməsiapumal   79  
11 dust nə-maulul   8  
35 to vomit -lua   8  
49 to lie down word info -aməl   8  
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
46 to see -am   80  
144 to burn word info -βan   83  
72 to hit word info -uh   85  
39 to cook word info napʷa   86  
147 black lapəŋ   9  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
127 woods/forest likinal   96  
5 to walk -æliwak   97  
33 to laugh -al̥   97  
80 to split word info -hoplai   98  
112 rotten word info luwapʷial   98  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
185 we word info kəlau pl. incl. I  
125 salt n-apʷ   x  
138 warm word info lokʷeai   x  
157 thick word info lew̥a big x  
166 correct, true letuatukʷ straight x  
168 day nə-pəŋ   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: