https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ikiyau

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand kʷa-lmə-k   1  
2 left mawul   1, 59  
3 right mʷatu-k   5, 37  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
5 to walk -æliwak   97  
6 road/path suatuk   6  
7 to come -ua   24  
8 to turn word info -al̥ælalu   123  
9 to swim -al   24  
10 dirty lemkəmək   14  
11 dust nə-maulul   8  
12 skin təki-k   33  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
14 belly təpʷə-k   36  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
16 intestines ni-sinawə-k   1  
17 liver kahip   x  
18 breast na-hi-k   1  
19 shoulder n-ula-k   61  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think liki-m lul̥u   75  
22 to fear -əŋən   60  
23 blood nə-tawu-k   1, 51  
24 head kapa kapʷa   17  
25 neck nə-pʷatak-noa-k   95  
26 hair word info nu-kʷone-k   59  
27 nose kʷa-$iŋə-k   12, 33  
28 to breathe -eheaŋ   15  
29 to sniff, smell -aləŋ   74  
30 mouth n̥elə-k   76  
31 tooth kʷalœ-k   41  
32 tongue na-lamə-k   7, 17  
33 to laugh -al̥   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -lua   8  
36 to spit -elŋaœh *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
37 to eat -an   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info napʷa   86  
40 to drink -nəm   1, 34  
41 to bite -an =eat 38  
42 to suck      
43 ear nə-mʷa-talŋe-k   1, 44  
44 to hear -aleŋ   1  
45 eye nə-mlə-k   1  
46 to see -am   80  
47 to yawn      
48 to sleep -apʷəl   11  
49 to lie down word info -aməl   8  
50 to dream      
51 to sit akʷota   108  
52 to stand -hekəmtel      
53 person/human being      
54 man/male yelmama   1, 14  
55 woman/female pilaβən   1, 75  
56 child nali-k   55  
57 husband yelmʷan   17  
58 wife pilaβen   5, 58  
59 mother yamʷa   61  
60 father tata Address term 19  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name n̥aŋə-k   40  
64 to say -aᵑkial   105  
65 rope taula   57  
66 to tie up, fasten -alkis   75  
67 to sew word info -til   13  
68 needle      
69 to hunt word info -ahai      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -uh =hit    
72 to hit word info -uh   86  
73 to steal      
74 to kill -nəmʷouluam̥ʷa      
75 to die, be dead -am̥ʷa   30  
76 to live, be alive -əmlaŋ   60  
77 to scratch word info -akiaki   13  
78 to cut, hack word info -ælai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
80 to split word info -hoplai      
81 sharp lasəla   19  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -laptelaken      
90 to dig -kil   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -alakyekin   52  
95 to fall word info -nakʷamʷəl   16  
96 dog kuri   7 L
97 bird manemna   1  
98 egg kʷan̥le-mana   57  
99 feather nə-mʷli-n   1  
100 wing ta-mʷalmʷale-n   66  
101 to fly -iβa   1?  
102 rat yahuk   71  
103 meat/flesh nauŋa   16  
104 fat/grease lapʷapœk   15  
105 tail nə-pikau-n   1, 31  
106 snake taŋalua   14  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
110 spider      
111 fish kamʷamʷ   86  
112 rotten word info luwapʷial   98  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷalin   30  
115 root nu-ainai   50  
116 flower tihi-nai   34  
117 fruit nə-kʷai-nai   1  
118 grass mʷanw̥ilik   31  
119 earth/soil mʷop-tana   1, 34  
120 stone kapʷiel   6  
121 sand nə-mʷaklakəl   30  
122 water word info n-u   2  
123 to flow -aiu   57  
124 sea tahik   1  
125 salt n-apʷ   x  
126 lake      
127 woods/forest likinal   96  
128 sky n-eai   12  
129 moon mʷakʷa   52  
130 star kəm̥ʷau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog nə-m̥ʷakʷian   3, 32, 68  
133 rain ne-hen   1  
134 thunder karuarua   18  
135 lightning laməsiapumal   79  
136 wind mætaŋ   1, 66  
137 to blow word info -helapu   61  
138 warm word info lokʷeai   99  
139 cold word info lokwiai   108  
140 dry word info nœsikasək   15  
141 wet laptiŋpʷək   13  
142 heavy ləpʷaᵐpək   30  
143 fire n-apʷ   1  
144 to burn word info -βan   83  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
146 ash nə-lamnapʷ      
147 black lapəŋ   9  
148 white l̥awan   103  
149 red low̥au   52  
150 yellow lakula   42  
151 green nəmlamla   1  
152 small lakatət      
153 big lew̥apək      
154 short word info      
155 long word info lapʷam̥   14  
156 thin word info lakatət      
157 thick word info lew̥a big x  
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info w̥alœ      
163 new yilβe   10  
164 good lœhœa      
165 bad, evil lahas   1  
166 correct, true letuatukʷ straight 36  
167 night yənpəŋ   1  
168 day nə-pəŋ   16  
169 year ne-ukʷ   41  
170 when? word info nopəŋ kœhœ      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
181 where? word info ikən pawæn      
182 I iau   1, 21  
183 thou ik   1  
184 he/she in   1  
185 we word info kəlau pl. incl. I  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
186 you kimia pl. 1, 13, 46  
187 they ilia they 1, 70  
188 what? word info naha   1, 33  
189 who? word info pae   1, 61  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count -w̥ekin      
197 One word info kəlikiana   82  
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
199 Three word info kəsisəl   1  
200 Four word info ku-was   1, 65  
201 Five word info kəlkəlip   14  
202 Six word info kələkəlip mʷəkilikian      
203 Seven word info kələkəlip kəlalu   15  
204 Eight word info      
205 Nine word info kələkəlip kuwas   16  
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: