https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lapwangtoai

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand kʷa-ləme-k   1  
2 left mawəl   1, 59  
3 right mʷatu-kʷ   5, 37  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
5 to walk -aliwak   97  
6 road/path suatuk   6  
7 to come -yuwa   79  
8 to turn word info -alal̥a   123  
9 to swim -aiai   24  
10 dirty lamkəmək   14  
11 dust nə-moulul   8  
12 skin təki-k   33  
13 back word info ni-mʷata-k   35  
14 belly θəpʷə-k   36  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
16 intestines nə-sinawə-k   1  
18 breast na-hi-k   1  
19 shoulder n-ula-k   61  
20 to know, be knowledgeable -lukun   54  
21 to think -ataləŋ   19  
22 to fear -ŋən   60  
23 blood n-tawə-k   1, 51  
24 head kapa kapʷa   17  
25 neck niklaku      
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
27 nose na-paŋ-ni#ə-k   12, 68  
28 to breathe -ehaŋ   15  
29 to sniff, smell -pin   73  
30 mouth na-kʷa-k   1, 84  
31 tooth kʷalœ-k   41  
32 tongue na-lamə-k   7, 17  
33 to laugh -al̥   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -ælua   8  
36 to spit -alŋaw̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
37 to eat -an   1  
39 to cook word info lenapʷa   86  
40 to drink -nəmʷ   1, 34  
41 to bite -as   1, 60  
42 to suck -am̥ʷa   21, 57  
43 ear mʷa-taliŋa-k   1, 44  
44 to hear -æləŋ   1  
45 eye nə-mli-k   1  
46 to see -am   80  
48 to sleep -apʷəl   11  
49 to lie down word info -aməl   8  
51 to sit -akʷata   108  
52 to stand -alel   57  
53 person/human being yalumʷan   4, 27  
54 man/male yalumʷan   1, 14  
55 woman/female pilaβən   1, 75  
56 child nalə-k   55  
57 husband yalumʷan   17  
58 wife pilaβen   5, 58  
59 mother mama Address term 5  
60 father tata Address term 19  
61 house ni-mʷa   1  
63 name n̥aŋə-k   40  
64 to say -aᵑkial   105  
65 rope na-lawus   61  
66 to tie up, fasten -aləkəs   75  
67 to sew word info -til   13  
71 to stab, pierce -hai   14  
72 to hit word info -uh   86  
74 to kill -uh ləm̥ʷa   26  
75 to die, be dead -am̥ʷa   30  
76 to live, be alive -amlan̥   60  
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -alai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
80 to split word info -alaplai   4, 6?  
81 sharp leslæ   19  
88 to squeeze word info -aβət   17  
89 to hold word info -wah   33  
90 to dig -kəl   1  
94 to throw word info -alakikən   52  
95 to fall word info -yamʷamʷəl   16  
97 bird manə   1  
98 egg kʷan̥ale-manə   57  
99 feather nə-mlə   1  
100 wing nə-mʷalmʷale-n   66  
101 to fly -iβæ   1?  
102 rat yahuk   71  
103 meat/flesh nauŋa   16  
104 fat/grease na-lpʷa   15  
105 tail nə-pikau-kuri   1, 31  
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
111 fish kamʷam   86  
112 rotten word info luamʷatet   92  
114 leaf nə-mʷali-nai   30  
115 root nu-ainai   50  
116 flower tihi-nai   34  
117 fruit kʷonkʷai-nai   1  
118 grass manw̥ilək   31  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
120 stone kapʷiel   6  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
122 water word info n-u   2  
123 to flow -aiu   57  
124 sea tahik   1  
125 salt n-apʷ   x  
127 woods/forest yelkinal   96  
128 sky kapʷapəŋ   x  
129 moon mʷakua   52  
130 star kəm̥ʷau   13  
131 cloud word info na-pua   16  
133 rain ne-hen   1  
134 thunder kalualua   18  
135 lightning na-siapumæl   79  
136 wind nə-mataŋ   1, 66  
137 to blow word info -helapu   61  
138 warm word info l̥aluwon   1, 98  
139 cold word info lakʷiai   108  
140 dry word info leβsək   15  
141 wet laptəŋ   13  
142 heavy ləpʷam   30  
143 fire n-apʷ   1  
144 to burn word info -βæn   83  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
146 ash nə-mlakʷ   67, 71  
147 black lapəŋ   9  
148 white l̥awən   103  
149 red law̥au   52  
150 yellow lakʷəla   42  
151 green lamləmlæ   1  
152 small lakatat      
153 big lehua      
155 long word info lapʷəm   14  
156 thin word info laŋeaŋai   70  
157 thick word info ləpʷək   36  
158 narrow lakatat small    
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
162 old word info nakʷas      
163 new lahaβi   10  
164 good ləw̥æ   1  
165 bad, evil lahah   1  
166 correct, true latuatukʷ straight 36  
167 night ianpʷəŋ   1  
168 day nə-pʷəŋ   16  
169 year ne-ukʷ   41  
170 when? word info tukun̥aŋ̥ən   1, 43  
181 where? word info yinfa      
182 I iow   1, 21  
183 thou yik   1  
184 he/she yin   1  
185 we word info kətawa pl. incl. I  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
185 we word info kəlau dl. incl.    
185 we word info kəmlua dl. excl.    
186 you kəmia pl. 1, 13, 46  
186 you kəmilu dl. x  
187 they yilia they 1, 70  
187 they yiliu they (dual) x  
188 what? word info l̥awəl      
189 who? word info   1, 61  
196 to count -aβhekən      
197 One word info kəlikiana   82  
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
199 Three word info kəsisəl   1  
200 Four word info kə-was   1, 65  
201 Five word info kəlkələp   14  
202 Six word info kəlkələp kəlikiana      
203 Seven word info kəlkələp kəlalu   15  
205 Nine word info kəlkələp kəwas   16  
206 Ten word info kəlkələp kəlkələp   19  
96 dog kuri   7 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: