https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lapwangtoai

Source/Author:  Tryon (1976) 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
17 liver      
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
110 spider      
113 branch word info      
126 lake      
132 fog      
154 short word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
204 Eight word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
9 to swim -aiai   24  
123 to flow -aiu   57  
77 to scratch word info -aki   13  
51 to sit -akʷata   108  
78 to cut, hack word info -alai   1  
94 to throw word info -alakikən   52  
8 to turn word info -alal̥a   123  
80 to split word info -alaplai   4, 6?  
52 to stand -alel   57  
5 to walk -aliwak   97  
36 to spit -alŋaw̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
66 to tie up, fasten -aləkəs   75  
33 to laugh -al̥   97  
46 to see -am   80  
76 to live, be alive -amlan̥   60  
49 to lie down word info -aməl   8  
42 to suck -am̥ʷa   21, 57  
75 to die, be dead -am̥ʷa   30  
37 to eat -an   1  
48 to sleep -apʷəl   11  
41 to bite -as   1, 60  
34 to cry -asak   33  
21 to think -ataləŋ   19  
196 to count -aβhekən      
88 to squeeze word info -aβət   17  
64 to say -aᵑkial   105  
28 to breathe -ehaŋ   15  
71 to stab, pierce -hai   14  
137 to blow word info -helapu   61  
101 to fly -iβæ   1?  
90 to dig -kəl   1  
20 to know, be knowledgeable -lukun   54  
40 to drink -nəmʷ   1, 34  
29 to sniff, smell -pin   73  
67 to sew word info -til   13  
72 to hit word info -uh   86  
74 to kill -uh ləm̥ʷa   26  
89 to hold word info -wah   33  
95 to fall word info -yamʷamʷəl   16  
7 to come -yuwa   79  
35 to vomit -ælua   8  
44 to hear -æləŋ   1  
22 to fear -ŋən   60  
144 to burn word info -βæn   83  
167 night ianpʷəŋ   1  
182 I iow   1, 21  
134 thunder kalualua   18  
111 fish kamʷam   86  
24 head kapa kapʷa   17  
128 sky kapʷapəŋ   x  
120 stone kapʷiel   6  
108 louse word info kel   1  
96 dog kuri   7 L
200 Four word info kə-was   1, 65  
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
185 we word info kəlau dl. incl.    
197 One word info kəlikiana   82  
201 Five word info kəlkələp   14  
203 Seven word info kəlkələp kəlalu   15  
202 Six word info kəlkələp kəlikiana      
206 Ten word info kəlkələp kəlkələp   19  
205 Nine word info kəlkələp kəwas   16  
186 you kəmia pl. 1, 13, 46  
186 you kəmilu dl. x  
185 we word info kəmlua dl. excl.    
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
130 star kəm̥ʷau   13  
199 Three word info kəsisəl   1  
185 we word info kətawa pl. incl. I  
1 hand kʷa-ləme-k   1  
31 tooth kʷalœ-k   41  
98 egg kʷan̥ale-manə   57  
117 fruit kʷonkʷai-nai   1  
165 bad, evil lahah   1  
163 new lahaβi   10  
152 small lakatat      
158 narrow lakatat small    
139 cold word info lakʷiai   108  
150 yellow lakʷəla   42  
10 dirty lamkəmək   14  
151 green lamləmlæ   1  
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
141 wet laptəŋ   13  
147 black lapəŋ   9  
155 long word info lapʷəm   14  
166 correct, true latuatukʷ straight 36  
149 red law̥au   52  
156 thin word info laŋeaŋai   70  
153 big lehua      
39 to cook word info lenapʷa   86  
81 sharp leslæ   19  
140 dry word info leβsək   15  
112 rotten word info luamʷatet   92  
142 heavy ləpʷam   30  
157 thick word info ləpʷək   36  
164 good ləw̥æ   1  
138 warm word info l̥aluwon   1, 98  
188 what? word info l̥awəl      
148 white l̥awən   103  
59 mother mama Address term 5  
118 grass manw̥ilək   31  
97 bird manə   1  
2 left mawəl   1, 59  
43 ear mʷa-taliŋa-k   1, 44  
129 moon mʷakua   52  
3 right mʷatu-kʷ   5, 37  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
79 stick/wood n-ai   1  
125 salt n-apʷ   x  
143 fire n-apʷ   1  
23 blood n-tawə-k   1, 51  
122 water word info n-u   2  
19 shoulder n-ula-k   61  
18 breast na-hi-k   1  
30 mouth na-kʷa-k   1, 84  
32 tongue na-lamə-k   7, 17  
65 rope na-lawus   61  
104 fat/grease na-lpʷa   15  
27 nose na-paŋ-ni#ə-k   12, 68  
131 cloud word info na-pua   16  
135 lightning na-siapumæl   79  
162 old word info nakʷas      
56 child nalə-k   55  
103 meat/flesh nauŋa   16  
133 rain ne-hen   1  
169 year ne-ukʷ   41  
61 house ni-mʷa   1  
13 back word info ni-mʷata-k   35  
25 neck niklaku      
115 root nu-ainai   50  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
136 wind nə-mataŋ   1, 66  
146 ash nə-mlakʷ   67, 71  
45 eye nə-mli-k   1  
99 feather nə-mlə   1  
11 dust nə-moulul   8  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
114 leaf nə-mʷali-nai   30  
100 wing nə-mʷalmʷale-n   66  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
105 tail nə-pikau-kuri   1, 31  
168 day nə-pʷəŋ   16  
16 intestines nə-sinawə-k   1  
63 name n̥aŋə-k   40  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
58 wife pilaβen   5, 58  
55 woman/female pilaβən   1, 75  
189 who? word info   1, 61  
6 road/path suatuk   6  
124 sea tahik   1  
60 father tata Address term 19  
116 flower tihi-nai   34  
170 when? word info tukun̥aŋ̥ən   1, 43  
12 skin təki-k   33  
102 rat yahuk   71  
53 person/human being yalumʷan   4, 27  
54 man/male yalumʷan   1, 14  
57 husband yalumʷan   17  
127 woods/forest yelkinal   96  
183 thou yik   1  
187 they yilia they 1, 70  
187 they yiliu they (dual) x  
184 he/she yin   1  
181 where? word info yinfa      
14 belly θəpʷə-k   36  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: