https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Author Number of Entries
77 Yapese Blust, from Jensen, Corrections from Keira Ballantyne 260
78 Yamdena Blust, from Drabbe 250
200 Yakan Blust, from Pack (1975), Behren (2002), Molony (1969) 229
254 Yami Ferrell (1969) 239
283 Yogya Pujiati Suyata 158
334 Yabem Otto Dempwolff’s Grammar of the Jabêm Language 226
335 Yami D. Victoria Rau 190
706 Yonamine Shiro Hattori 183
713 Yogad Davis & Mesa 257
756 Younuo (Xiaozhai) Mao Zongwu 172
848 Yanshan Nong Zhang et al (1999) 199
849 Yongnan Zhang et al (1999) 220
920 Yi (Dafang) Chen Shilin 195
974 Yao (Lianmin) Suining County Almanac 72
977 Yi (Powu) Guangxi Province Almanac 42

15 entries found