https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Author Number of Entries
78 Yamdena Blust, from Drabbe 250
77 Yapese Blust, from Jensen, Corrections from Keira Ballantyne 260
200 Yakan Blust, from Pack (1975), Behren (2002), Molony (1969) 229
920 Yi (Dafang) Chen Shilin 195
335 Yami D. Victoria Rau 190
713 Yogad Davis & Mesa 257
254 Yami Ferrell (1969) 239
977 Yi (Powu) Guangxi Province Almanac 42
756 Younuo (Xiaozhai) Mao Zongwu 172
334 Yabem Otto Dempwolff’s Grammar of the Jabêm Language 226
283 Yogya Pujiati Suyata 158
706 Yonamine Shiro Hattori 183
974 Yao (Lianmin) Suining County Almanac 72
849 Yongnan Zhang et al (1999) 220
848 Yanshan Nong Zhang et al (1999) 199

15 entries found