https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Author Number of Entries
334 Yabem Otto Dempwolff’s Grammar of the Jabêm Language 226
200 Yakan Blust, from Pack (1975), Behren (2002), Molony (1969) 229
78 Yamdena Blust, from Drabbe 250
254 Yami Ferrell (1969) 239
335 Yami D. Victoria Rau 190
848 Yanshan Nong Zhang et al (1999) 199
974 Yao (Lianmin) Suining County Almanac 72
77 Yapese Blust, from Jensen, Corrections from Keira Ballantyne 260
920 Yi (Dafang) Chen Shilin 195
977 Yi (Powu) Guangxi Province Almanac 42
713 Yogad Davis & Mesa 257
283 Yogya Pujiati Suyata 158
706 Yonamine Shiro Hattori 183
849 Yongnan Zhang et al (1999) 220
756 Younuo (Xiaozhai) Mao Zongwu 172

15 entries found