https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Glottocode Author Number of Entries
955 Gaokujiao Lolo   Lu & Nong (1998) 21
397 Gabadi abad1241 Malcolm Ross, W. C. Papua list 204
837 Guigang cent2009 Zhang et al (1999) 212
418 Gaddang gadd1244 L. & M. Troyer in Reid (1971) 184
537 Ghari (Nggae) gaee1238 Tryon & Hackman (1983) 207
300 Galolen (Talur) galo1243 Taber (1993) 122
10 Gimán gane1237 Dick Teljeur 238
211 Gapapaiwa gapa1238 Blust 172
1431 Gapapaiwa gapa1238 Schlossberg (2012) 223
6 Gayo gayo1244 Drs. Ahmad Banta 238
7 Gedaged geda1237 Blust, From: Mager (1952) 269
539 Ghari (Nggeri) geri1237 Tryon & Hackman (1983) 199
8 Geser gese1240 Jim Collins 203
525 Ghanongga ghan1242 Tryon & Hackman (1983) 207
9 Ghari ghar1239 Blust, from Tryon & Hackman (1983) 191
1432 Ghayavi ghay1237 Schlossberg (2012) 160
1551 Guiangan (Sirib) gian1241 Summer Institute of Linguistics (unknown authors). 1966. Guiangan (Sirib) available via Zorc, R. David. 1972. Unpublished field notes. 181
1552 Guiangan (Baguio) gian1241 Summer Institute of Linguistics (unknown authors). 1966. Guiangan (Baguio) available via Zorc, R. David. 1972. Unpublished field notes. 140
1359 Gitua gitu1237 Lincoln (n.d.) 196
12 Gorontalo (Hulondalo) goro1259 Hamzah Machmoed 216
1560 Great Andamanese grea1241 Abbi (2011) 235
695 Gelao (Zhenfeng) gree1278 Kosaka, Zhou, & Li 215
699 Gelao (Wanzi) gree1278 He Jiashan 179
700 Gelao (Sanchong) gree1278 Yu-May Shen 164
480 Guguyimidjir (1773) gugu1255 Sydney Parkinson (1773) 48
511 Gumawana guma1254 Clif Olson 226
1433 Gumawana guma1254 Schlossberg (2012) 227
325 Gaura Nggaura kodi1247 A person from desa Gaura, kec. Lamboya. 196
538 Ghari (Ndi) ndii1241 Tryon & Hackman (1983) 173
541 Ghari (Nginia) ngin1246 Tryon & Hackman (1983) 203
930 Gelao (Bigong) redg1235 Li Jinfang 176
1199 Gelao, Red redg1235 Jerold A. Edmondson 32
540 Ghari (Tandai) tand1254 Tryon & Hackman (1983) 208
728 Gelao (Judu) whit1267 Zhou Guoyan 205
691 Gelao (Niupo) whit1267 Zhang Jimin 177
729 Gelao (Hongfeng) whit1267 Zhou Guoyan 202
924 Gelao (Fengyan) whit1267 Ming Yue 164
925 Gelao (Wantao) whit1267 Ming Yue & Li Jinfang 164
931 Gelao (Yueliangwan) whit1267 Li Jinfang 134
932 Gelao (Dagouchang) whit1267 Li Jinfang 165
938 Gelao (Moji) whit1267 Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. 198
945 Gelao, Hongfeng whit1267 He Yancheng 167
948 Gelao (Heijiaoyan) whit1267 Zunyi Prefecture Almanac Committee (1999) 75
836 Guangnan Nong yong1275 Zhang et al (1999) 221

44 entries found