https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Author Number of Entries
308 Dai Taber (1993) 123
307 Dawera-Daweloor Taber (1993) 128
396 Doura Malcolm Ross, W.C. Papua list 144
1129 Dorig Tryon (1976) 170
1073 Daakaka (Sesivi) Tryon (1976) 170
1025 Dixon Reef Tryon (1976) 170
1331 Dobel (Koijabi dialect) Hughes 1995 171
1038 Daakaka (Baiap) Tryon (1976) 172
939 Dongxiang 东乡语 刘照雄 Liu Zhaoxiong 178
1057 Dixon Reef Tryon (1976) 181
417 Dumagat, Casiguran T.N. Headland in Reid (1971) 181
374 Diodio Malcolm Ross, John Manasa 184
773 Dzao Min (Daping) Mao Zongwu 184
1428 Dawawa Schlossberg (2012) 192
765 Dongnu Bunu (Nongjing) Meng Chaoji 192
1362 Dadu'a Penn 2006 199
532 Dori'o Tryon & Hackman (1983) 206
1369 Drubea Shintani T.L.A dictionnaire 212
833 Daxin Zhang et al (1999) 213
834 Debao Zhang et al (1999) 213
488 Dayak Bakatiq-Sara/Riok Carmen J. Bryant 214
656 Dusun Tuhauon (Tambunan) Gordian Pius 218
789 Dong, Northern Long Yaohong & Zheng Guoqiao 222
154 Dayak Ngaju Max J.R.Turangan 226
677 Dong, Southern Long Yaohong & Zheng Guoqiao 227
218 Dobuan Blust, from: Bromilow (1904) 229
730 Dupaningan Agta Laura C. Robinson 237
798 Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) Kilu von Prince 247
1429 Dobu Schlossberg (2012) 256
196 Dehu Blust, from Tryon & Hackman (1983) 269
360 Dayak Ngaju Max Turangan 295
778 Dehong Luo Yongxian 296

32 entries found