https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Languages:

Show languages beginning with:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ALL]

Search For A Language Name:
ID Language Author Number of Entries
798 Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) Kilu von Prince 247
1038 Daakaka (Baiap) Tryon (1976) 172
1073 Daakaka (Sesivi) Tryon (1976) 170
1362 Dadu'a Penn 2006 199
308 Dai Taber (1993) 123
1428 Dawawa Schlossberg (2012) 192
307 Dawera-Daweloor Taber (1993) 128
833 Daxin Zhang et al (1999) 213
488 Dayak Bakatiq-Sara/Riok Carmen J. Bryant 214
154 Dayak Ngaju Max J.R.Turangan 226
360 Dayak Ngaju Max Turangan 295
834 Debao Zhang et al (1999) 213
778 Dehong Luo Yongxian 296
196 Dehu Blust, from Tryon & Hackman (1983) 269
374 Diodio Malcolm Ross, John Manasa 184
1025 Dixon Reef Tryon (1976) 170
1057 Dixon Reef Tryon (1976) 181
1331 Dobel (Koijabi dialect) Hughes 1995 171
1429 Dobu Schlossberg (2012) 256
218 Dobuan Blust, from: Bromilow (1904) 229
789 Dong, Northern Long Yaohong & Zheng Guoqiao 222
677 Dong, Southern Long Yaohong & Zheng Guoqiao 227
765 Dongnu Bunu (Nongjing) Meng Chaoji 192
939 Dongxiang 东乡语 刘照雄 Liu Zhaoxiong 178
532 Dori'o Tryon & Hackman (1983) 206
1129 Dorig Tryon (1976) 170
396 Doura Malcolm Ross, W.C. Papua list 144
1369 Drubea Shintani T.L.A dictionnaire 212
417 Dumagat, Casiguran T.N. Headland in Reid (1971) 181
730 Dupaningan Agta Laura C. Robinson 237
656 Dusun Tuhauon (Tambunan) Gordian Pius 218
773 Dzao Min (Daping) Mao Zongwu 184

32 entries found