Russell Gray's Research Lab

tèr hite kórèrèrà kʰùtɬà ʃúwàʃúwà haklin wòmbwà gɛ̀ɛ̀mbɛ̀ daŋ31 kígè χàìlà epis meeni [egara]mwamwe mande bɔ́ná lòl ǎna βɩ̀sɩ́ mapasira:n ábàgà no·p mídí guráng gèrà biʔɔ oraŋ yuta mat ìláánʤ̑à lamana ʊ̀gwè ʝîvà looy tʰûrò lima cnuwan -eria nóónò ova tʰà.â dɛ̀tɛ́ tahi tɛ́p tíßîl ònà kan3 ja2 ʔanʔom tɔ̀gwá aloetet halus lódé taurahani lun kòjòp minnaʔ ŋanʤama taw sààfù χɔ́tɬʰɔ́lá debwali ícʔo kore- ʔefot pora-tano qʰʊ̀rʊ̀mètsà kûrùkàdì pʰátɬʊ́lá dahu talā mihiy jòŋgò gab-í èhà βei fúpá lóŋgó sìlì lààmbjà lima kuci pònà tsʰímʊ́ ʔiziʔ mbìŋgɛ̀ làhɩ̀là rưng3 ndèní rāua jíbà ta0 ðia:ŋ33 -yiᵑgaria ɩ̀ŋ́

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: