Russell Gray's Research Lab

kʊ́kʊ̌nè tɔ́ŋ sòló nɛ̀ kêʃè sèkà cimuu sɩ̀lɩ́lɩ́ ŋaaŋ lwélè χʊ́ŋ́ ɔ̌j bàs ŋo tèŋ xaxa tɔ̀ɔ́ndɔ́ɔ́là kau dia'a ìsɔ́ gunuara ʃêkè temo aaŋga húndú matei haka kwí sɛ́ kola ihia zui6 tsálá lìmà zúvà ina swá abiʔ tɛ́hɛ́ falaŋ tùùndìlò ínè tumpul ǹtswɛ̀ lebuʔ hɔni palupalu-na amíʔ baraŋə malapɔ a vivilau na balana petala gara gia ɔ̀ɔ́ŋgɔ̌ vèkà iuu sáál ììŋgì mukuddu nʤ̑ɔ́nʤ̑ì qa:ɣa:biʔ lìmbʊ̀là kuna-n zìkʊ́ ao *əkan bìtí bèdí ɓàà edananegai sampuluʔ kán mappazzi kóòjò ʤá selled sòòlò bunúʔ sikisi dɛ́gɛ̌ xèèndù tsøi3 ljà kamokamoke lòmà lààmbɔ̀ swèé àpàrà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: