Russell Gray's Research Lab

i pada alima bájà sʊ̀bàlà ləkwun or ɔ33 íná rara-na ìmb kúbà pámù ʊ̌kì pʊ́dí támíló 'hu βulu *pˤək-s ɔtɔme bulan tulala khaba tîŋgò 'wesu kèèndà -xani lìlò ʃéŋgùl ɲènà lòß mônà tɩ̀ɩ́ lia βetiˀiraŋ tâmà séké kúlù tɔ̀gwá arim kawaka ɓú fwí ŋgahi lum2 aaŋga lɛ́pɛ́ ŋgùŋgù varapema sɛ́ndɛ́ ɲɔ́ sɔ̀ɔ̀ndàá sìtù tɔbɔ kòʃì ótà bwɛ̂ rua kêʃè ir poeroeroei ààkàlà rop gɨm'lɨn miniiŋgula sós réndèkà ad-chaya veha aina logo ǐsózì tukuta niŋ5 ɓɛ̀l ʃììk udude èɲé mandoʔ xund tere dɔ̀ɔ́ àá gʊ̀là kóday rùŋgù pwà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: