Russell Gray's Research Lab

kwìí meziri -ka súbyà ɲàmà toola nyeka elet tsànʤ̑á langit ɲààŋgàtà mbégè twé hunəs- ßìsjà muru loris pwelipwel sa xàkà áâ mwâ ɣóvèkà ʃáʃàtà tímà lùmbà kama ɲàásà mínà tʃi 1 kʊ̀lʊ̀bɛ̀ mòzì panik marigna lààmà fítɬʰá 'oŋ lòzì mumae malandi háɣìà kweni ndèéndè [ma]mun kokoma siang tay ᵐboᵐbotu langoy tììkùdìlò taboʔ kàkà dàndá ayamut vao jika anaga ʔæboʔ rùlà kwɔ̀ pàŋgá nàlìlìlà rítí meŋgapoi bɩ́χá lɑki kúl pár dahu pɨspɨs kœrisi nwà (r)aru mæ/tu xèlè balay omó̝ŋ niri sògò lawi kómbé ŋgìlà ɓùmbùl dìmú βalu mapii mɨrɨdsik víkà matabunu

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: