Russell Gray's Research Lab

minum laŋ ʝûvà 'niʔina kʊ̀là kòndó réndà ʔimatɨy 'naməne dúlúkó -tapa wòmbwà nʤ̑éè leɣahaɣu aŋa ńná toʔolo araŋ xùùmbò luri-n pitò kai tii/muu réétsá noola ular aanika zìà kùsùlà tu'ni sínd timb̯ɑk etˢa bèŋgà walii dila moruŋa gɛ̀ɛ̀mbɛ̀ mðɛ-ɣ *hnom mĩwɑ̃ŋ lalaki tírí ndirin ɲùú ɓɛ̀l suvsip mìlà gɔ̀m lima-ku kwâtà àk têndà fúŋgátè lela kêŋgà âmà vesɛle sònà ɣùndà dóròpà tsʊ́fé βɩ̀ɩ̀lɩ́ maacarəm sɔ́mân dùúsì dhŭl ɩ̌ndɩ́ ia kili sògò kapet kômbànà kûkù dìbà oinan tɔ́ŋ cakom ṇʔirar ke notü óvà sɑŋlɑlɑwɑh íná ǐfúnzà àwá tʰòòndò

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: