Russell Gray's Research Lab

tolu mbàŋgá mapun ŋgumi pàŋgá lìmélímè nɛki u'mani lɔppoŋ sɛ̀rɛ̀ iɣian ɓóô bu'gut ʧoma bɛ̀ nʤ̑ágìrì khjai3 leya lama ŋɑli sɔ̀bɔ́ meŋalir múpèèpí putih tasis làlà ʊ̌zá ntù (se)-pwúgúwe lìgɔ́ ʔat maɛt hi'matay íʝà vávà èèjà mpákà sɔ̂n siʧitula ŋgwà rœnatü-k ààná l'mmi' mopa ààmbà kóŋgò káŋgá bàlà pàpà twìí sɩ́ŋgà món kɔ̀ndɔ̀ tɔ́ŋ á kʊ̀lá àpʊ̀là wona mínà n-deŋar zona pitu kamonai *pin A4 *bulbul -pai wena pónònà kawiliyoko kahong ɲìrì gegite ségùsà lima 'ua-na lɩ̀bàlà nàmà ana òòmbàxà *ʔnaŋ A1 -mulu lèˀ madich òóŋgò pómbé kasuru qʰʊ́rá seda' digi-a íʃùtà ótɬʰé ru'rino mòzì haka/mama

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: