Russell Gray's Research Lab

uᵑku- kwâtà loaloa péndà lompo tua βua ʧílá yoŋ sjà swà iumu ívà ǎs rapɛrua motmot nálédí lizu kóndó gali'mohon ko3 ìnsó na-ᵐboŋ jûrà tsálá a leo ponponia kèn ʃápá dîrà siej ʤàlwá lɩ̀ɩ́lɩ̌ ó asaf liddám ípìp ndwárà gʊ̀là rúßì tók keaga kanakán 'poha leh sàsùlà bùlùlà asipi ɛ́sɛ̀lɛ́ kósjò na-m̈atˢ sɔ̀ɔ́mbǎ sádí hikuto ɲɑʔ bintɑŋ xùtʰù bɛ̀lɛ̀χà ààlá mulon milie maapaʔa lalau nastuʔ kulu'bati tɛ́tɛ́ támpal nʃíŋgwà memeoɣa bwɩ̀là nôtà raŋo límù bàrá lagala βʊ̀ʊ́gǎ ʂɯdun tɬʰàá fítɬʰá weʔo ʤ̑ɛ̀l lɔ́ŋ lɩ̀là tal theɔ ruŋ2 dùùmbù tíkìlìrà ɔ̀gá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: