Russell Gray's Research Lab

lòòtsà úsok kétà saiʔ mbɔ́ndɔ́ *pai A1 tʰèrè lénd pûnà ŋàndá ɓàr *k-ri(y) 2 tswáí ndio íʃùtà nupuka ḍae- saŋəβil dáádì tʰɩ́ longon tàáŋgà urna mari'ucuucu kùúŋgwà khui55 ěmbé lìlà bulu tikoloʔ híbídú ke|'iŋit mei6 ŋu2 lin1 sìŋgà kenana fjál gama báŋgú *tundun nììŋgìlò tîŋgò na-wa-nəŋi ààlá oni tutumja ŋgɔ́gɔ̀rɔ̀ mìm pjàá unu ʧ̑íl kena wo gʊ̀lʊ̀ bwarogi húŋgùà klĭt miecit au soonda toʔorio sɩ̀lɩ́lɩ́ nnna loeloe síʤ̑í -ààndàlàfù ɛ̀ŋg -taˀᵐbaˀaβaˀar kema saŋe kɔ̀hɔ́l βɩ̀ɩ́nzá wìíwì akaʔ fúfá tʰòòndò ŋènjèèsì apay katawan na-ŋole-ŋu lámb lɛ́l mañ-ñawa ʃîrà ese- boʔ kúbè ɲwáà kuŋgu

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2019-11-27 10:57:03 (austronesian): Added Biak (Northern) from Emily Gasser Fieldwork. Thanks to Amatullah Brown
  • 2019-11-27 10:56:23 (austronesian): Added Pom from Emily Gasser Fieldwork. Thanks to Amatullah Brown
  • 2019-11-27 10:54:15 (austronesian): Added Serewen from Emily Gasser & Arfius Pihahei. Thanks to Emily Gasser
  • 2019-11-25 21:33:28 (austronesian): Added Ma'uke from Online Ma'uke Dictionary. Thanks to Mary Walworth
  • 2019-11-25 21:31:50 (austronesian): Added Aitutaki from Reo Rangi Aitutaki . Thanks to Mary Walworth
Editors Log-in: User: Password: