Russell Gray's Research Lab

pukha atip hidup ʧ̑úmbí kùl búbúná púkà pìkò tong lámbà 'nɛna aripiʈ sire luma sìkámò paambiʧila ßòòßò sáhá naŋ6 naluᵐbun susu tètèmà ɣóvèkà moloβulu fara sóní ohl simabulaw húsà kin1 lèèrà unua [lenwal] βìsá alala ŋòmbè tɬʰàrɩ̀ hunju- rjà nə6 lɔ̀ɔ́mbá toməpəʃ káŋkàmà -wagit lihilihan lìp sola bùlá hexalu ŋgìlà mbja:ŋ3 lwà káákààt pàßà phau6 ǎē ikao vatikee- dímʊ́ sààxúlù meta gúró kàámvúgà ni-sinawə-k qʰwàrìpànɩ̀ púlá nau (lohi) rúßì wu'lɛtalol po madila juĕ dʳur màŋ jàmà hahani èl anjing tulo' kuŋgu ulit huuwano tangi kûŋgà ŋintaʔ pur-mau wùúndù sapang- ŋkôpè wes tuki ɲààŋgà lègà nsé

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: