Russell Gray's Research Lab

bulo:ŋ qau33 kjɔŋ1 ìpàj kɔ̀sì ziwanan kiʁi ʃúʃìrɔ̀ nə-mʷop-tanə -lèèjì lɔ́ŋ duwa ßúnàùl kʊ́mì mémà úpá apa kédò ùmá gɔ̀ɔ́kɔ̀ɔ̀lǎ cəmakaw lalɔ-na ɔ̌j oʔa ǐs kwalm- ßútùk ɣóhè lɔ̀ kúzà àgàs koloma da:ŋ1 kúlù man nàχà rùlà geni ójà lùrà hémbé rɔisa malak sògò zìmú tîtù sóʃì zìà naŋeh vwí laho bàú bábá ñaño kàámvúgà sɛ́gɛ́ varu tʰàà ʔæLohæʃ lámì túsà tahun kàrà vava- ʝíɣìrà kue sàndùlùl kìíndá hanáli ulɑi ntù ìtà ótɬʰé talā apíq ninin ikami tahpuhl belum biʀi kosomola čiči rèʤ̑ù

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: