Russell Gray's Research Lab

ləmariŋ lɛ̀ɛ́tà úmì riməne kénà wona makkabbang kɔ́rá βaβono koulua -ul ésé -êt ŋguuŋguunda leβe-rœ ìsúkùùsúkù has ɣahe-ña kʊ̀là muxut ɣesβa ira tou vûɲà sìrígàŋgà səppulo fúrù ʧ̑ímbà 'ma bwáŋgè ira məŋɑn marakwa botuan ʧ̑íl nau réétsá moturi ocalam sàl yɑnɑ mègà màlà sɛ́m hun4 iraq tɛ̀má jʊ̀kɩ́ fùlò pau31 tèŋ̀ zùgá chukuhi lɔ́ŋ tangaro gusoh kókot péndà meleko tahe gulangan kaserom-rom sʊ̀kà ɣúlìtà àlìxà púßá ǀûrù bɩ́χá wuna nàànè fúlwè keke kimiru gɨksud kófì ɓím ínà poini *tɛmX bòsó ɔ́pɛ́lá lòpà sɛ́hɛ́p unïghï ßàndàbàndà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: