Russell Gray's Research Lab

ʔimubʌh [œ]ry-ɣ kúɸ ɲɛ̀ŋg ʃìʃ zing2 fúrá súmò ßéélè kúfùtà mìl míhihiʔ tōngāua turu láß bɩ́lɩ́ basah tne àbánɩ́ nuʔ sɨh òòŋgò ria vesə ʃú ɲààŋgà myató maʈaŋis murimanuʷa sìmìsjà tóŋgà gúsùnò hánà lòì búrà pata vənakaɬ ɔ̀nɛ́ zɔ̀ká boh luʔa moana ímbà tʰùχà jo'jori u'lonni kúúkà ʔapuy abheng nangu baba:i tub mahana ai teke holo kɔ̀ se ʃwákà sɛ́m kɯp7 ra-ᵐbat tʰòsì bɔ̀kù fùkììlìlà lubid na|ina ùú tan fètʊ̀là gœiga lʊ̀gʊ̀ʊ́ gìíkʊ́lʊ́ ɔ̀l ɲàù kʊ̀lá vârà gómbè da:líʔ hiwanán miātaŋ lʊ̀ká kɔ̀nà limbág pii nààmʰàlá χófí

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: