Russell Gray's Research Lab

tʊ̀rʊ̀ riɣa monuk aba rʊ̀ná ni-βetu-ʔ gone 'ike sekita pene ámà di rʊ́pá ɔ̀nɛ́ gìí molal kíŋgò lòòrà, ròòrà asa ʊ̀jɩ́lɔ̌ tùúgà rap-tolu -tetano -βime din2 òmò pèèndè *ɗa:i1 nupuka pato ɣatˢae kaim fúkàm 'kɔmʌn:ʌ tu:t8 àŋ mómà uraŋ òòŋgò tikɔs bátà mbú mɔ 1 duuŋ33 ʝônà gòndòòlò mɨlasak mɑ21 vùndà lobo roro rààŋgò yœni lee ~ leu ikaw lulua iŋgoʔo kátsɩ́ pɩ̀lɩ̀ táándàtʊ́ kàŋ ǎsà wáà sììsà fódísá ihi ána tʃi 1-cau 8 wáŋ məŋɑn darah revana nam4 sɩ̀kɩ̀là pàpà túdì ěgà apa kâŋkàrà kai fisiɣo- pàá veñina làlà zígì χádíká ʔomɨg'yat zókè kutulɔlɔpɔ -rati ɲènà jigirme gɩ̀ɩ́ baboʔ fwítì pjɛ̀ɛ́ ììrà làlwà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: