Russell Gray's Research Lab

ḏuḏu mimina qʰwèdí fìnʃ heku mùlì eua -kuβe kómà kweni ne1 tubbaŋ ŋguʤ̑u ßùùlà kukusu an33 afi tunʔapʔap ɓòßòl wat víkà bùlà sepäq up gèlèkà vùmbí nʤ̑à hɔ̀má ììxàlà mbɔ́ndɔ́ pei típà gómà ɣʉsʉwə pa53 khe13 atá melomelo kaa dagha zígì mbósì sójà ᵐbeləwer leβe-βet ohe ɛ̀ɛ̀ róŋgèrèrò afasar pasat ìbá ʔumbu yenɛf tomba sàsándá njoŋa úswí βùú walu-uw mosi tàmbààlà sóʤ̑ì -mæn -bɩ́ sìgèlèlèlà yaŋi rorombi láɔ́ [ɛ]rɛ-n kôndò káán bɔ̀là sapala kamakamaŋ kògó òòŋgò aetisa gìŋgì tíndɛ̂ elilai kálàŋgà ʤ̑ɔ́ɔ̀lɔ̀ manjatu' ŋunĵu-na əka pənət ŋòmbè tʰàà kámà tól mɔ́

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: