Russell Gray's Research Lab

ɣóɣòrà ààxà ɩŋ.ʌ sɩ́ŋ́ká ùmbá boboko timadu kovela nawosiana ßòfù nòóndì lahaʔ ɣùvá ʤ̑à moŋgaa tawa sèèʧ̑à lèèŋgè ßììmbà tsàtsí mbeli nəsiui ehe məhuɑp toko lwéélé ìtà naota[sugo] túndà *suki fea ŋintaʔ siiŋgana lìŋgà kiraelu mʷom tanai sake ʝônà na0 nau31 tsótsó idi fai ruʔwadeʔ ʤ̑óvù kemudakuda nemi'nitə nóra vebit sænæ- ìkàlà tsɛ́gɛ̀ ßèlé ko ɩ̀ŋgà jirina susu óó rékísá ndùrù sàŋgà ɔ̀ɔ̀ʧ̑í lawarik -ßìsì lɩ́bá ɲààɲzàá mamʔin tàndà rùmbà ßóp kénù θau31 ʨhuŋ322 sugaton nùŋgwà vati kòp pwan52 'ʔagteʔ fúrù wáŋ gʊ̀lʊ̀ nʧ̑ò frifre-te varaŋi nasaa fwí lep31 ɛ̀mɛ̀l ka-riɘ ṃanṃan ròßà ʃânà χwáfá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: