Russell Gray's Research Lab

nən35 təm44 *(ə)saʔ alap-an na-wiku-k ǒl ɔ̀ʧ̑à kìrà χʊ̀dímʊ́ kɨri:s balaw dʊ̀lʊ́lʊ́ ùʧ̑ì oga matacha khə5 n̥au1 akai sáhá ma42 wa42 teluh tɬʰɔ̀pʰà pek2 sèßîl lóʃwà àŋgé moli siu daig meta manu èèsì kacupiŋ ʝîtà moomo nàχà laki-laki tʰòrà sai obu sààmbà kúmà lalka sààtɩ́ mpákà meambo ine χákʊ́lʊ́χɛ̀lwà kobokoboa lép ßùtwè naⁿdə-xan gɔ̀ɔ̀ŋgɔ̀ kanakan sima ìzà keli bʊ̌lá hatia wɛ̀ná swá ato bɩ́χá íʃùtà ɓìr ßòŋgà ᵑgar suᵐbio-miñia ùmbùlà kóró takut lèkèlà nane *kúcúɦu tolipoɣo lɔ̀mɔ̀ ka vávà atolu ʧ̑élé hèrá bɔ́ kalimoŋ tɬìsà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: