Russell Gray's Research Lab

pitu làfù púmbá mètsí natam̃ñ- säe paʔ 24 lòmʊ̀ ɓàs lègà nggitu'o tííndì ɣiy úhò me'il kɔ̀rwà kìndì dɔ̀ɔ́ n-orβar teletele mae gareɛ nhăm pɛ́ɛ̀ adaboru iitika lírà owi ètù mbónè àlà ma-riri ndani ènd ɛ̀ɛ̀zí bjáà pûŋgù ùkù piin a44 ljou35 -ɣai kàánà kùlù ni ŋərti kɛ̀ɛ́ somu fúkàm iwón vúmbìkà lwàpà dzan33 ina aupʷe-na ika marŋay babai waiŋ aŋae-na hɔ́ɔ̀ vaivine dúùndù madumi ongól auʔ ßé rɔŋɔ nalabbak kʊ́ŋgà ɓɔ́l ǀûkò sakit kamó ìkàlà mbúʤ̑ì ɣènì dîdìpìtà huphup matua- fùlú kɔ̀rì kùl mapacol ⁿdelŋo-k sóŋgà ʧ̑úlì wai lèjà àk mangálatra pʰìmʊ̀là

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2021-11-06 01:03:23 (austronesian): Added Nukumanu from Richard Feinberg. Thanks to Mary Walworth
  • 2021-09-27 01:18:36 (austronesian): Added Shan from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:15:52 (austronesian): Added Lao from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:14:06 (austronesian): Added Thai from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:13:10 (austronesian): Added Tai Nüa 4 from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
Editors Log-in: User: Password: