Russell Gray's Research Lab

fɛ̀ràbʊ̀bèdí ǐzàlà qʰwá peniminae meel'eeg χɔ́tɬʰɔ́lá sàj kùsjà ó bawa *səm ɣòsí kêŋgà zwìí cư3 mhaj4 ùnwà ɣatɣo-k ndɔɣɔria ʝôkà sʊ́mɛ́ awaa hoolhoo eairo soosa hɔ̀lɔ́ɔ́ŋgɔ́ ʧ̑ùùnè ɣúnʤ̑ù ungkad ìjɔ́ʤ̑á ɛ̀mb cupɪŋ ndààndà jûrà kéèké pjɛ̀ɛ́ njà konakonaitakuni ìtánà βʷenaɣte ai'topu kírì tui na-mta-k gàtá knanan sóòkà nirarua kòòpà kôkònà tsʰítsʰí sàʤ̑à nʧ̑ôdì aram (maka-aram) ʧílá tɔ́gɔ̀ i ia əʁɑh muz maulad gɔ̀kɔ́ ɔ̀ɲí ᵐbər-warə *su râkà ʧ̑úmà eɲʤ̑a làámbò bais lèlèp sumoŋko laŋit bɘnoʁ kàlà dakin n-fanak haper va|vua|la wara tʰâ pulahuq lanaw ɔ́ŋ βiŋi topa dima mamaltug wula jèxè jìmbà lààmà tɔ:ŋ4 mucíri

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: