Russell Gray's Research Lab

ŋgɛ́n hɔ̀gɔ́ nòà ʃɔ̀ɔ̀kà kùŋgú ʃìígìnɔ̌ ndia ʔuu kòzó ɓùlùs lusu retu kálàŋgà ìrì tísí ʔinuʔ -v̈əl fjál pȁːk ŋ44 kuzutɔ ʧèèʤéwù sigahano sòòlò kàŋgá táráŋgʊ́lʊ́ kwɛ̀rɛ̀ itekaa ʔabúh guugwau mia pégé tʰàà va lòòrà, ròòrà ʃʊ̀ʊ́ di31 tʂai31 ne-ix mbunuh balay ɗaw kʷœtü-k fíɲàùkà ʝîtà amaz/lamar bɔ̀sɔ̀ χàìlà gɔ̀ɔ̀ŋgɔ̀màlà -ser sɔ́nì inae lèlèp ɓók ìgʊ́tà jangjang bae toŋo ŋgáàŋgà nsiing via lùmbà pûnà ɣa-pulu dala kòs sìtù padila xòòmbà memeasen kjɛ̀ɛ́ sàsùlà fai2 káŋgàʤ̑à tatānu-mmāzál kori ɲwà látswá mɔn nɔ́ká suhutia nyaho súsu dɑnɑw ŋɔ̀mà il'likəme

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: