Russell Gray's Research Lab

næ-tiŋo-k tamonong sòmbòlà ntʊ́ndà corconə zònì maaíni óɣòhà mōtuʔu sííŋgwá àlìxà biʃee garo ómànà ʧèèʤéwù lipeh cam22 lèè rausək kíɲà makebela ʃíná líndung lei saliga ɣóɣànà górò niʔ mhel bùlá -lèèjì ahehene tatəməs manɛpɛʔ lòkà *muisaʈ lùùŋgò sà ŋkòndè o55 lalairalo ʃínd dánga liru kitoru keru jìílù sima -sⁿdomia ʤa sànd ɛ̀mɛ̀l pùùxúùlù káándàpàlè saɭeman ʊ̀bà fúká kék ßòŋgà pi35 úmè lómì + nobologo- papa ŋgûrù mahọwap pjáŋg gísyà ŋgole ǒl kòlòòßà -mu ʔayiʔ haamiem pàsòkónì pha:k11 kúbà hai1 víví ʔbuay 33 kauru dátʊ́ sèßèlè buntut poonda gyɩ̀kà magalili

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: