Russell Gray's Research Lab

*hulun gɔ̀ɔ̀ŋgɔ̀ sūʔia dene ʃú be zwɩ̀ɩ̀lɔ̀ tiana fùmú pʷãrã maril ʃìígìnɔ̌ típù bɔ́ná aŋkəmaɖu ŋgáàŋgà pɛ̀ɛ̀ʤ̑à iᵑgam vanús ita'itaaro bêrè zwɩ̌lɩ̀ uru-na íná kəməlɖun atamai nana nala gìí doyo gaala ènì ñu: hana xùtʰù jûrà mútɬwá sòòlò sógà baba ùlù húbú əbəm fùtà bulua kóól lòßà wanom lei31 pɑgɑs lɛ̀là ʔadda'wi sɔ̀bɔ́ enge nɛ:ŋ1 veivei ùjà bìɣà paŋgara-na -kaβre moi musiibin lììhú kómà lèè mulut sìrù kòkò nùnʃ kabey wugula tùùndìlò mes kʊ̀kʊ̀ kúndà gònà ʤ̑ɛ́ ʤ̑iŋki bɔ́fá makali hóbà taʔai tanarau tùkùt tawotaia bóó fɛ̀ràbʊ̀ŋwɩ̀ tɬòù

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: