Russell Gray's Research Lab

ùʧ̑ì btunux *sum lóòlô hɑbu ánà ßàlà kedewa taβət tàáŋgɔ́ ʤálɔ́ tɛ̀tɛ̀sɛ̀là ɣádì ànì ʧ̑àànʤ̑ààmà sùŋk pìːn takahugi bʊ́lájá kela/kela matau ǐfúnzà ɛ̀ŋg puuta ia muni puhi tsetseu hambu-na taŋna-na tɬàpá mdjiê nifeeŋ màkò sòbà ɔ̌j maŋaŋgo bɔ́k kôkà layap də'vijo kùùndjàá ʧìnʤììkà kaníra ʔælʔælor ɣaɣanɔ ndóòlò lòß dɩ̀mí mit nei dako jììmà avet gèlèkà 'paili bʊ́mbà gàŋgà mɔllɛŋo ìkà ßétà lììná maurʔ gúndò hainagu asi vavanɔ máŋg jàmbà bwà lajao saakala fùùmbì tóŋgà ŋolotá tɔtɔpo sileng tɛ̀mú tiŋ6 támíló etel tùvì ìkɔ́lá tʰàxò kɔmuhu meang àpàrà réndé gasil manoewe

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: