Russell Gray's Research Lab

ˀaˀara dahu fúrù jàn kitá' *mamak-i ɣúrù nází βil temənes upʷe-(n) ʤ̑ûmù kwàtí ni-pni-k íŋgìà sobe nanatak ǹtɬʊ̀ mavav vèkà ʔita nùkà ùú axa-n -ka bwé bɔ̀kɔ́ dòk piikana ba oka da memaina hatað bégì tuna lùndɛ̀ ɲa ßálá hɔ̀lɔ̀ daŋ31 ᶢʟɵt kóró ɓɛ̀l deko gàŋgá ǀûkò kóŋkòní marama ßààŋgò gɔ̀ɔ́kɔ̀ɔ̀lǎ daro-ne tùùndɛ̀ énóóndí evinaula n-marə xànù hórà hóó tùkà wala dímbwì maṣəŋə́n kalmamoʔ *kutu lɛ̀n raa|kau dɛ̀zù vínà mi11 nafu kúnamì sìlì ŋəgɑdɑ tijorok mane komkom ŋeri bálè 'hana tùùmbò ʃɛ́ßɔ̀ petəmw nɛ̀dɛ̀kú lama tímà na-nəməto-k rùmbà mòzì matarum buaʔ dóóndwá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: