Russell Gray's Research Lab

bìɣànà kèdé lám dàá rárʊ́ saka tɔ́ɔ̀ a.ëq ʧ̑íl ìkàlà taŋga moβolo pònà ɛ́mblɛ̀ mànà gəlɔŋ tase-na kaldaw ndwɛ̀ŋgɛ̀ likoʔ ŋgáàŋgà one 'dagum táhìkà iaʔu éʤ̑ì neku takuiʔiarə puga/verevere/ ìsɔ́ jígí saláup äsi taŋan mwa ngadan lòlà fòá tɑhlui tímìnìnà -teɣ tʰɛ́bɛ́ kàl moyo' ítìkà nùmá pjáŋg ᵐpaᵐpau- probo nùùŋgù *tre pikil 'inu ɲùùɲà ɲáŋ ʤ̑ìkà bala ɔ̀ŋgɛ̀ʤ̑à a|na úhò kòzó ite iᵐbuŋ sùmá ŋgòmà kùkùmà uma ánɛ́χá soʔusoʔu-na káŋkà kɩ̀ kúɸ kakakaka ʤ̑èŋgà taraparuparu lak10 mærœr ikunəm alala[iu] a-uxu tàáŋgɔ́ tîtù gɔ̀dɔ̀kà ʊ̀ŋgʊ̀ kama ʔau13

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: