Russell Gray's Research Lab

tánò kwâtà bèŋgà morini -amal̥i malah kàßà sɛ́m fìgɔ́ vina kundi ka2 khuŋ3 faoh pásà kaafai maide ɩ̌ndɩ́ tɕhi33 ɣɯ33 keui βɔ̀ɔ̀nʤ̑à akani kàl tāī tínàmìn bɩ́kà ɔ́ŋgɔ̌ bayú ǒbà tan nʧèʧè tʊʁʊy pʰáńtsʰá a44 nɛi44 gɛ̀nì siʧitula tîkù ndá nígîl tâmà puku ta22 ékúlúúŋgwà kígì mdəŋu kilé búà làfù bwé pʰìɲà mepmep *kʰɯm i|misio póndà eian inɑʔ βɩ̀tá uhna mouku tsʰwàqʰà káándàpàlè bòmà ma1 tʊ̀lɔ̀ɔ́ òó isu ǎna tɬátsá tali fwò tie44 moe 'lima la0 pjɔ11 ʔa43 ʑi44 nɛ̀gùlà lak7 kɛ6 ěsʊ̀ kuri háɲà sa'mela nane tóógá sámàl tikus swɩ́là vita-na pɛ́ táánɔ̌ edeb

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2021-09-27 01:18:36 (austronesian): Added Shan from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:15:52 (austronesian): Added Lao from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:14:06 (austronesian): Added Thai from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:13:10 (austronesian): Added Tai Nüa 4 from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:12:40 (austronesian): Added Tai Nüa 3 from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
Editors Log-in: User: Password: