Russell Gray's Research Lab

dîrà sààmú wayaa muni bu'baʔe bàʤ̑à siu tɬà twíkù sawo hakay maka lép kapua làgò ntámbírì pə0 tau31 kɛ̀ɛ́ ívà la taavalaʔə sààlà ŋalua vùkà ndwɛ̀ŋgɛ̀ cima mu2 tuwoh jììŋgò swà ɕə44 xùkúɲù kútìk láß sàkàmè ʃímbàʃìmb rɔ̂mbà metade hetaiaki humuma-na mùlì pùsá oli hʌlnʌk lɛ̀ɛ̀lɔ̀ɔ́ koa ŋgahi ikkəŋ paatia ɓàs ki13 kjaŋ33 ɓɛ́ɛ́ lìmélímè ímb kòlwè ràtèrà taun ha3 ɕip8 irəb sɩ́χá koʷat kòó *ñɯ A4 rémò uab ɓɛ̀l déèmbò mæ/riri kabus ɲɔ́ lìlà yottsu daoŋ ìkɔ́ iane radar[si] ŋkù dùúsì réndà ŋè- ŋè sisitai mahxen siluʔ poji lʊ̀ná ààlò -til dúba tûrò kɔ̀lá malíga tsau-tsau narara-ña rima tsum54 ku54 kâßìtò

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: