Russell Gray's Research Lab

ah incemaʔ èé sèpèlà toola keeke ǎē ɔče taha ɔnnama azu ʧ̑àxà dènè abay luduli kapokon búŋgùrùrù támb sáví kɛ̀kɛ̀ gwáápá ʃá sɔ̀ɔ̀lɔ̀ɔ́ bútswá inu bikaola rʊ̀pɩ̀ ʤ̑ɛ́ ukasayan đập ʔuran òòlù totokoraɣa mìn mjátùkà lɔ́ŋ **-jət leβgot tâßì tɔtɔlɔ mdiq ateate kapʷapin rààŋgò jiji ʧoteka mamasa ʔalo lapita n-on ʤuu- tùmbí húndùkà lùrà ísù paˈrəs suumisja dímʊ́ sui lea toto βɩ́lɩ́ tsuŋ31 sìî èné típà tetsiau kùwîrù léèlé vɔu4 nàànè mjà tinai lòmò tsʰɛ̀χà fûpà ìmà mi-iuf kàŋ monti bʊ́lɩ́ lúmé puunda ʤ̑ɛ̀l adlɨk a-ᵐbriw imbun

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: