Russell Gray's Research Lab

i|poŋ n-apʷ ßòßòk jiri-na uu gwánà lòsì fìpá -wea ao/a madabu bérà tarakú: ììmbì tāvi séŋgó kùlí ni-pikawu-n lwà pùlà ti:m4 tete'manahe amsoh puluh ìnó siksik masi ßàßá sàŋgà karian kwídí sutaʕ maira lepathael ènì loĭ do[k] kae bóó ȵe4 bùlá meta nɛ̀dɛ̀kú làálɛ́ 'ʔakɨw kúmbì -fi'ir e-res ʤa βàjá kòmá èɲé sjà ßèènè rʊ̀mbà ikee èʃí hɔ̀rɔ́ tapokisi tsɛ̀bɛ́ ʝûvà burun tas bàj ahu ngko iei hênʤ̑à βita lèfùlèfù ɕɔN43 ɣeβir tûkà zímyà tɬàdí kʊ́bá kààmbà mbʊ̀ndɩ́ bòmà daen sawal matana kákà ʝûʝwà tèr kɔ̀ a-βati

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: