Russell Gray's Research Lab

híbídú sànd gùtá dicod -pisi *ka-wiʀi lèèsì sùùnù langjang lâl suli- pùsá nʤ̑íɲɛ̀ tùmbí 'asar kénù kɔ̀nà túrò kwen53 duwafulu thou35 ʤàlwá tŏng bih manu mátaʔ pùnùn rivōta tivura kòlòòßà ðanðano índí hei tata sexinia árábá lùŋgú iva ra me lʊ̀ŋgʊ̀ sangpu' ɸaho -arəs léèlé ntʰù manu gùlààlà varuŋga iaku ítà paaru udkuru sɔ́nì zímyà ɣuma wane ʔẽãp 'unnɛʔ ɣúrù ndàlé tɛ́tɛ́ twé taŋ44 ne-ta-k pitu rotˢo lùndɛ̀ ono fumba na-pʷarɣur maa1 pha3 ma:n1 ǀûkò pùùxúùlù wata-gor ntù ljeŋ4 ʧ̑ônì ìŋʰá sáŋgù -sumal ‘mwʌlʌw tóŋgò ßíŋgà ŋgamila tɩ̀ɩ́ fúßùl húlá dwâtà pɛ̀ɛ̀mbɔ̀ ndààndà -màlì ǀûrù meleko

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: