Russell Gray's Research Lab

dɔ̀ɔ́ va'ine nʤ̑úmbɛ́lɛ́ gəɤ2 sùùnù tian tswátswá simi- húlá it sɔ́mân bèŋgì b'ev'e me'mejo ɩ̌ndɩ́ cima ki31 tuŋ31 èé a-minmaniw èétù *d-əm-əru embus tber ɛ́má fwánànà zònì p ŋkàtí ndûndùmbà lùùndɛ̀ le31 pa22 rùmbà miliʔ ɩ́ ʔikɔng ŋawu rèŋgà tuən rʊ̀pɩ̀ motumburʔo pópòlòl ne|gholi gyàŋgà làlá kutu mbérɔ̀ fùùmbì dowa poloq vèkà gwà iisa ohed ʝíɣìrà tekeɲa símá tamáe ve33 lo21 na 11 ku 55 pumutol dukduk tœte pɛ5 bùùlú lèló tɛ̀ɛ̀mbà tsɩ̀ bitín ʧ̑úɣá lə:t8 tial cəcoʔ luluka òòlù i tao nʤ̑ɔ̀gù sʊ̀ kígì matəy e kuhu mačičia lima duha ɲèkéèlè lààmbjà nete mo'ma bɑtu kòtí ɨlluŋ tùtú mòsó òòjà eŋa

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2017-05-23 11:07:57 (austronesian): Added Paic from Rivierre, 1983. Thanks to Mary Walworth
  • 2017-03-29 09:56:06 (austronesian): Added Kayan from Smith (2015). Thanks to Kwang-Ju Cho
  • 2017-03-29 09:56:06 (austronesian): Added Ngorek from Smith (2015). Thanks to Kwang-Ju Cho
  • 2017-03-29 09:56:06 (austronesian): Added Badeng from Smith (2015). Thanks to Kwang-Ju Cho
  • 2017-03-29 09:56:06 (austronesian): Added Lepo' Tau from Smith (2015). Thanks to Kwang-Ju Cho
Editors Log-in: User: Password: