Russell Gray's Research Lab

kor ʧ̑ùxà hamá-ui dɛ́gɛ̌ l̥ap7 m̥ok9 bɩ́χá oitom ririq ma-roβtes têrèkà *khri 1 livɔ-na kòxè íʃìßìl khom55 βnø-ŋ ɣùvá nwànà sùβààlà matˢi mʷaladiŋ afi kubun babagn wúrà nuʔa ropa buŋkut kɛ̀mù sós ngagán tsàtsí típà ßù to|tan oŋkude jóóŋgó ŋgìlà mbárá kíŋ béjà ɔ̀k -bɩ́ dʌhag wa'di'i dípàɣà ɣaβe- bɘʁɑʔ rara mur awana tu rúŋgá mooga túndà ʤ̑òŋlǒ aym ììmbà mauri tùùndìlò fútá tɔ́ŋ *luntáb rakau mwàmbì lémbà kàßà ɣirara ɓék ìŋʰá sìkè gùlùβɛ̀ xalana tef dakò àsàáŋgwì lɩ̀mà kúlùmànà vurutu ntèlùntèlù ate phe21 rarum mʊ́bʊ́dí nnè sɑkit samuoh buloy surata pàßà angob itekaa ʤ̑èŋgà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: