Russell Gray's Research Lab

wadina páfù siʧita aso *tika(i) ŋàndá ɲwáà húsà ǹtsʰʊ̀ kaiko̥ ítsɩ́ so ka gàjà mwā lapita βɔ̀ɔ̀βá bérà pha:i5 fa4 ɛ̀mɛ̀l ìtà lòpà lalan ǹtwà hme|kön roŋo βeri vìgá kweitoun piile- dóóndwá bologon na-ɣaᵐbači emʷap puunda *Cú(m)buq ongá' kalim gùlùβɛ̀ linged zɛ̀ɛ́ bús ßùùsjà tapos babetukan pʰílɔ́ kèndá awanga tsaŋ53 ßúmb támà *gaa(=)pO ìzʊ̀kɩ̀là leleu hai qʰwàrìpànɩ̀ ttéŋ honggo páʃ pítɬáχáɲá ŋɔ̀ɔ̀mbɛ̀ ruʤʤaʔ pàɲùmà ɩ̌ndɩ́ kɔ̀lá ekuven tapara tsáŋgá gìì gavaɲa mo42 ή42 ßádì tubo tímá kaan322 lèèsì ok ímb sìkámò dawa- kata 'panidɨʔ 'te kiri atou tomela aaliŋa kásá kákà sémbá ʊ̀bà ìkà kòxè susu afar *man A4

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: