Russell Gray's Research Lab

ituru maturu táhà ɓèŋgɛ̀ fwààlà kapa kapʷa háɣìà sùŋk hɩ̀ɩ́gì tin42 ku ʑŋgri ara bégì *san 1 pààndɩ̀kà mata lqel- gùhá siki (hoʻo)paʻa lia41 pégé àlìxà ubuubua səmā pjɐm55 pɛ̀ɛ̀ʤ̑à ʤ̑àsì ǹná èɲé síbò hinigda bêrè khɔ:n2 pɤ3 kírì pʊ̀ʊ́nzá ɣóɣòrà adena məsanawon tahi lììhú ʧ̑âß irong ina ímìnìn dua ɣènì rúljò ispanalm̃ii tsáŋgá àròkà dok ʃɛ́ßɔ̀ mapgaan róŋgò tɬʰá ʃéndà ŋgohe kààlò shóó-li-imw sisa omuŋga ri towun sèèʧ̑à noola ian ngi'di nal pet βɔ̀lɔ́ pàpàlìlò *-vúŋúɦu ma-babaq láká lèló ɛta mòkóh ěj sèßèlè lòmànà laeng mea

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: