Russell Gray's Research Lab

kwápà súmbí ɣaret ɛ́má pár isdáq xèßùlìlà qʰwá liliɰo-li 'otijai *tazim ɲɔ́ tuʁuy siwo lòsì -ar̥ reteʔa njɛ́ɛ́ sɔ̂n sómbà fàá hɔŋ àŋ danon pinda -tmos mɩ̀lɩ̀ góɲʤ̑ì tleuŋ fúká bu:rán gùhɩ́ bɔ̀rɔ̀ bunúq tˢimi sámbâl tété sùŋk -voŋo làzì énì sànd itamʷat qʰɔ̀rɔ́ nʤ̑ágìrì ŋu35 iimba tasuru ɲàmà tmatak inaa hei31 pi31 ǀɛ́ǀ̰à bua' ììrà *m-[p](r)aj plah laki-laki pɛ̀ɛ̀là ààrà wìíwì ʃìíndɩ́kà moŋkuni sarroso -tub kòòsè gɔp51 *sakit qʰwàfʊ́ ààlwàá péʊ́ bènd pasula mẓa:kiʔ waruha-i nɛ̂nɛ̀ ʃó kéèké ɣúpè laŋ api búrùrà kóá sárʊ̀ madup ßí làzì àlò

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: