Russell Gray's Research Lab

βitiu sáŋgú ßàfù -fun *kuru[ru] pe xàsì ʃɛ́ßɔ̀ gàndàk ʃɔ̀ɔ̀ʃà *m-daŋ 1 làfù macamaca ni-ᵐbulu-ˀ hau ma'ano kusaaŋgusana kau-na ɣaɣaru trəy ʤèlà ùɲù táándàtʊ́ lèèló mslawiʔ tɔ̀rɔ̀ púndá ßòßòk laanda ta3 li:p10 ase tʊ̀má mbwá towu hánà kóló àlâk ɓàr tørt sós *ɣɔ A4 sihini ǹtsʰí tei palapas káná húlá pùúndì lei sipana- fwààlà bìzyà kadzies tâmà lawa ha:u6 ɣaɯ2 ȵu35 tóól hójâ kúzà tunu taɣúm tʰúɲá mapongsit ka kumita lwàpà mjà tial ó itam ńtsí ʌkapu kɔ́m kapan kôkòmènà melanai bûndà matagu niᵑgi-ᵑge na-mitiˀan a-tan ʝómbèrà tégìnà pámpà nakhete ʧ̑àànʤ̑ààmà pla 1 ʤ̑ùɣùà ʊ̀bà ǎna

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: