Russell Gray's Research Lab

fàfá nə-mlə il phja1 mu- unu ina noni matua ŋwàá hùlà li-n pêpò tɔ̀ŋgú nokon muta bela bawaq zònì ßìlì opaa phla1 ßùßà zímyà *emqem kúmbùkà omi xèèsè ʃêʃù àànà gómbè bakus kovela tokota béjà pʰátɬʊ́lá mànɩ̀ɩ̀là bak sààtɩ́ àŋgáá vàlàtì leβe-te lwìílɛ́ sòfù ʔoia kóɲà àfù àki sala raŋi ɬe:ŋ3 páŋgà ǹtswɩ́ imuinai ʃwákà vai31 dáob tɬàpɩ̀ kórèrèrà kôkònà bérà tâkò témà úmè bwà mœho nótsʰɩ́ ßé nòóndì ʃaɣa kù.m.búsà wie inau jɔ̀ɔ̀ 'simud laŋit ryul likit ɲàmà tátù mondoʔu tui1 bo23 qɑ0 ɕa45 pʊ̀ʊ́là teŋedeʔ ljà umacəka ɓɔ̀ʤ̑ɛ̀ nwá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: