Russell Gray's Research Lab

*palu lakarese kùlà gìí xwèèsà sìnà ndùrù -aβaipən bayau doa á ɲálá 'bana babáy ěmbé karanim ʧìnʤììkà manna-achpil a tsjiet-eis gʊ̀ʊ́kʊ̌ lubid marato li-og ɣɔ́ŋgɔ̀ -jà, -jààxà kʊ́kʊ́ ndeana mɛnuay dui dàámú sʊ̀mbʊ́ kúlùmànà ʊ̀ʊ̀βá oei kèlè kófì muntah *maɯ A4 zi ŋan ßì tsàtsí dɛ̀tɛ́ is bakaraja ɔ̀ŋʰá mena-ŋ k uli-na kufa ràtʰà wasu kɛ̀ kun31 ʔutut bàlà mɑnu̞ʔ twí rírí kámà kôkà rázì gʊ̀ʤ̑à pégò twéè talinga ŋgǎ húsì gabi reswas i-sœra loga sɩ́pá gitagia ciin áàsì hálwà suwɑʔ gahua divadila kózí áχá ʔɑŋkuy pùùɛ̀ gʊ̀lʊ̀ kata pj kóól kufti:n

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: