Russell Gray's Research Lab

mo-lolaŋi féwú- ìkàl kiʤi miladin sonbiyin raŋo *liqeʀ amato pɔ́k li54 matina puputira kelam pàn mi-mawos lómì tèmb núkà pɔ̀ɔ́ sukia jʊ̀kɩ́ nùùŋʰà mamatai llau nʧ̑ôdì *sA-ribu isu-na te35 pamúla dènè irara gìí èèŋgè mikkɪh ɣódì gúró láàsì ɣóhè madayŋað saβai lihawa 'taʔo sà ŋkòndè ʝótà tsʰwàqʰà thaŋ3 n̥au1 shúbá fàfá kômbò nɔ̀kú íná téé nàzì zɩ̀lá kawii pʰìmʊ̀là mombepe sèŋgá puat keʔu tag bùkò wáŋ pʊ́dí ŋgàlà oogopa pau55 ʔlo55 sììmbì zìà *si A àlìxà tɬʰɔ̀mà lilii lòŋgó rùmà pêpè viiŋga mi:ṣúmaʔ wuluwun kíŋgò kúlùmànà suka bàj tɨɨb malhu-ku ter lúk tɑ35 ȵtɕhi44

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: