Russell Gray's Research Lab

sɔnaβul cɔk mbìŋgɛ̀ tárà atolu aggaw baoŋ nɛ̀ɛ̀ŋgɛ̀ɛ̀là pahár poburu βʊ̀βà fúlá tók iwan rémò *takuu ʧ̑ò.à ɣúpè tɬámá dúmìnà ndɛ̀lì u55 asoʔetu asáwa lambwanda oso kou gàtɩ̀ɩ́ ʤ̑oe nɔ́ká ṇ'wedado winaw'wan niñe phraw2 bɑsəh púßá búrà pat ŋar ndwárà pjəm35 kau33 gaarusu xèèndù ɓáhgɛ̀ nʤ̑ìjá ɡau24 *mata ʃínùnà lúnʃí túŋgìlìkàn i lùgà lima *ni pʊ̀ʊ́là ɲààsì ʃìʃìm pààbùlà lùŋgù mamarakwā pìlì k'ɤ44 pûnà pònà kàànà ipinaka nwá òk bôtê huwaun fa:ŋ2 hɯn2 òßà ʃìʃ χʊ́lɛ́ tutu oroi tʊ̀ʊ́là bagas lava l tepat mèɲà aurəs ing tìmbhɛ̀ asi tɛ̀ nin pìì

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: