Russell Gray's Research Lab

maalîc fíɣò mbaka lèè íŋgí pùsá mal othangarï bàs kudadaʔ tsʰwáná igúng nane èétù kɩ̀lá lùmá i kubu oina hùlà uko dohagi anaβula lʊ́má i-pruq iPoro ᵐba-k búʃí ʃìkà kéŋéé pitu sóòmbà ììßà o nunuino á sòsú yaⁿdʳyaⁿdʳ masele fígǎ pɛ́ tátù *Prom A1 tɔ̀ɔ́là pasapasa véè pupu tswèdì ßààŋgò ßàßá ɔ́m mawul ɣóɣànà áχá támbùl -eluo bura tɬʰá sura ʃúʃà tòólò rima mappalu-c ɓíp tónà runduŋ jígí sɛ́m gérà ljàá *buni kap nààmʰàlá pito wedok kámá ʔaˈmaʔ tóɣònà ra pote ɔ́ŋ etay oku pópòlòl veve nyime -amæl kwàkwàètsà tosa a polô lampal màŋ ʔohoʔ ndùɣùrì fan-jáitra ika

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: