Russell Gray's Research Lab

jûrà bɔ̀rɔ̀ na-ŋuaq gona mate sádí ßîʃù tɔ̀ɔ́là lefawe-n igúng káŋkàmà pa:i1 kùβá twáà lwà tɬʰàrɩ̀ tuani vèkà mɔŋ53 kuŋ22 tsaŋ24 rea kákà sangai ŋgúlù man4 ʧoma ànwé raka ɲàɲílò hauna ŋaw53 pe53 βusiβusi ʧ̑íl léét pònà bulan làgà ààxà bothu memi làfù lòmànà tʰûrò 'tʌnʌng xòòmbà mʌgpili dɩ̀mí lìŋgà nopondole nobuxu sìî rɛ́ká ŋali sìmìsjà láʔun tai petae ʊ̌kì ɲǝriʔ etikou vísì ìβá ììsɛ́ ŋwɛ̀l ŋinum mtnol- toho̟ʔ sɛ́ɛ̀ -api lw ndò βɔ̀lɔ́ sìkàmà tárà sègèlà χɔ́tɬʰɔ́lá màkò bug'at pikia xèèndù mkhəbil anə-k kótì fɔk8 ßè

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: