Russell Gray's Research Lab

áʤ̑ì kɔlɔ kwápà ìkàl mʷa èétù nihih mʌpotiʔ mʊ́bʊ́dí míɣà nuoh məji tʰí.û ʃápá sùnʤ̑ìnà tˢorixa ɔ̀ŋgɛ̀ʤ̑à ʤ̑oe símá tsárò wɔ́ to'a sɩ́ asla karagatuni aβoŋ wu di'it *kulaQ fúrù lòòsì kaβakaβa- sìkámò *tina sòwú ɓòó kʊ̀lʊ̀bɛ̀ sòló sétroka íŋkà kóbá tɔ̀ɔ́là kɔ́gɔ̀ lima θi:t10 ku1 lumbuk ŋkùɲà faaw ūbu pètá sima wɩ̀ɩ́mà -mô léfù ɔ̀ɔ̀jɔ̀ wáá-(n) písi' atei jììmà mánà pândà sòòlò lubid ɓɔ̀ʤ̑ɛ̀ sòs -amai pɩ̀lʊ́ ida sàmbà nʤ̑ɔ̀gù jɔ̀ kɔkɔaʔa bɔ̀là merinek sip kòòpà mwénè bɑyoh gúsùnò haere mɔˀ riwut unék ivunamanu

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: