Russell Gray's Research Lab

gùlùvè ŋàná nùkà api ɓɛ̀n fèɲà gɛ̀ɛ̀mbɛ̀ vûɲà ímbà ɣami man hálwà mak'pit mègà βarasaʡ dine- ŋ.jie5 bʌli kəni pituʔ dʊ̀lʊ́lʊ́ ʔo'gah nji0 ɕu22 tɨɨb đầu tena lóót ɲágʊ̀ bìzyà itiyi ŋga eworooai utini ɩ̀bà pʰílɔ́ ndwɛ̀ŋgɛ̀ nzʊ̀nzʊ̀ bèsà zùgá zíɣì ßònà kom4 swǎ ŋiⁿda tèdù siwa íŋgí ɛ̀tà èé inkod lwàpà sìgèlèlèlà vónà nɔ́ tehu nʤ̑ágìrì kɔ̀ɔ̀βà 'tabun ßáŋgò rúrà tan náßìʧ̑ɛ̀ βitokaki mattimalling sààŋgà kúpè sudöq kòkó liɔm kuma:n tara lɔ́pá gòj taurahani ta túndú ʤ̑à bɩ́χá támâ tutuŋ fúò meʔini mo enei kòsì ítʊ́ ríki víndàkànà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2021-11-06 01:03:23 (austronesian): Added Nukumanu from Richard Feinberg. Thanks to Mary Walworth
  • 2021-09-27 01:18:36 (austronesian): Added Shan from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:15:52 (austronesian): Added Lao from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:14:06 (austronesian): Added Thai from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:13:10 (austronesian): Added Tai Nüa 4 from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
Editors Log-in: User: Password: