Russell Gray's Research Lab

seseʔpa muru rʊ̀mbà kâŋga dʊ̀mè téwóq lau fafine tsʰʊ̀χɔ̀ ʃínùnà íkàt iiva *mum6 èr káŋgá nálédí βɛ̀ɛ́lɛ̌ ndia kíŋgú qʰómʊ́lá ɣónà -hatus fusa βo-yu ɩ̀mbʊ̀là ítà uli keʤee fùkùt tòntó búʃí paasja ne32 ip yuta ɑgɑs úɲù twíl pàrà sinay *too tímɛ́lá tema àŋ ka13 pa31 nye-ðað kuk10 taŋavulu leve ndani bàʤ̑à pedi óŋgò gɩ̀ɩ́ ba55 rɛ́rà kɔkɔra-na ǔŋgwà -ßòòfù hayakhak ʃíkʊ̌ mpjá tûŋgà supang lwà dúédísà hàká bebe laut sima [ŋ]konoŋkon isuna çaa ŋàŋgà patə nui sisɛl kamaren fùùmbà pàràrìkà wo2 Latuk kan zìgɔ̀ ɩ̌ndɩ́ nʌluŋœ kêŋgà lèkèlà ʃìkà hùβà falaŋ rruru á

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: