Russell Gray's Research Lab

ʡsurux hús ɓíp lɛ̀r kkechiw lidah gùlùvè òómè bujamọt' mamaa ᵐbuluᵐbulu kótì dowa ɲɔ́gɔ́ íŋgì el kʊ̀lʊ̀bɛ̀ rəŋə- lámb kono posok kômbò hóà 'irselol ndè ìmà rɔ̂mbà -itun róŋgèrèrò kwàtí sílà akiom ààná sɔ̀ŋ ʔitlug ùɲù tsàtsí ebusu peto kák ma-lambə́g liβo-ŋ raro ʔo'lang tol ìnsó swǎ ßònà kamam ßèkà tól fòlèkà ya saʔo ia nʰàgálàlɔ̌ muʔumuʔu ʃìlà íŋgí xèèndù lœnœr ramramera lwéélé ʃìʃ tˢinaro itekaa dúndù ßòmbá ʧígá zàgáámbǎ ßàfù kèníkénì hàà roso ulala fulɨʔ lòzì thuta dòɣòdà hane liət44 mbesem βitu màɲìrà wuʔa mā-na bɔse isíaʔ *kliə A1 ìnnà sáàsù ndìvà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: