Russell Gray's Research Lab

mapuus pùùxúùlù a anasa maas mjónà ŋəmot -punuo sàgà kia tûkà káà wógà fùùmbà làáŋgǎ ɔ́ ɲàmà èétù hmuu-n rúmɔ́ -pwepwe seribu kùwîrù tàmá puputa ámà moŋkiki ne-se-n rùmbà ʃêkè pásà arua tʃʰá ʤ̑wà hiluq si:n1 -mono xàlààŋgà ßóp kw|iyas-sii mbɛ́gɛ̀ karumang caɭiŋa sinza kwàkwàètsà ikmi ta típà 'joda vótà kèsì púßá tu:big opitu tɬámá i'wuwo lwà nwá hi:ŋ1 zai1 vùkà mpákà bwètà lumolako sànzì buru raga káʔub taβa poɣar tau' airari mapatay carang jǐndà kârà bias dèßè qʰʊ́lʊ́ tie̱33 gawa ßòl róŋgò ɕəɯ4 sini-ni taku fùßà tûmà *klei C1 taie *jal ʤ̑òfù

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: