Russell Gray's Research Lab

gʊ̀lʊ̀ no-mʷančap kolelwa dare sepsep ŋguʤ̑u rʊ́χá ttiiw fwààlà òrór ŋgɔ̀sì sávàʤ̑ù béjà lɔ̀mɔ̀ fátɬʰá sɩ̀ɩ̀mbà bàrà smais àbánɩ́ pagy sɛ́gɛ́ riyi ʤáámbí giki tóŋgò asou yanái apáka síngi emtaɣ ndè ènì ɣódì vétà kosur pɛt24 -aᵐbʷalah lɔ̀nà pikula rʊ̀lɩ̀ kɔ̀lɔ́là tutuu tɛ̀ɛ́ kórò odóg nʤ̑ágìrì ŋáran 'natara hira pulagunu ranum mbwɛ́lɛ̀ bínà pám lààmbùú *traŋʔ têndà lawa kehilat sɛ́hɛ́p mbakele ʃâna xara m̥ɯ31 βìí taba sokor lima lawod nizuu 'mi tándátù tùrà ne-ter ʃêʃù ni-ⁿdolo-ʔ senggatos rʊ́bàkámʊ̀ sɛ́ɛ̀ yuvi pàndò làp dam1 topa mbarri siani kùùsá lua-ña ndɛ̀lì ʔuwáb tóbá ììxàlà yangaw nizai gʊ̀lʊ̀

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2019-03-18 15:39:26 (austronesian): Updated Kalo from Kiniravu Karomanu. Thanks to
  • 2019-03-18 15:22:10 (austronesian): Added Nguluwan from Sakiyama 2003. Thanks to Simon Greenhill
  • 2019-01-18 10:46:02 (austronesian): Added Kalo from Kiniravu Karomanu. Thanks to Kini Karo
  • 2019-01-18 10:35:44 (austronesian): Added Xârâcùù from Claire MOYSE-FAURIE & Marie-Adèle NECHERÖ-JOREDIE. Thanks to David VUILLAUME-PIEKUT
  • 2019-01-16 11:49:29 (austronesian): Added Pije from HAUDRICOURT A-G. & OZANNE-RIVIERE Françoise, 1982. Thanks to David VUILLAUME-PIEKUT
Editors Log-in: User: Password: