Russell Gray's Research Lab

'fatu ŋais ɲa bən azuna *liqan tábʊ́χá ʝônà wúlá sae klebeséi kunnasí ɔruŋu-na la malu ittu ulumon uras'h lo35 dȥi31 tsídídí tímìnìnà msayux ŋɔ̀mà ʤóká cipa súmbí muŋiŋi íß ààmbì mangngángat tuutuu fúlwè pə0 ɕa55 gànà poto kàámvúgà fítɬʰá pànáná gʊ́lǎ kálìŋgà kìlàíkìlà beta ka31 du24 póŋgì mana tírí xwààßì lììná sísè ìì àná ǒbà mʷammus tíndɛ̂ xììŋgà mbəŋkaʔ məsu:káu e asoasopoi tòòlé ʧèèʤéwù ʧ̑é pj fúkàm sɛ́gɛ́ ěmbé una iβiβem ʤ̑wɛ́dù mʷeil (uk) wai enem tɔ̀ɔ́ndɔ́ɔ́là lòòsì doulang pwà fûpà véè wagacəgacə seru hìíŋgɔ́ kàànà rʊ̀ná lòß húŋgà ɣámbà koe ìsósì

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2021-11-06 01:03:23 (austronesian): Added Nukumanu from Richard Feinberg. Thanks to Mary Walworth
  • 2021-09-27 01:18:36 (austronesian): Added Shan from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:15:52 (austronesian): Added Lao from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:14:06 (austronesian): Added Thai from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
  • 2021-09-27 01:13:10 (austronesian): Added Tai Nüa 4 from Dr. Pittayawat Pittayaporn (Joe). Thanks to Isaac Stead
Editors Log-in: User: Password: