Russell Gray's Research Lab

biu βɔ̀ná áχá vàlàtì anian fímb fere pakpak u- uru pjaaʤila nə-mʷai ɲàmà aʔate las sùswà sùl ɔ̀ndɔ́ gònò amun ta tàmbò kukunu fiu qlhuran pwíʃìʃìʃ goraʔu baziep ʃìkà ìnsó kálá qutux tôndò káŋgà to323 ŋàná βùúndáálà bùnà bàrà tana lòp maê pùmbè jɔ̀ɔ̀mbà gogugou ʃìlà kígì hɛ̀ɛ̀kà doman gòxò kʊ̀lànɩ̀ swà kíŋ ríʃà ìtánà kai apuy axoa-n be mata kakap la55 golitas sinza ita nɔ́ká pondu wun2 βùtá imi təmamayan padang iŋa nyungga páʃ vava ɔ́má theʔɔ ke33 bérà hanuk χɔ̀χwànɩ̀ zòvù kɔ́lɔ́bá jɔ̂n ótà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: