Russell Gray's Research Lab

dalum 'akau bwé sìkè sáàmbɔ́k nsàànò kénà *[b]ooʔ ~ *[b]ooŋ ~ *[b]uŋ *buka -[g]alud *bituqun kóló tukeʔey lala ŋgiiŋgi kókó ɩ̌nò nʤ̑ɔ́ɔ̀ χʊ́lá pàsà pásà nándújì putune vìgá hààmbà ròßà kziyay ʧìdì waro kààmà kite labu ŋəpə́n *bɨ(dr)e(C) tanaq pɛ́ krismas lwàpà ìßì niil mɛɗani kúkú kisu lùùŋgì -maur zɔ̀βɛ́ pwapwakaw idung sɩ́ɲá nasu paro kɔ́glà čina bɔ́ná kùmbì tômà fahk pìkò lòß bérà ʃʊ̀ʊ́ pisiu sjà mælilo tùmbí si'ka hjɯ2 ɲùú gɔ̀lɔ̀lɔ́kú gaangɪʊ chau garɔfa-ña raakau ke lekha ɛ́ɛ́ óó kòkó twɛ̂dù nemwat gʊ̀là maneh ŋuppi omvoyog xùkúɲù gùlùβɛ̀ sùβààlà ʧ̑ùŋgà yanot

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: