Russell Gray's Research Lab

londa bahiǰau pàsà ntʰù bútswá /one/one ṃata madingɨg zukweni ùnwà wánʤ̑à ʂʣən ʃêʃùpèkà -isin qai24 kimiru la4 lal1 isé páʃ nɔ̀ɔ́tǎ páàŋgà pùùɛ̀ òmò ŋgílíŋgílí pàn tinyo kʊ̀lʊ̀ o'piaki rùùrà pane sɨdaʔ lìm wùúndù gɔ̀k ɔ̀l *ŋalŋal tsɩ̀ ʤ̑ómù mbérɔ̀ *falaŋa swà use ŋ̀kú ngelaak sơaĭ lɔ́pá mənse cahan fwísàfwìs ímbà áŋ bɔ́ turén kíŋ òj fùnà làlà kàlà bɔ́fá maŋ6 ʤ̑ùsì xèßùlìlà βae mad kumosiŋo toiri-na kèlèkèlwà jumpun kòlòòßà tike χʊ́kɛ́lá lapih 'ŋai|lu homna supa-na lìlò ŋgênà tiba cùn tākele chdiomintir kʊ̀lʊ̀bɛ̀ nyuəm pálu pìlì kèèndà goe kɔ̀rɔ̀ tɣ rmi kôkòròkà tongchona

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: