Russell Gray's Research Lab

lɛ́l lʌppu aanika hopulo βua ùlìlà ètù vasa vaɣa-na ʝótà *ua wa:3 n-kele hónd kòó xòlò kotoni- lai31 ɔ̀l ʧ̑úlì kutu kóŋkòní sɩ́ joʔjoʔ *humbak ßâkà navimbio lua ŋgɛ́n ŋandi ʃùkùmà síŋgó ʧ̑ímbà sùnd ron os moysimsati lìlò ia eganiganini moputik βanua tùkùk lʊ́má taʔara tˢoβi ámbɛ̂ rʊ́pá paasja sɯ4 tia:náʔ rèŋgà βɛ̀ɛ̀βɛ́ pùmbè bʊ́rà kààmà phun5 fúßá kògá zwàálà sis nečunu sìgèlèlèlà pamíli òr daʔan ʔa 11 na:ŋʔ 32 keiman juapa ulu ùmbù kóp maĵaɣani lʊ̀ká kágás gàβà óŋgò kuñah lìlò *ffata ààjà motuʔo túeu mohalo mon lààmbùú tu:t7 ßèà tsa53 xare mumum ʧígá mbógà -meč tsɯ31 ŋònt pʰáńtsʰá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: