Russell Gray's Research Lab

nggawi gaburala|na bitara nʤ̑úmbɛ́lɛ́ húndú ʤ̑éwà ɑjɑq dèwù sagamila hàŋgùʤ̑à vuraŋa dila nénè húlá geni gwaandama kódéq sul *zaʀum pɔ̀ɔ́lú ŋɔ́lɛ́ taβna-ᵑk ɲùgà ɓìr ßúnàùl mìl rʊ̀mbà pəppamnə neβax àte tan-ni kaka'yuhan kwɔ̀ ɣū sama ěgà kɔ̀ŋgɔ́ tˢoβi i|kenonou ta 33 òòsjà ɛ̀tà ʤíìnʤì korua i-nam eʔu kiipi warua kaokao kíŋgò ʤ̑ûmù rjà bélè kálá rɩ́ dòŋgì nàànè kɔ̀pànà oru tina-e olimo puuta madila ǎj ǐɲò jíbà pwóòndì kwàá yica mènà kemiaha ohio pelela ɲa tuʔlang unae kloo354 tògì nʤ̑íɲɛ̀ lùŋgú tútúɲé ßùßà tòŋgà ahuk tor sano/n nsààná -tàtù i-metoretor táánɔ̌

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: