Russell Gray's Research Lab

plqui iʧ- màmá kásá čakuri súrú wɛ̀ná χɛ́lɛ́lá twale tsàtsí ándá -alæh ààlà dúɛ́lá púndà asi tôŋgà súmbí zwìí taŋis kali bʊ̌lá túrò vū ni taba-na touno-naih tui ǐbà peguy i-goe lòl bílò fíká pindaʔ fur mídí ʤ̑óvù iit ʧìnʤììkà matol lìlà mɨkɨp̄al ma-lasuʔ sémbá tímà ʔasak ki45 tuin ɣaraŋi ntʰù labo ßìsjà noɲela gʊ̀là sele- oβoa lòmànà ʊ̌kì dàámú bwa keki mo'moji tekeɲa témbó búà zwɩ̀ɩ̀lɔ̀ sàβà belakaŋ àlâk tsàtsí ŋua44 hili gyálut kawaq maulu-uli kəpi gàjà fùßà βìí íŋgì koa qami5 káŋgàʤ̑à rɩ̀ká húlá túŋgò ʃímbàʃìmb inatai

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: