Russell Gray's Research Lab

sáà sumʷan àk buwát fito ɔ̀ɔ̀tɔ́ man-ifil nùúŋgʊ̌ kèlèkèlwà waf ǹtwà -loŋea pjà ulat tùùndɛ̀ rémò liaŋ4 xəi3 gepúl ŋɔ̀mà sɛ́gɛ́ hamu sʊ̀lʊ́ʤ̑à káná wút síχʊ́ *[ ]bu(u)k ʃúwàʃúwà ɲáɲà *khla:n C1 pwóòndì gúβǎ kèn fútà nejin- tíndɛ̂ niala lalaki rùùrà ʤ̑oe atasi ʧílá bahine mikir lɛ̀r àßùk fíɣò i-m̈am̈a sànd yakara réndèkà lém bwà -arnek tina ni viritālawalawa túndà koh kɔ̀ní ɓèŋgɛ̀ hùtì lua kòŋòò wa kàámvúgà ʊ̀bà mak gil aasa mɨngumbeleʔ βàjá təlu iŋan auahi i malapang fɛ̀ràbʊ̀bèdí dánà jala satu múzut manuwa kúndà *bat ~ *buət ŋòlà kaupenaua kùúmbátɩ̀là ßìlà ʃwà paambadila

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: