Russell Gray's Research Lab

mbérɔ̀ sare-n mútɬwá maha χàtɬá tʰòsì pj masi jʊ̀kɩ́ ta33 niə53 keli rázì βae kiŋə́l pàbà sós tuma eβu òßà jɔ̀ bókò rʊ́zì mbómbó ʊ̀ŋgʊ̀ ayoo napasi ììkùlà tap7 pèèpùk láŋgà dòŋòl βakuku- bɛ́ŋgùsù fùßà gyàŋgà úmà -kungar ùʧ̑ì ɣau ataha tágì nu-ainei dèvù nai1 naɣaza ŋwàá niri pììkànìlò ail pɑt33 ni-ᵐboŋoŋ ìnɔ́ ómà ʊ̀ʊ̀βá attinro ʃéndà jɑmɑ jang yai tàχà lìmì ⁿdiⁿd kau èʃ eas nùúŋgʊ̌ táánɔ̌ 'ləkikʰ tɛ́p qʰʊ̀rʊ̀mètsà -lualua mato sup7 konakonaitakuni kilka peto ndɔ́mbɔ́ɔ́ sójà ʧìdì sai33 ɣùɣámbwà íŋgìà -miu βùúβú kùmêhò ndò manuk βeri

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: