Russell Gray's Research Lab

vùrí ʔutadɨm tìmbhɛ̀ *ɣwə C gìì ʔunṭán mʷosi lámbà fwá siko bjà zwɩ̌lɩ̀ aúgu sa6 nwè tîŋgò lɛ̀ɛ́tà àŋgò babwali’gʌdi ʊ̀mbà àŋ ààlò taba apat kùŋgú elim makalav dulopulu pau5 langit pana-ulu bʊ̌lá nʤ̑ɔ́nʤ̑ì meta valava pàʃì kabu hérèrà pɔ́k ʃêʃùpèkà ʤ̑oe ùʃì pàbú səna ʃɔ̀ɔ̀ʃà ɔ̀mɔ̂l moego iso-tl bɔ̀rɔ̀ ȵɐŋ212 lààmbjà toi dakayo' nimkut sínzì xòlò ʃépà taḇa ke'rana fákàtà pulagunu niha ŋŋe kûkù gaʥiəsuŋ bìtí ililngi ut po|iat mej31 lèlà tòólò nʊ̀ká rano sìnà vile βìí pepe moru onom déèmbò sɔ́mân péʊ́ mawúr sio lép pêpè ɓím hɔ́ndɛ̀ -wusi kálávèèsà qʰómʊ́lá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: