Russell Gray's Research Lab

kàámvúgà ŋamət lepa sóŋgóólò ffo mapandak -ⁿdʳəm aran nan6 wúrà wúlá pia5 besá: eɲu pàɲùmà dípàɣà lèsjà òbʊ̀là kíŋ ŋubəlɑh ŋkáŋgè ɕə44 pópòlòl fou bɛ́ßí lòl m̃asoe *paqu-Ci tutule ʤ̑ò.ù an àpàrà nɛ̀gùlà dalam ímbà seka gɔ̀lɔ̀ mah mbəḍil iluta:k kìmà *kayu pitu sɛ́ kuraw katulag tùkùk kálɩ̀ pùlà tógà asu mbʊ̀ndɩ́ mai4 ʃì ßúnàùl nau sòsú layóg úɲwí ììkùlà kék nɛ̀ɛ̀nɛ́ hɛ́rɛ̀mà ramboo ʤáámbí χʊ̀dímʊ́ ase ɑŋɪn ɔ̀kálà natan a33 nɔ13 wulaga sómbà pito kaʔblow ɲààŋgàtà sɔŋ1 Bu:l kau bosa tɬʰàpɔ̀ amae haa óvòà sangira kei-n deweke kabeh kʊ̀lɛ̀ fútà nanita têpùrà ŋkundu nekék tɑnoh ruep kòkó ta:báy

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: