Russell Gray's Research Lab

kígì sɩ́χá velugane támfj rérùmà bale hɛi22 boko nunun lòsì limara kɔrsym sinza ʤ̑àlà tínàmìn makale lɛ́rɛ̀ siʧita thaj1 nɛ̀ vai zìmú ba'baʔi bììʧ̑ì fùùmbà sòló pálà ìì xi33 gwau rítí umak ʊ̌zá lààmbɔ̀ ɛ̀ŋg sáŋgá sávì ŋgim sáká Laduq íkàà íɲʊ́ nɛ̀gùlà paaq wúrà apapa-na tanoh lwáàlè kundi tikus zàtá ŋgìlà baʔa:t nwá nwè ßìlì zúvà hɔtɔ pako lo èé aʔolu èèɲì mila mʷači mʷøte kapalao ŋkáŋgè ati kúmà tsé sigɨm βini-k kaju ßààlè ngelit páŋgà nəkavkav- kèníkénì melamelaʔa taliri pangèda melatik rʊ́mbà ta·ta ŋguʤ̑u tátùrà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: