Russell Gray's Research Lab

tùtú (i)-iyaa vilŋoŋ rur- ʊ̀ŋgʊ̀ nɛ̀ɛ̀ŋgɛ̀ɛ̀là lima meledo ʃaɣa bʌgarawo tetenga keroʔa ßààŋgò ma1 nɛ̀ɛ̀nɛ́ rùmbà sàgà kʊ̀ʊ̀mbɔ̀ aⁿdʳeini ŋkólògòɲó kwɛ́ɛ̀ atia bífá làlwà nsààná mò pispis βati kikul 'payak lúŋgílé saakala bunubun kùɲîmà já sóʃì ɔu -ààndàlàfù saanʤila pûnà ìkàmá làdu àpá thau3 sàjà ʤ̑à nʤ̑íɲɛ̀ kárìkàrìtà kamayow sa̰31 niŋ3 moiso kòndè kata'u *təŋgaR ~ *tiŋgaR tòòkí óótó kokota tswéŋgé *qulu zòká tɔ̀ŋgú aysú ŋji:n1 abaga a33 khoŋ22 njo33 kóŋkòní loini ßììmbìsjà wɔ́ kósòlà mèɲà sòbà siva dàkàá tahi nʧíʤì moʔitom boaʔ kana a βɛ̀gà bɩ́lɩ́ falak baddiʔ -uluia iraga nwà tɬòù sɔ̂n ɛ́ɛ́

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: