Russell Gray's Research Lab

kɔ̀ŋ zókè rwá írù ɔ̀ɔ̀tɔ́ nwà pana' ààkàmjà térèʤ̑à nwá ààmbùxà sáàsù na-ˀah ljàá lɔ̀ɔ́ ǔkì lwélè sìkè -ki/-kidh ispanalm̃ii manu fùùmbò ěmbé ìsósì ʧ̑ʊ̀ʊ̀làá síà nɔ́ pɑ̰u33 mono snʉ́fʉ nəkinhamra kɨkimɨdangan ɲààŋgà sègèlà -tautau kanná lɩ̀mà sasa ano ʃâna nwà sáâ xèèndù ǹtswɛ̀ samnaq i-liŋən ààmbì f-fót ɩ̌ndɩ́ to kɯn1 ʝûvà kɔ́lɔ́bá tóŋgò ʔikat haora sumara iɣamurua kónò raʔonaʔa àmà le ʃúʃìrɔ̀ kau ßàlà mo̲~ṛe̲~ bɔ̀kù manù gànà təkə́n hueq ombe ɣànzà kású ka:ŋ3 ěsʊ̀ èfù pààndɩ̀kà firiu ìmà pám z̧uu ta-tiu kɩ̀ɩ̀ndà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: