Russell Gray's Research Lab

bʊ̀ʊ́ lómb inata'tanna sɔ́p bɔ̀kɔ́ maturu veleka pùùpù véè qamjat2 qhăw5 tuloŋ ata ɣóɣànà uta fùßà ʝûʝwà pakeh balay ʊ̀mbà ʔo'dog ɛ̀ɛ̀ kwa:ŋ5 ari qa pri ndɛ̀lì kɔ̀rwà tàtá ilad lo/loa/ nʰàgálàlɔ̌ túm kaˈʔən maudung ɓéé *una-fi ßûmbà aiɖi yokay ʧ̑ɔ́ βàʧ̑á gɛ̀mà ʤa éʤ̑ì vaʔu kwɛ̀rɛ̀ maɯ2 ßààŋgò ítìkà era- lòmò ponggu lakat fátɬʰá tôndò ba'kɨs təp-o ɲɛ̀lɛ́ xòlòlà ʤ̑àl maran mìlà gavaɲa ʧ̑úmò mbeʔi ma55 ɲààlà tóŋgà zàò zókè n'aða-ŋgu mbɔ́ndɔ́ pândà tèmb tsàtsí kàŋgá jàmà koavu gimwala xàmà ʔae-na úse uwa'a ɣaha tsʰɔ́kɛ́lá tulu oompa gogoi iʔiʔiʔiʔ dikŋen

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: