Russell Gray's Research Lab

umi'ia nalne ngasi-ie kuŋgu húlá sìmbà ṣákun βolo-n pálìk an bugo patay lààmbò dìŋgì dúmìnà tuma ŋgàlà ììnzɩ́ *mbasa lan béʊ́lá físá ĵaʔini bɨkkɨn zaɣara- òònà inae suŋ tɔ́ŋ man βoŋien kebuk huing ntsha1 ne-mʷaˀir ʧìdì bégì fúhí ɓùmbùl ʝûrù kàp sisisīm deŋiz tɔ̀rɔ̀ súm fîkùrà vèkà *ate sɛ́gɛ́ kálìŋgà dúùndù makisəmərə abăl khi3 mpjau6 tinã sa vöra ka pisi nönia lèfùlèfù min nàßà mawul pìndò konaʔ nʰʊ̀ sávì ŋòmà χʊ̀qʰʊ̀ kéèké falisi lómì + bituka àà.à rʊ̀tà ɑgɑs χɛ́lɛ́lá kùlí lùlù kʊ́kʊ́ sie *esa tóól tinika káná -xoxo-nuᵐbune zau31 bììʧ̑ì làáŋgǎ mʷopʷo-u

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2019-01-18 10:46:02 (austronesian): Added Kalo from Kiniravu Karomanu. Thanks to Kini Karo
  • 2019-01-18 10:35:44 (austronesian): Added Xârâcùù from Claire MOYSE-FAURIE & Marie-Adèle NECHERÖ-JOREDIE. Thanks to David VUILLAUME-PIEKUT
  • 2019-01-16 11:49:29 (austronesian): Added Pije from HAUDRICOURT A-G. & OZANNE-RIVIERE Françoise, 1982. Thanks to David VUILLAUME-PIEKUT
  • 2019-01-16 11:36:59 (austronesian): Added Pije from HAUDRICOURT A-G. & OZANNE-RIVIERE Françoise, 1982. Thanks to David VUILLAUME-PIEKUT
  • 2019-01-16 10:31:09 (austronesian): Added Fwâi from F. OZANNE-RIVIERRE and A-G HAUDRICOURT. Thanks to David PIEKUT
Editors Log-in: User: Password: