Russell Gray's Research Lab

pàràrìkà ʃûmà lɔ̀m paru róŋgò dèɣé ʃelula tútò woa ùmbá kúsù sèßîl bae-na réndà pàsà pòùnàmà dipog lɩ́mɩ́ túví kàlà ia ʔatɨp *ni ùné(éjí) lúk nèdho bawa βuko bàsàá ɲa mahina takawaree shun matiulə́g ŋ̀kʊ̀kʊ́ oi'piak eluen laki kùlí ßàlà ítɬʰɔ́ a kueʔ çɛŋu zìmá pààsá ŋgahi ŋut nu22 mu55 tòntó βula kààmbà àrâ fəkloh meta yani pùùpù máŋ́ kàeeva *ulu xàkà jèxè sóeu sɛ̀ɛ̀ ómà bûndà gàβà idiki sóŋgóólò ʔɨtɨw iku ʔa:j1 mãĩʔ ototo lahá bìɣà nsààná vìdì ta'u mano támbì ísù namo swà ni-saŋʷœl gituʔ tembe ljà kɔ́lɔ́bá ʃàwà ʃòtà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: