Russell Gray's Research Lab

ŋusu- *pwai1 pwíʃìʃìʃ hɔ́k ȶam3 kàrà ŋòmà namlaskos kàànà 'nure tuli sáŋgá aup tam5 pàpà lwáàlè mbah wawo tɬʰàrɩ̀ sònà hórà hús etȯŋin purokoti ʃéŋgùl fwá ɓɔ̀ʤ̑ɛ̀ maangi sumɑŋ ßjààlà mbégè qwei44 kiʥiə- ruha pàʃì miŋ2 kàŋà núpàtà bornok madiklaʔ ɔ̀gá rebe mabocho *CaSíq kùùndjàá pònà tɔ̀gìsà kɔ̀kɔ̀mà ŋgwà oga ɲàmà tuʔ31 dúɛ́lá pa kauru-na kèsà kôvù kûŋgà ràtèrà ce5 ilu-ru ɓɔ́ŋ bwá tagāna fùtà qa31 ləu35 buah-buah lánaw ßàlà ra-yu-u tolu- tɬʰánʊ́ sʊ̀ mælsio sùl qʰwá phən2 -aŋən nda bɛ́lɛ́ bàʤ̑à pàndé kíŋgò kasepe

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: