Russell Gray's Research Lab

tabaɬiɬa fw káŋgà tâkò wakɔ gabu-tatala daroŋ rémà pàmbânʤ̑è péd ɲ̀ɲɛ̀là kààmà gɔ̀hɛ́ tsina- *rumbu abrakɨ muyamuya-na ɣúrà hìíŋgɔ́ sáŋgú mínà lela ɲàmà bììʧ̑ì ßòl rɛ̀tsɛ̀ həʣɯɣən ulɑy ɣàtí areas iadaiada pe:t9 juŋ2 sémbá bɔma nahu mrasivu nutu hùŋgò sjèénè kází èétù mak dóóndwá mattacot épììdíwù ààlwàá kùɲîmà já sɔ́ ae|seli rátá ámbì èzá ʔɐu31 dakau gel sulu peslen túŋgìlìkàn tɬʰàkà wómà mìrjòxà tĕmpu úmà ʃâna kófì mai dura kʊ̀lànɩ̀ ßàfù ápat væevale *tanɨm kalaaŋga búlú βiriu lèˀ ke-vomʷiri kòblɛ̀ dúlá ɲwà irae qɑ0 lɑ23 mùúsì kembe dinoe uran

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2019-11-27 10:57:03 (austronesian): Added Biak (Northern) from Emily Gasser Fieldwork. Thanks to Amatullah Brown
  • 2019-11-27 10:56:23 (austronesian): Added Pom from Emily Gasser Fieldwork. Thanks to Amatullah Brown
  • 2019-11-27 10:54:15 (austronesian): Added Serewen from Emily Gasser & Arfius Pihahei. Thanks to Emily Gasser
  • 2019-11-25 21:33:28 (austronesian): Added Ma'uke from Online Ma'uke Dictionary. Thanks to Mary Walworth
  • 2019-11-25 21:31:50 (austronesian): Added Aitutaki from Reo Rangi Aitutaki . Thanks to Mary Walworth
Editors Log-in: User: Password: