Russell Gray's Research Lab

búlú viribau makuri paluma lò.ô maghubag zúvà ma33 no35 ŋgênà kaʔisei gɔbi gùmà zà mʊ̀rémà gʊ̀lʊ̀ ɲànjé mùlì limanʔpuluʔ nwà noho magegese koma'ka'aw ʤ̑ɛ́ hania pasir batu ûkù mbuma on zókè pwaninuni tìmbhɛ̀ zàlà ŋɯ2 bɛ́ɛ̀ gérà maŋkam bʊ̀ʊ́pʊ̌ ma musega sikan ààmbùxà paltog ʃììk atoka mu-luŋqu pu33 ɬaŋ33 wahine mnarux kásá waru tɬʰásɩ́ tapak i-fafaw patáy ìtìl fíɲàùkà ítà ruaw kɔ́lɔ́bá sàmà nází sòndà dòŋòl ŋàná sèßîl maao kúà ɓɛ̀l lómì + kùgì kaā isusulo kátsɩ́ ʃûmà jàdá wúrà ɲààlà pùsá sumɑ̃ŋ làfù kawu ǒbàkà rítí làámbá lùtà tsʰímʊ́ mózíá tɬʰàpì kutu

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: