Russell Gray's Research Lab

sèkà tákó ŋkôpè úmè -imi kʊ́mì láɔ́ catoo pakaut ǐmbyà kɩ̀ɩ́ mànà anaro muka nèèŋgàlèèŋgà malliku orebe ɲàmà tóól didik pàmbânʤ̑è boan/moan raapea -sich tèŋ̀ au túm kúbá ʔaN23 tɬʰɔ́χɔ́ mátað moləbə -miu kàámvúgà èné àkàn suki srah wàla kúvù tsʰwáná kita- nòà rawa makwa ŋaiʔ óótó ʔulon abu 'amʔon turkal táándàtʊ́ engena n-ue swèèlè kóól síkiò ŋii yaf sùβààlà fati kilɑt nelpwa -ɣorɣor swá kwɔ̀ tʰóòrè kaiaa lòòŋgò hambu-na taŋ gɔ̀lɔ̀lɔ́kú tɬámá msurak mbɛ́gɛ̀ tém aawp lalvwa- tágì kɔ̀pànà kórò céoa nəml- madaosal hónd ŋguʤ̑u ifai ʤíìnʤì kóló mbú jòŋgò

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: