Russell Gray's Research Lab

kétà ǀɛ́ǀ̰à sààlà inē phe1 rɔ̂mbà toko ŋwaŋ na-βara-ᵑk inəmay xoixohin haimanau kuuŋgula áŋbu[ʔ] tútúɲé nùúŋgʊ̌ zɔ̀βùú parapara wùúndù gavaɲa ßùùsjà ŋòlà kùùl tahi fi'on 'ʔamay kàlááŋgà daun hlafa [ḷafa] kɔ́rá ɲûŋ nʰʊ̀ sɛ́ndɛ́ diku velesi- pulúq kʊ́má fúlwè auwa/n i11 aɣī magap pʷɛrɛ bafanat kèndá hoalu ààmbà la33 kan33 ɔnɔ fakaroko sóŋgó írù bôtô- bíʃùrà moʔipi poki ʧ̑ìmú cehaʔ bóó wíp eriak i- ʧ̑ènʧ̑è túndà èŋ̀ kúl zwìí túà sàj fúhí éʤ̑ì runga lám lʊ̀ŋgʊ̀ kɔ́ nɔ̀kú koava tomtom nek guyangan tipayh tutuva -ßòòfù nyuna ŋkù ŋòmà dahu túmà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: