Russell Gray's Research Lab

puputira *kayaw hok24 kaɣau mi21 khu24 vêrò suia maɬama aram (maka-aram) lølø teleka mììʧ̑ò mila bɛ̀lɛ̀χà kɛ́rà ěsʊ̀ lua káká ìláánʤ̑à na'tɨy ɲààŋgàsà baba bai ʔawás sùm rai-ca wómà síká ʤàlwá ʝôkà jìgìnà gabok inu ǹná túŋgìlìkàn ímb uraŋ rʊ́ndà rua tárà iruŋ kùùtʰà βɔ̀ná ʃìlà ndààndà saŋa mòzì bìrá ʃwá gʊ̀lʊ̀ dúmìnà sai5 ɲepɑŋ ŋaŋa bìlò ruri marawru ßà ěj kap ßèlé súßá tʰòòndò kôvù tɬʰóŋ́ ipon kùkùmà àlìxà mapū kígɓɛ̀ mbɛ́gɛ̀ hatu -gafuru ìgwá kab ari- pàʃì nʃíŋgwà tʰâ paya:ʔ mo:k7 -sti ɓòó grerege fine imalue

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: