Russell Gray's Research Lab

dòɣòdà ßálá ʃìkà lɔ̀ɔ́ sisia taria lototonia fùßò kûnì kòkò tsàmbò shúbá baŋit ʔabaʔaba-na sorou irurupoto ɔ̀ɔ̀jɔ̀ pahaʈəɭ wêkèrà vono qaʀat- sʊ̀bàlà hónɓà ʨinaa- χɔ́tɬʰɔ́lá χɔ́χá yabali dúvì pɩ̀lʊ́ haluʔ matǝ kútìk -mis ʁupiʔ sávì dwâtà na-ɣi kúnamì bísú mokuni nòóndì ʧeʧenukula nìnà ulun liun totuwana mate tííndì i-p̈as metelfall lualimæ ʃa sìkámò imi aengkora ùʧ̑ì ŋəliɑʔ fàtɬʰà βɔ̀lɔ́ paasja tɬʰàbà one nia ívà ʧ̑òßóòßò ehlaŋ kúfí boa su-k ríʃà dókà ɔ̀ɔ̀tɔ́ ra- taβuk wai tui lɑlɑŋ háɣìà badiri ujan puuta idɔ-ña raafui sógà pépì ná ʃelula talpuʔ βan ma lòlà pàßáj

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: