Russell Gray's Research Lab

tɔ̀gìsà tèmb àní laʔɨs ka'ʔat na ŋkôpè sare ʃíʃìmà lima-raβu-rua híbídú aapuka pi1 te-kapma ßálá kàkànà mempihe sàná dile nàká nisu-n swá kòkò ɔ́ fììt tɛ́p tɯ sŋi hehe hau ten kumiyang bura hùrà furur xòlò *liaki a·ru ɬa:i2 sùnʤ̑ìnà βule ßòfù siraituʔ mʷaˀ ʃépà kere-n kaʔisei thɔɣa màɲìrà kûßà ʃelula jìrììrà sàkàmè rúßì rítí gòj wìíwì pitára dʊ̀ʊ́tʊ̌ taon mewɑŋ mentido fìt sɩ́χá kàŋ ɣùndà vasi ßûmbà makitíd ka kea ȵ̥i42 ropoto əru biyɑʔ nat- tuɣau àtɬà rʊ́má gabqi tʰìpá kopʷiŋ -ɣani óótó gùmìrìʤ̑à tina ɣàvà ivi keli íkàt sònd

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: